ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קלד

[י"ז סיון תשי"ג]

...רופא דתי - בטח יוכל לסדר שלא יוזקק לרחץ בש"ק. ושבת עצמה מרפאת וכל' רז"ל שבת היא מלזעוק (ובכ"ז ועי"ז) רפואה קרובה לבוא...

ב'קלד

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 296.

לרחץ: ראה לקמן אגרת ב'קפח.