פט הלכות תפלה וזמנה ובו ט' סעיפים:
צ דין מקום הראוי להתפלל והולך בדרך ובו כ"ה סעיפים:
צא שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה ובו ו' סעיפים:
צב הנצרך לנקביו ודין רחיצה ושאר הכנות ובו י' סעיפים:
צג קודם שיתפלל צריך לשהות ובו ד' סעיפים:
צד צריך לכוין כנגד ארץ ישראל ודין הרוכב או יושב בספינה ובו י' סעיפים:
צה כיון איבריו בשעת התפלה ובו ד' סעיפים:
צו שימנע כל הטרדות כדי שיכוין ובו ג' סעיפים:
צז שלא יגהק ולא יפהק בשעת התפלה ובו ה' סעיפים:
צח צריך שיהיה לו כוונה בתפלתו ובו ה' סעיפים:
צט דין שתוי ושכור לתפלה ובו ד' סעיפים:
ק תפלת המועד צריך לסדר ובו סעיף אחד:
קא שצריך לכוין בכל הברכות ושיכול להתפלל בכל לשון ובו ה' סעיפים:
קב שלא להפסיק כנגד המתפלל ובו ה' סעיפים:
קג מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש ובו ג' סעיפים:
קד שלא להפסיק בתפלה ובו ז' סעיפים:
קה דין המתפלל שתי תפלות ובו סעיף אחד:
קו מי הם הפטורים מתפלה ובו ד' סעיפים:
קז המסופק אם התפלל ודין תפלת נדבה ובו ה' סעיפים:
קח מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס ובו י"ח סעיפים:
קט דין איך יתנהג היחיד לכוין בתפלתו עם הצבור ובו ה' סעיפים:
קי דין היוצא לדרך ופועלים מה יתפללו וסדר תפלת הדרך ובית המדרש ובו יו"ד סעיפים:
קיא דין סמיכות גאולה לתפלה ובו ד' סעיפים:
קיב שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות ובו סעיף אחד:
קיג דיני הכריעות בי"ח ברכות ובו ט' סעיפים:
קיד דין הזכרת הרוח וגשם וטל ובו י"א סעיפים:
קטו טעם ברכת אתה חונן ובו סעיף אחד:
קטז פירוש ברכת רפאנו ודינה ובו סעיף אחד:
קיז דיני ברכת השנים ובו ה' סעיפים:
קיח חתימת ברכת השיבה ובו ב' סעיפים:
קיט דין הרוצה להוסיף בברכות ובו ו' סעיפים:
קכ שראוי לומר רצה בכל תפלה ובו ב' סעיפים:
קכא דיני מודים ובו ג' סעיפים:
קכב דינים השייכים בין י"ח ליהיו לרצון ובו ג' סעיפים:
קכג דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות ובו ח' סעיפים:
קכד דין הנהגת ש"ץ בי"ח ברכות ודין עניית אמן ובו י"ד סעיפים:
קכה דיני קדושה ובו ד' סעיפים:
קכו דין ש"ץ שטעה ובו ד' סעיפים:
קכז דין מודים דרבנן ובו ג' סעיפים: