י

י אם אחד התקשר את עצמו בקנס לילך לאמירת תהלים קודם אור הבוקרלח ואח"כ רוצה לחזור בו מפני שאינו יכול לילך לבית הכנסת מלובש בציצית ותפילין הרשות בידו לחזור בו ופטור מקנס ומכל מקום צריך התרה לנדרו (עיין בי"ד סי' רל"בלט וסי' רי"גמ):


לח) מ"א ס"ק ג.

לט) סעיף י וט"ז ס"ק טז.

מ) סעיף א.