אדמו"ר ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה"
דף השער  
פרק א. - מעין הקדמה  
פרק ב. - שורש פורה רוש מארץ אשכנז  
פרק ג. - החברה ”שוחרי אור והשכלה"  
פרק ד. - ”הערשעלע חושך" וחבריו המשכילים  
פרק ה. - האורב בחדר  
פרק ו. - חינוך ילדי ישראל עפ"י חוקי הממשלה  
פרק ז. - הסניגורי' על אדמו"ר מצד גדולי המלכות  
פרק ח. - אסיפת רבנים שני' עפ"י דרישת הממשלה  
פרק ט. - השאלון של הממשלה להרבנים, ותוצאותיו  
פרק י. - הסרתה של השגחת הבולשת מעל אדמו"ר ומפלת המלשינים  
הוספה: נוסחא שני'  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן