ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפו

ב"ה, ער"ח אלול תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ט"ז מנ"א

בנוגע: א) לבריאות בנם שי' - כעצת הרופאים.

ב) לנסיעה - בגיל דבנם שי' אין ענין שיסע למרחקים או שהוריו שי' יסעו וישאירוהו אצל כו'.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר