ב"ה
חלק מהספרים שנערכו על ידי בשנים האחרונות אזלו מהשוק, והם נמצאים אצלי במחשב, בקובץ שממנו נמסרו לדפוס
לפעמים פונים אלי חברים, בשאלה היכן אפשר להשיג ספרים אלו, ולא תמיד יש בידי מה להשיב להם
כדי שבנקל יוכל כל אחד לעיין בספרים אלו, על ידי לחיצה על שם הספר, העליתי את הספרים האלו לאתר, בפורמט פידיעף
ואלו הם הספרים והקונטרסים המופיעים באתר