ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשט

[כ"ו אדר א', ה'תשל"ג]

פ' שקלים, פ' זכור, בפורים שחרית, ופ' החודש.


מצילום כתי"ק (נדפס ב"כפר חב"ד" גליון 945 ע' 29), על גליון מכתב הסופר מו"ה ישעי' מאַטלין, מיום כ"ו אד"ר ה'תשל"ג, באיזה פרשיות לקרוא בביהכ"נ בס"ת של משיח.