ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפג

ב"ה, י"ט מ"ח, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום א' וירא,

תעשה כדעה אחידה דשני רופאים מומחים.

ובאם יש פרט השייך לשו"ע כמובן צ"ל חוו"ד רב.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חל"ו ע' 280. "היכל מנחם" ח"ג ע' קלח. בהמשך אלי', ראה לקמן אגרת י'תרצד ד"ה במענה לשאלתה.