קפב דין כוס ברכת המזון ושלא יהיה פגום ובו ו' סעיפים:
קפג המברך האיך יתנהג בכוס של ברכת המזון ובו ט"ו סעיפים:
קפד לקבוע ברכה במקום סעודה ועד כמה יכול לברך ומי ששכח ולא בירך ובו ג' סעיפים:
קפה לברך ברכת המזון בקול רם ויתר פרטים בברכת המזון ובו ה' סעיפים:
קפו אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון ובו ד' סעיפים:
קפז דיוקים בנוסח ברכת המזון ובו ט' סעיפים:
קפח נוסח ברכה ג' ודיני ברכת המזון בשבת והטועה בברכת המזון ובו י"ז סעיפים:
קפט נוסח ברכה רביעית ודיניה ובו ח' סעיפים:
קצ שתיית היין אחר הברכה ודיניו ובו ח' סעיפים:
קצא אם הפועלים מחוייבים לברך ובו סעיף אחד:
קצב ברכת זימון בשלשה או בעשרה ובו ז' סעיפים:
קצג אם מצטרפין לזימון אם לאו ובו ב' סעיפים:
קצד שלשה שאכלו כאחד ונפרדו לענין הזימון ומה דינן ובו ג' סעיפים:
קצה חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם ובו ד' סעיפים:
קצו מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון ובו ז' סעיפים:
קצז דין צירוף לזימון ג' או עשרה ובו ט' סעיפים:
קצח אחד נכנס אצל שלשה שאכלו ובו ב' סעיפים:
קצט על מי מזמנין ועל מי אינן מזמנין ובו י"א סעיפים:
ר דין המפסיק כדי לברך ובו ג' סעיפים:
רא מי הוא המברך ובו ה' סעיפים: