205

לא תהי' אצלו מדת ההתנשאות בגילוי אינו חסר כלל. והדוגמא מזה יובן למעלה בענין ספירת המלכות, שהיא בשביל הזולת. וזהו גם שבספר יצירה נזכרו רק ג' יסודות אש מים רוח, ואינו נזכר יסוד העפר, ומבואר על זה בפרדס9 שזהו עד"מ קדירת מים ע"ג האש שע"י רתיחת המים נבדל העפר וניכר בפ"ע, והיינו, שבחי' המלכות נכללה בשאר הספירות, והיא גילוי כללות הספירות או גילוי כל ספירה וספירה, וכמבואר בלקו"ת ד"ה לבאר ענין המסעות10 שהמלכות היא בחי' הגילוי שבכל מדה. ובמק"א11 מבואר גם ההפרש בין אופן האצלת כל הספירות לאופן האצלת ספירת המלכות, שכל הספירות נאצלו בכמה נקודות, וספירת המלכות נאצלה נקודה אחת, ובנינה הוא מגילוי שאר הספירות. ומכל זה מובן איך שהמלכות היא רק חלק קטן בערך שאר הספירות, ולכן נקראת בשם מעשר.

ג) והנה נתינת המעשר היא ללוי, והו"ע עליית המלכות בבינה, דגבי לויים כתיב12 ועבד הלוי הוא, שזהו בחי' בינה13, ולכן היתה עבודת הלויים באמירת שירה על היין, כי ענין השירה וכן ענין היין הוא בספירת הבינה14. והנה, אמירת השירה היא על היין שיש בו גם הניסוך ע"ג המזבח, אלא שניסוך היין הוא ע"י כהנים, ואמירת השירה היא ע"י הלויים. וההפרש בין ניסוך לשירה יובן מענין ההפרש בין כהנים ללויים, כידוע15 שעבודת הכהנים היא המשכה מלמעלה למטה, וכמ"ש בזהר16 דכהני בחשאי וברעותא דלבא, ועבודת הלויים היא העלאה מלמטה למעלה, ובאופן שהוא היפך ענין החשאי, וכמו"כ יובן גם ההפרש בין כהנים ולויים בעבודתם בענין היין, שעבודת הכהנים היא בניסוך היין שענינו המשכה מלמעלה למטה, כידוע17 בענין כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים18, דק"ש הו"ע העלאה מלמטלמ"ע, ותפילין הו"ע המשכה מלמעלמ"ט, וכן הוא גם בענין עולה ונסכים, שעולה היא העלאה מלמטלמ"ע, כמ"ש19 כליל תקטר, ונסכים


9) שער ט (שער המכריעין) פ"ג.

10) מסעי פט, סע"ד.

11) ראה ביאורי הזהר לאדהאמ"צ ק, א ואילך. ולהצ"צ (כרך א) ע' תצו. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שנז ואילך. ובכ"מ.

12) קרח יח, ג.

13) ראה זח"ג קעח, ב. לקו"ת קרח נה, ב.

14) לקו"ת דרושים לסוכות עט, ד. שה"ש ב, ד. ובכ"מ.

15) ראה לקו"ת סוכות פ, ב. ביאוה"ז לאדהאמ"צ קלג, א. ולהצ"צ ח"א ע' קב.

16) ראה זהר ח"ג לט, א. פח, ב. קעז, ב.

17) ראה לקו"ת שלח מ, א. מא, ג. ד"ה ושאבתם תרמ"ד. תרנ"ד. תרח"ץ. ד"ה כי תבואו דש"פ שלח תשי"ב (תו"מ ח"ו ע' 8). וש"נ.

18) ברכות יד, סע"ב.

19) צו ו, טו.