ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנו

[מברק לחג הפסח, ה'תשל"ג]

חג הפסח כשר ושמח,

וכל אחד ואחת יראו בקיום היעוד דאלקי ישראל עושה נפלאות לבדו ימלא כבודו את כל הארץ,

מ. שניאורסאהן


נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רמא.

היעוד תהלים עב, יח-יט (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).