ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקצה

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במה ששואל בפירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר ומציין למס' יבמות י"א ע"א, ואשר רבינו הזקן מפרש איזהו חכם הרואה את הנולד, דקאי על העבר. הנה בדא"ח מובאים שני הפירושים במאמר רז"ל זה (תניא פמ"ג. לקו"ת שמע"צ צא, ב)...

בברכה.