ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפ

[כ"א שבט, ה'תשל"ג]

אין ענטפער אויף אייער פראַגע – פירט זיך אויף און לעבט לויט די אָנווייזונגען פון שולחן ערוך און אויב דער אויבערשטער בענטש מיט נאָך קינדער וועט עס זיין בהצלחה אין אַלעס.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"א שבט ה'תשל"ג.