נז דין ברכו וענייתו ובו ה' סעיפים:

א

א הש"ץ צריך לומר ברכו את ה' המבורךא בקול רםב כדי שישמעו כל הקהל ויענו אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד:

ב

ב ואם אמר בלחש יש אומריםג שמי שלא שמע (א) ממנו ברכו אלא שמע הקהל שסביביו עונין אחריו ברוך ה' כו' אינו יכול לענות עמהם אלא עונה אחריהם אמן ויש מי שאומרד שאם ט' שמעו ממנו ברכו ועונין אחריו יכולים כל הקהל לענות עמהם כיון שיש כאן עשרה האומרים דבר שבקדושה וכן עיקרה כמ"ש בסי' קכ"דו (עיי' במ"א שםז):

ג

ג וצריך הש"ץ לחזור ולומר ברוך ה' וכו'ח כדי שלא יוציא את עצמו מן הכלל שאומר להם ברכו והוא אינו מברך ואע"פ שאמר המבורך ולא הוציא עצמו מן הכלל לגמריט צריך הוא להחזיר את עצמו לכלל לגמרי ולומר ברוך ה' המבורךי כמו שאמרו הצבור (עיין לקמן סי' (קצ"ג) [קצ"ב]יא):

ד

ד ונהגו שהש"ץ מאריך בברכויב והקהל אומרים יתברך וישתבח כו' בעוד שהוא מאריך בניגון אבל בשעה שאומר התיבות אסור לומר כלום אלא צריך לכוין ולשמוע כמו בקדישיג ולכן אם אין הש"ץ מאריך כל כך בניגון אלא בחתוך האותיות אין לאמרו כלל:

ה

ה מקום שנוהגין לצעוק על חבריהם בין קדיש וברכו ליוצר אור או לדבר בצרכי רבים טועים הםיד שאסור להפסיק ביניהם אפילו לצורך מצוהטו כמו שנתבאר בסי' נ"דטז:


א) משנה ברכות מט, ב. טור ושו"ע ס"א.

ב) ארחות חיים דין ברכו סי' א. טור סי' קלט. שו"ע ורמ"א שם ס"ו. ר' נתן בר' יהודה בספר המחכים הובא בארחות חיים הלכות שני וחמישי סי' טז.

ג) מ"א ס"ק א. ר' נתן בר' יהודה שם.

ד) אליה זוטא סי' קלט ס"ק ג. ב"י סי' קכד בשם ארחות חיים בשם תשובה לרב האי גאון. רמ"א שם סי"א.

ה) (כי ראיית המ"א בסי' קכד ס"ק יח מאלכסנדריא סוכה נא, ב היא תשובה נצחת וכ"ד הגאון רב האי שם בב"י סוף סי' קכד ד"ה כתוב בארחות חיים ע"ש). עי' צ"צ פס"ד דף ד וה'.

ו) סעיף יא. ולענין ברכת הזימון ראה לקמן סי' קצה ס"ד. סי' קצח ס"א.

ז) ס"ק יח.

ח) הרב רבינו יונה ברכות שם והרא"ש ברכות פ"ז סי' כו בשם הרב יהודה ברצלוני בשם רב סעדיה גאון בסידורו (שנט, א). טור סי' קלט. שו"ע ס"א.

ט) ירושלמי ברכות פ"ז ה"ג.

י) טור שם.

יא) סעיף א. וראה שם סוס"ב. וראה סידור (ד"ה כשמפסיק) שלא ימתין הש"ץ עד שיסיימו הציבור ושלא יענה הציבור אמן.

יב) טור. רמ"א ס"א. ראה גם לקמן סי' סו ס"ה. ולא הובא בסידור.

יג) לבוש ס"ב. מ"א ס"ק ג.

יד) ספר המנהיג דיני תפלה סי' כו. שו"ע ס"ב.

טו) דרכי משה סי' נד בשם אור זרוע במסכת ברכות (ראה שם ח"א סי' נב וסי' צח) בשם תשובות הגאונים.

טז) סעיף ג.