ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קעד

ב"ה, כ"ג תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח ידוע לו שבנוגע לנשים הרי ע"פ מרז"ל (בכורות מה, א) שנר"ב אברים להן, ולכן נוהגים לכתוב, לכל אברי' ושס"ה גידי', ואמאן דל קפיד - לא קפדינן. והכל שלום.