ספריית חב"ד ליובאוויטש

של

יראתו

וכידוע במעלת היראה הפנימי' שהי' בבעש"ט ז"ל שהי' מעין יראה של משיח כו'121.


-----  הערות  -----

121) תורת חיים בשלח שכט, סע"ב (בהוצאה החדשה – רכז, רע"א).