ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמב

איך האָב ליב דעם פּראָסטען אידען, דער פּשוט'ער איד איז דער גרעסטער אוצר306.


-----  הערות  -----

306) אגרות-קודש שם ע' רפה. וראה לעיל סימן נז.