וידבר כו' ויצוום כו' א
גדול אדונינו כו' שיעור קומה כו' ב' בחי' במל' כו' נעל - (ד'-וא"ו) [בא] ז
אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו' עש"ן כו' ב' בחי' שדי - (ז-יו"ד) יג
ועמדו רגליו כו' אותיות כו' בגולגולתא יתבין עלמין - (יא-יג) כא
אם כסף תלוה כו' כח
על ג"ד העולם עומד כו' אופן היתר עיסקא כו' לד
גומל נפשו איש חסד כו' מב
טוב איש חונן כו' מז
מלוה ה' חונן דל כו' את העני עמך (פרק יד) נג
כי תשא כו' נו
מונה מספר כו' סב
שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו מספר כו' מרוב אונים כו' תיקונין לבושין - (י-יא) (ט-יא) עג
והי' מספר בנ"י כו' כל שדרכו את שדרכו (פרק יב) (יב-יד) עח
כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו' ברכה בדבר הסמוי - (יג-טו) (פרק טו) פד
חייב אדם לברך ק' ברכות (פרק א-ג) [תזריע] פז
ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל (ד-ה) [מצורע] צד
להבין ענין אכילת מצה כו' אך מה שיש (וא"ו-ח) [ליל ב' דחה"פ] צט
ביום ההוא יהי' כו' וסדר ההמשכה (פרק ט) ש' חוה"פ קו
אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל (יוד-יא) [אחרון ש"פ] קי
אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין מיכאל (פרק יב) קטז
ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם (יג-טו) [אחרי] קכ
ומעתה כו' כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה (טז-יז) [קדושים] קכו
מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן (יח-יט) [אמור] קל
היושבת בגנים כו' וענין התהות מותרי (כ-כב) קלח
וז"ש דהע"ה גל עיני ואביטה (כג-כה) [ל"ג בעומר] קמז
וזהו דכתיב אם בחוקותי תלכו (כו-כח) [בחוקותי] קנה
כי ממך הכל כו' ואמנם עדיין צ"ל צפי משנת"ל (כט-ל) קסה
בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל (לא-לב) קעא
גדול העונה אמן כו' ולבאר הענין קצת (לג-לד) קעח
שלח לך אנשים כו' ועתה נבוא (לה-לו) קפה
פי' פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם (לז-לח) (פל"ז) קצא
צור תעודה כו' וביאור ענין שצ"ל חותם (פל"ט) (לח-לט) קצז
הי' רמ"א חייב אדם לברך כו' ועתה יש להבין (מם-מב) רו
ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' ריד
[ואהי' אצלו אמון כו' וכיצד תהי' התבוננות זו] [שבת יום ב' דחה"ש] רכא
ומקנה רב כו' מרגלים כו' והארץ הדום רגלי כו' ג"פ ארץ, היכל מו"מ רכח
גדול יהי' כבוד כו' אי זה בית כו' רלט
על חומותיך ירושלים כו' רמו
ישמח משה במתנת כו' שמע שם עי"ן כו' אלף אורות עקב רנו
בנים אתם כו' רסה
אני לדודי ודודי לי כו' שו"א כו' ראי' שופטים עדר
פי' פתחה כו' וידבר ה' כו' רפו
להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה כו' אש דלעו"ז, דקדושה סוף קיץ תרל"ח רצד
כי המצוה הזאת כו' שא
אנכי אנכי כו' שט
וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו' שיח
שה"מ ממעמקים כו' שכד
[וידבר כו' אלה הם מועדי] שלב
מה יפו פעמיך (שלוש רגלים) כו' שמא
בראשית כו' שמח