תב

ד) ברבות ס"פ כי תצא דף רצ"ז ד' אם אתה מרפא אותה הרי מוטב ואם לאו אני מרפא אותה. יש לומר ע"ד מ"ש סד"ה משה ידבר כי משה הוא יחו"ע ז"א, והאלקי' יחו"ת יעננו כו' והיינו שמשה נק' איש האלקים פי' איש ומשפיע לשם אלקים, ומ"מ משה הוא נשמה ואלקים הוא מל' וגם אפילו אור א"ס שבמל', אלא דמ"מ נשמת משה הוא מבחי' ז"א כו' וזהו שאמר משה לבחי' מל' הנק' אל אם אתה מרפא אותה הרי מוטב כו' אני מרפא אותה היינו שימשיך הרפואה מז"א שהוא ש' הוי' כמ"ש רפאני הוי', ועמ"ש ע"פ רפאני הוי'.

ה) בשל"ה דף שמ"ט א' פי' אל נא רפא נא לה נרמז בכאן רפאל, היינו כי רפאל הוא ענין רפא ושם אל בסופו, ועמ"ש מזה בביאור ע"פ מהלכים בין העומדים, וע' מענין רפאל זח"ג קי"ח ב' פ' במדבר וכאן שם אל עם רפא זהו רפאל, וא"ש לפמש"ל סעיף ד' דהבקשה הוא מבחי' מל' מקור דבי"ע שיומשך ממנה הרפואה והיינו ע"י רפאל.

ו) באו"ת מהמגיד נ"ע בפ' בהעלותך וברמזי אגדות על מארז"ל לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, פי' כי הנה מרים שהיתה מצורעת כשלג ומצורע נק' סגירו דנהורא עילאה כנז' בזח"ג ס"פ תזריע, דהיינו שהחכ' שהוא אור אבא פי' שכל העליון מוסגר ממנו והוא צריך לו וע"כ מרים כשהיתה מצורעת כשלג והיתה צריכה להמשכת החכמה התחיל משה בתפלתו אל שהוא מדה ראשונה מיג"מ כי ב' הויות הראשונים אינן נכללים בין היג"מ כנודע (והם ב' פאות שהם תיקוני הראש שרש י"ג ת"ד ועמ"ש בד"ה ועשית ציץ) ובהירות הוי' גדול ואין עולם התחתון יכול לקבלו כ"א ע"י אמצעות וע"כ המדה הא' הוא אל (וזהו כי אל דעות הוי' שע"י שם אל מחבר ב' דעות משפיע ומקבל ד"ע וד"ת יחו"ע ויחו"ת ועמ"ש בזה בביאור ע"פ משה ידבר, וזהו ויצעק משה אל הוי' לאמר אל פי' שמבחי' שם הוי' שלפני יג"מ יומשך תיקון הראשון דיג"מ שהוא בחי' אל, ונודע דאבא יונק ממזלא דהיינו מי"ג ת"ד לכן ע"י המשכה זו יומשך במרים גילוי אור אבא, גם הארת אבא נק' אל כי קנה חכמה קנה בינה ב"פ קנה גימט' יש ובחי' מל' דאבא שהיא מעשר מיש נק' אל, וזהו כי אל הוא נהירו דחכמתא כמ"ש במא"א אות א' בסעיף פ' וכמ"ש בזח"ג ס"ה א'), והנה יג"מ שהתורה נדרשת בהן נמשכו מי"ג מדה"ר ע"ד מדה הראשונה שהיא קל וחומר נמשך מתיקון הראשון שהוא אל, ולכן אחר שהמשיך משה שם אל נתגלה הקל וחומר והוא מ"ש אח"כ ואביה ירוק ירק כו' ופי' קל וחומר (היינו ג"כ חיבור ב' העולמות) שעולם העליון נק' קל (ע"ד רוכב על כרוב קל שלו) ועולם התחתון נק' חומר ע"ד חומר וצורה כו' (גם כמ"ש בפרדס בעה"כ ערך חומרא כי המל' נק' חומרא מצד השמאל כי משם חומר הדבר בסוד הקליפה ולכן צריך להחמיר ולהרבות סייג לבל יפרוץ הנחש הגדר עכ"ל ובערך קולא פי' המל' נק' קולא מצד החסד כו' ולכן ב"ש לחומרא וב"ה לקולא) וע"כ התפלל תפלה קצרה, כי הנה ענין השפעה הנ"ל שע"י שם אל לקשר ולחבר העולמות עם א"ס ב"ה השפעה זו באה דרך לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה וכמו המשנה שבה נכלל כל אריכות שבגמרא עמ"ש מזה בבה"ז פ' אחרי דע"ט ע"ב שזהו ענין היו"ד דשם הוי' כו' שחכמה לגבי בינה זהו ע"ד הנ"ל כמו מעיין ונהר כו' וזהו ענין עולם העקודים שהשכל עקוד ומצומצם בו (דהיינו שהם עקודים בכלי א' זהו ענין רבוי האור והכלים שהם האותיות הם בדרך קצרה כמו