ספריית חב"ד ליובאוויטש

לא

מסעי לה, יד: את שלש הערים . . ואת שלש הערים גו'.

בשם הבעש"ט ראיתי101, ג' ערי מקלט ג' בחי' מחדו"מ102.


-----  הערות  -----

101) ראה קדושת לוי ליקוטים קח, ב.

102) אור התורה מסעי ע' א'תטו.