ל זמן הנחתן ובו ה' סעיפים:

א

א לילה זמן תפילין הוא מן התורהא שזה שנאמרב ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה שמשמעו ימים ולא לילותג אין הכתוב מדבר בחוקת התפילין אלא בחוקת הפסחד שנאמר למעלהה ועבדת את העבודה הזאת וגו'ו אבל חכמים אסרו להניח תפילין בלילהז מפני שהוא זמן שינה וגזירה שמא ישכח וישן בהםח ואסור לישן בתפילין מטעם שיתבאר בסי' מ"דט ולכן אף לאחר שעלה עמוד השחר שהוא יום לכל המצות האמורות בתורהי אסור להניחן עד שתגיע עת קימה משינה לרוב בני אדםיא דהיינו עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנויב והוא שיהיה חבירו הרגיל עמו קצתיג שאלו רגיל עמו הרבה יכירנו אפילו מרחוק ואם אינו רגיל עמו כלל לא יכירנו אפילו בקרוב מאוד:

ב

ב אם הניחןיד קודם צאת הכוכביםטו וחשכה עליו אפילו הן עליו כל הלילה מותר ואין מורין כן הלכה למעשה שמא יבאו להניחן לכתחילה בלילהטז ולכן לא יעשה כן אלא בינו לבין עצמו אבל לא ברבים שמא יטעו לומר שמותר להניחן לכתחילה בלילהיז אלא א"כ הוא בבית המדרשיח שביושבי בית המדרש אין לחוש שיטעו ואם לא חלץ תפיליו כשהגיע צאת הכוכבים מפני שלא היה לו מקום לשמרןיט ונמצאו עליו כדי לשומרן מותרכ ומורין כןכא (וצריך שיאמר לרואים שעושה כדי לשומרןכב) אבל אסור להניחן עליו לכתחלה בלילה כדי לשומרןכג (ואם מניחן עליו מבעוד יוםכד בשביל שיהיו עליו בלילה כדי לשומרן מותר ואין מורין כן להניחן לכתחילה בשביל כך):

ג

ג היה רוצה לצאת לדרך בהשכמה קודם שיאיר היוםכה יכול להניחן קודם יציאתו וכשמגיע זמנו ימשמש בהן ויברךכו שאין לחוש שמא ישן בהם כיון שהשכים ויצא לדרךכז במה דברים אמורים בהולך ברגליוכח שאינו יכול לישן בהילוכו אבל הרוכב או יושב בקרון שיוכל לישן אסור להניחן קודם זמנן:

ד

ד היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמהכט דהיינו צאת הכוכביםל ואינו רוצה לחולצן ולישא אותן בידולא שמא יפלו מידו מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו מפני הרואיםלב שלא יטעו לומר מותר להניח תפילין לכתחילה בלילה וכן היושב בבית המדרש ותפילין בראשולג וקידש עליו בערב שבת ויום טוב שאין זמן תפיליןלד ואינו יכול לחלוץ ולהניחן שם בבית המדרש שבשדה מפני שאינו מקום המשתמרלה מניח ידו עליהן עד שיבא לביתו שמשום בזיון התפילין התירו להכניסן דרך מלבוש לעירלו ואם יש בית קרוב לחומה שמשתמרין שם חולצן ומניחן שםלז ולא ילך בהן יותר בעיר בין בלילי שבתות ויום טוב בין בלילי החול:

ה

ה מי ששכח ולא הניח תפילין כל היוםלח ונזכר אחר שהתפלל תפלת ערבית מבעוד יום יש מי שאומר שאסור לו להניחן אז לפי שכבר עשאו לזמן זה לילהלט (וזמן שכיבה בקריאת שמע ותפלה של ערביתמ) ואם יניח בו תפילין יחזור ויעשהו יוםמא והרי הן ב' קולות שסותרות זו את זומב אבל אם הוא לא התפלל עדייןמג אפילו הציבור התפללו אין בכך כלוםמד כיון שהוא אין עושה ב' קולות שסותרין זו את זו ויש מי שחולק על זהמה וטוב לחוש לסברא האחרונה:


א) רב אשי מנחות לו, ב. וראה לעיל סי' כט וש"נ.

ב) שמות יג, י.

