ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריג

[מברק לקראת חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשל"ג]

שבת שלום ודפדה בשלום ולשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו כולל פעילות באופן דופרצת ודכמופת הייתי לרבים.

מנחם שניאורסאהן


ודפדה בשלום תהלים נה, יט.

דופרצת ויצא כח, יד.

ודכמופת הייתי לרבים תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).