כט ובו סעיף אחד:

א

א אין לברך שום ברכה כשחולץ תפיליןא אפילו חולצן ערב שבת בין השמשותב שאז חייב הוא לחלצןג ששבת ויום טוב לאו זמן תפילין הוא וכשמניחן עליו לשם מצוה עובר על בל תוסיףד מכל מקום כיון שאם מניחן עליו בלא כוונה לשם מצוהה אין בזה איסור מן התורה אלא מדברי סופרים משום גזירה שמא יצא בהן לרשות הרבים כמו שיתבאר בסי' ל"או לפיכך לא שייך ברכה על זהז כיון שבחליצת התפילין מצד עצמה אין בה מצוה ואין חולצן אלא משום גזירה ואצ"ל כשחולצן בחול סמוך לשקיעת החמה שאין לו לברך על זהח שהרי לילה זמן תפילין הוא וא"צ לחולצן אלא שאין מורים כן כמו שיתבאר בסימן ל'ט:


א) רבינו תם בתוס' מנחות לו, ב ד"ה ושמרת. רא"ש הלכות תפילין סי' טז.

ב) רא"ש שם.

ג) וראה סדור ד"ה אין להניח: צריך לחלצן לפני השקיעה, זמן מה קודם שמדליקין הנרות בערב שבת. וראה לקמן סי' ל ס"ב וש"נ.

ד) כדלקמן סי' לא סעיף א. וש"נ.

ה) מ"א ס"ק א.

ו) סעיף א. וסי' שא סעיף ג. וש"נ.

ז) ב"י. הובא במ"א שם.

ח) תוס' ורא"ש שם. לבוש. ט"ז ס"ק ב.

ט) סעיפים א-ב.