ג) רבי יוסי הגלילי בברייתא שם.

ד) רבי עקיבא בברייתא שם.

ה) שמות יג, ה.

ו) רש"י עירובין צו, א ד"ה אלא לענין.

ז) ברייתא שם לו, א. תוספות שם לו, ב ד"ה ושמרת. לבוש סעיף ב.

ח) רש"י שם, ב ד"ה ואין מורין כן.

ט) סעיף א.

י) משנה במגילה כ, א. ורש"י שם ד"ה וכולן.

יא) רמב"ן במלחמות פ"ק דברכות (ועי' סוף סי' נח שמטעם זה מוכרח שם וא"צ למ"ש הרב רבינו יונה).

יב) אביי ברכות ט, ב. כדלקמן סי' נח ס"ב. ועי' בהנסמן לעיל סי' יח ס"ו אם שיעור זה שוה לשיעור משיכיר בין תכלת ללבן.

יג) ירושלמי ברכות פ"א ה"ב. הובא בתוס' ברכות ט, ב ד"ה אחרים. רבינו יונה ורא"ש פ"ק דברכות סי' י. טור ושו"ע סעיף א וט"ז ס"ק ב.

יד) רב אשי מנחות שם לו, ב. רמב"ם הלכות תפילין פ"ד הי"א. שו"ע סעיף ב.

טו) מ"א ס"ק ב. וראה לקמן ס"ד וש"נ. אבל בסידור כתב: אין להניח תפילין אחר תחלת השקיעה ואם היו עליו מקודם אין צריך לחלצן. וש"נ.

טז) עי' מ"א ס"ק ג וס"ק ו. וראה הגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים ע' תריז בשוה"ג.

יז) ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל סב.

יח) ט"ז סוף ס"ק ו. ועי' תהלה לדוד ס"ק ב. חקרי הלכות ח"ה לו, א.

יט) ר' אלעזר שם. רמב"ם שם הי"ב.

כ) רמב"ם שם.

כא) שו"ע סעיף ב.

כב) מ"א ס"ק ד (עי' גמרא שם וצע"ג. עי' פמ"ג באשל אברהם שם ומחצה"ש).

כג) ב"י כגירסת הרי"ף.

כד) ט"ז ס"ק ד וצע"ג עליו.

כה) ברייתא שם לו, א. טור ושו"ע ולבוש סעיף ג.

כו) כדלעיל סי' כה סכ"ג.

כז) רבינו פרץ בהגהת סמ"ק סי' קנג אות יא. הובא בטור ושו"ע ולבוש שם.

כח) לבוש שם. ב"ח. מ"א ס"ק ה.

כט) ביצה טו, א. טור ושו"ע סעיף ד.

ל) מרדכי הלכות תפילין (יג, א). מ"א סק"ב. וראה גם לעיל ס"ב. אבל  בסידור כתב: אין להניח תפילין אחר תחלת השקיעה.

לא) תוספות שם ד"ה היה. לבוש סעיף ד.

לב) ב"י. מ"א ס"ק ו.

לג) ביצה שם. טור ושו"ע שם.

לד) כדלקמן רס"י לא.

לה) רש"י שם ד"ה בבית המדרש.

לו) רש"י שם ד"ה מניח. לבוש סי' ל סעיף ד. וראה גם לקמן סי' רסו סכ"ז. סי' שא סנ"א.

לז) ביצה שם. טור ושו"ע שם.

לח) מהרא"י בתרומת הדשן ח"ב סי' קכא. שו"ע ולבוש סעיף ה .

לט) מהרא"י שם. ט"ז ס"ק ז.

מ) ראה מ"מ וציונים.

מא) לבוש שם.

מב) ט"ז שם.

מג) מ"א ס"ק ז. אלי' זוטא ס"ק ב.

מד) ראה לקמן סי' רסא קו"א סק"ג בסופו.

מה) עי' ביו"ד סי' קצו סעיף א ברמ"א. וכן משמע מלשון ש"ך שם ס"ק ג. וראה תהלה לדוד ס"ק ג. יגדי"ת (נ.י.) כ ע' תעז. כב ע' עדרת. העו"ב תקנז ע' 44. תקנח ע' 30. תקסב ע' 26. תשסח ע' 69.