מס' כרטיס 10810  מדור ומדף: טז-מ
 
ספר המנהגים
טירנא, יצחק אייזיק
דינים ומנהגים לכל השנה. עם מקורות הערות
ומפתחות על ידי ה"ר
שפיצר, שלמה י.
בסופו
מנהגי זלמן יענט
עם מקורות וכו' מהנ"ל
ירושלים תשלט
8°. 22, ריג, (2) ע'.
מפעל תורת חכמי אשכנז - מכון ירושלים