ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנט

גם איש פּשוט שבישראל נעלה הוא בעצם מהות מעלתו כמו גאון הגאונים ממש331.


-----  הערות  -----

331) ספר השיחות תש"ג ע' 161.