ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמב*

[שלהי אדר תש"כ?]

... ביום ג' תצוה הלכתי... בין הדיבורים אמרתי שכל דבר גשמי בעולם הזה הוא מורכב מארבע 1יסודות, ואין יותר מארבע יסודות כמבואר בחסידות, ואמר שכן מבואר ברמב"ם אבל היום 8מוסכם מכל Science שיש תשעים וששה יסודות. ובכל אופן, הרמב"ם אמר זה ע"פ השיטות בזמנו...

בספר המצות של הרמב"ם מצות ל"ת קע"ט, בשיטה של הרמב"ם אם הוזכר הלאו יותר מפעם א' ולא הוסיף אין לוקין אלא אחת. ומבואר בין דבריו בענין צרעה לוקה שש. ואמר שהרמב"ם אמר שזה 3שיטתו בענין Spontaneous generation, ועכשיו ב- Biology מוסכם שזה אינו 4אמת...

והסכים שאשאל מכ"ק אד"ש דבר א' והוא אם ענין זה של ד' יסודות חלק מן 5התורה, ואם אין מאמין בו - מה דינו.

1) [ארבע יסודות] שבדברי רז"ל אין פי' שאי אפשר לחלקם ולפוצצם, אלא שהם החלקים "היסודים" שכל דבר מורכב מהם. ואין זה שייך למספר של elements אשר ב- chemistry. ויש מפרשים קדמונים בדרז"ל "יסודות" - שהכוונה לתכונות שלהם: קור ולח, חם ויבש וכו'. ואכ"מ. ולכן נק' במדרש טבעים.

2) זה הי' מוסכם לפני 50 שנה, אבל עתה "מוסכם" - שכל אחד מהם מורכב מכמה חלקים. וכמה מיני חלקים ישנם - אין יודעים עדיין כלל. ויש משערים שהם ארבעה יסודות: Matter, Antimatter, positive, negative.

3) וזוהי "שיטת" התורה, והובאה בכ"מ מתנאים (תו"כ שמיני יא, מד ועוד( ואמוראים (שבת קז, ב), וזהו יסוד לכמה הלכות.

4) כל ההסכמה היא בדרך השערה וז"ל: כיון שבמקום העפוש מצאו (ע"י microscope) ביצים קטנים, י"ל שמהם נתהוו מינים אלו. ואין ראי' אשר נתהוו מן העפוש כדרז"ל, וא"כ אין לומר אשר חלוקים הם משאר בע"ח.

5) כי נמצא בבמד"ר רבה פי"ד, יב. בזוהר במקומות רבו מלספור. ועוד.