מא דין הנושא משאוי איך ינהוג בתפילין ובו סעיף אחד:

א

א הנושא משאוי על ראשוא צריך לחלוץ תפילין של ראש עד שיסיר המשאוי ואפילו דבר קלב כגון מטפחת אסור להניח על הראש שיש בו תפיליןג שגנאי הואד כשיש על הראש דבר אחר שאינה מלבוש ואין דרכה להיות על הראש אבל דבר שדרכה להיות על הראש כגון כובע ומצנפת מותרה אפילו אם מונח על התפיליןו ומכל מקום אם הוא משאוי כבד ד' קבין והתפילין נדחקות צריך להסירןז:


א) רמב"ם הל' תפילין פ"ד הכ"ג כרב שילא בגמרא ב"מ קה, ב. שו"ע.

ב) כסף משנה הל' תפילין שם.

ג) רמב"ם שם. טור.

ד) הרב רבינו יונה בפ"ג דברכות ד"ה משום ר' שילא אמרו. רא"ש ברכות פ"ג סי' לא והל' תפילין סי' יט בדעת הרמב"ם שם.

ה) רמב"ם שם. טור.

ו) ב"י לדעת הטור. רמב"ם שם. וכן משמע מהרב רבינו יונה ורא"ש שם.

ז) ברייתא בב"מ שם. טור. רמ"א.