מד איסור שינה בתפילין ובו ב' סעיפים:

א

א כל זמן שתפילין בראשו או בזרועו אסור לישן בהןא אפילו שינת עראי מפני שגנאי הוא לתפילין כשישן בהן והן מגוליןב ואם פרס סודר עליהן ואין עמו אשהג ישן בהם שינת עראי אבל לא שינת קבע שמא יפיח בהן כיצד הוא עושהד שלא ירדם בשינה וישן שינת קבעה יניח ראשו בין ברכיוו והוא יושב וישןז ואין בשינה משום היסח הדעת לפי שהיסח הדעת הוא כשעומד בשחוק או קלות ראשח (או שמטריד דעתו בצרכי הגוף הרבהט) כמו שנתבאר בסי' כ"חי וכשישן הוא שוכח כל הבלי עולםיא אבל אם יש אשה עמו במטה לא ישן בהם כלל שמא ישכח וישמש מטתויב אבל אם אינן בראשו וזרועו אלא כרוכין בידו מותר לישן בהם אפילו שינת קבעיג ויש אוסריןיד לישן שינת קבע אצל התפילין אפילו כשהן מונחים על השלחן עד שיפרוס סודר עליהן גזירה שמא יפיח והעיקר כסברא הא'טו שלא חששו להפחה אלא כשהן עליו שהן צריכין גוף נקיטז ואם אוחזן בידו ואינן כרוכין בידו אסור לישן בהם אפילו שינת עראי שמא יפלו מידויז במה דברים אמורים כשאוחזן בלא נרתקן אבל כשהן בנרתקן מותר אפילו שינת קבע לדברי הכליח שאין לחוש כל כך אם יפלויט וגם אין לחוש כלל להפחה אף לסברא האחרונהכ:

ב

ב נהגו העולם להתענות כשנופל תפילין מידו על הארץ בלא נרתקן וה"ה אם נפל ספר תורה אפילו בנרתקוכא:


א) ברייתא וגמרא סוכה כו, א לפי' הרמב"ם הל' תפילין פ"ד הט"ו.

ב) ראה פרישה סוף אות א ולבוש סעיף א. וראה דברי נחמי' סה, ב.

ג) רמב"ם שם כברייתא וגמרא סוכה כו, ב.

ד) רמב"ם שם.

ה) עי' לחם חמודות פ"ג דברכות אות צד [הובא בעטרת זקנים ס"ק א].

ו) ר' יוחנן שם סוכה כו, א.

ז) רמב"ם שם. ובגמרא שם (הובא לקמן סי' תלב ס"ק ב) דלא מהני מוסר שינתו לאחרים (שאומר לחברו אם ארדם העירני) משום דערבך ערבא צריך (שמא אף הוא ישכח וישן). וראה גם קו"א לקמן סי' תלב ס"ק ב.

ח) הרב רבינו יונה ברכות כג, ב. רא"ש פ"ג דברכות סי' כח והל' תפילין סי' כא. טור.

ט) כן משמע ברמב"ם הל' תפילין פ"ד הי"ג וטור ושו"ע סי' לח סעיף ט ע"ש במ"א ס"ק יא וס"ק יב.

י) סעיף א.

יא) הרב רבינו יונה ורא"ש שם.

יב) מ"א ס"ק א מברייתא וגמרא סוכה כו, ב. ט"ז סי' מ ס"ק ד.

יג) רמב"ם פ"ד הט"ז.

יד) ממשמעות רש"י סוכה כו, א ד"ה דפריס (וד"ה רבא אמר). וראה השגת ראב"ד הל' תפילין פ"ד הט"ו (נעתק בכסף משנה שם). ספר המאורות ברכות כג, ב.

טו) שו"ע.

טז) רמב"ם שם.

יז) ספר המאורות שם. שו"ע ומ"א ס"ק ד.

יח) רמ"א.

יט) מ"א ס"ק ה ממשמעות הרמ"א.

כ) בעל העיטור הלכות תפילין ח"ו.

כא) מ"א ס"ק ה.