Chabad - Lubavitch Exhibition
ה"ב

שטיוואבויל-ד"בח תכורעת
תווצמה יעצבמו תוחילשה ,תוליעפה

תיירפס
ד"בח ידיסח תדוגא
שטיוואבויל - קחצי ףסוי להאעברא הזה םלואב ומייקתה זאמו ,ד"נשת לולא י"חב הנושארל חתפנ הירפסה לש תוכורעתה םלוא
:תוכורעת
ד"בח יר"ומדאמ דחא לכל םירושקה םיגצומ ,שטיוואבויל תיירפס תכורעת :ד"נשת לולא י"ח .א
.ד"בח תוליעפ לש חטש לכלו
םירויצ ,םיצפח ,תובותכ ,די-יבתכו םירפס ,שטיוואבויל תיירפס תכורעת :ה"נשת רמועב ג"ל .ב
.םלועב ד"בח תודלותלו לארשי ילודגל ,ד"בח יר"ומדאל םירושקה ,תונומתו
.שטיוואבויל תיירפסב רשא תודגהה תכורעת :ו"נשת ןסינ ח"ר .ג
תונומתו ירויצ ,שדוק ירפס ,שדוק-די-יבתכ ,שדוק יצפח ,וניתובר תכורעת :ו"נשת לולא י"ח .ד
.וניאישנ וניתובר
- ד"בח תכורעת :תישימחה הכורעתה ת"יהזעב הזב תחתפנ ז"נשת רמועב ג"ל תארקל
.תווצמה יעצבמו תוחילשה ,תוליעפה ,שטיוואבויל
דסיש תווצמה יעצבמו תוחילשה ,היפנע לכל ד"בח לש תוליעפה תגצומ תאזה תישימחה הכורעתב
.םינש לבוי ךשמב ביחרהו חתיפ ,יברה
ןפואב הגיצמ תאזה הכורעתה .לבת יבחרב יברה יחולש י"ע םויכ םילהנתמ תודסומ םייפלאמ רתוי
.תאזה הבחרה תוליעפה תא יתיצמת
םינשה לבויב ד"בח תוליעפ לש הרקיע תגצומ םידחוימ הוואר תונוראו תונחלוש רשע השולשב
.םיאשונ רשע השולשל קלוחמ ,ןורחאה
,הירפסה ךזנגו ןויכראמ םירידנו םיקיתע םיטירפ םג ופרוצ ,הכורעתב םיגצומה םיאשונהמ המכל
.הזה אשונל םירושקה

תוחילש
יוצק לכל םינשה ךשמב יברה חלשש םיחולשה יפלא י"ע תלהנתמ תרכזנה תוליעפה לש הרקיע
.םידוהי םיאצמנ הבש תחדנ הניפ לכל ,לבת
,םלועה לכב ד"בח יזכרמ חותפל ,םיחולש חולשל ליחתה ,יברה י"ע תואישנה תלבק םע דימ
הפוקתו ,םימימת יכמות תבישיב םדומיל קוח ורמג התע הזש ,םיכרבא ללכ ךרדב םה םיחולשה
.לבת יבחרב תוחדינה תונידמו תורייעב ךוניח יתב דסייל םיחלשנ םהיאושינ ירחא הרצק
םייונפה םינמזו ישש ימיב םתוליעפל ףסונב .וז הכאלממ םירוטפ ויה אל הבישיה ידימלת םג םנמא
,תוקוחרה תורייעל תדחוימ העיסנל םהלש ץיקה תשפוח תא ומרת ףא םה ,הבישיה ידומילב
עורזה ,"ךוניח ינינעל זכרמ"ה י"ע הנגרוא וז תוחילשו ולא תועיסנ .תודהיה רסמ תא םשל איבהל
."ח"למה תוחילש" םשב תארקנ תוחילשהו ,ךוניח ינינעב ד"בח לש תעצבמה
ןוגרא תא א"ישת ץיקב דימ יברה דסי ,לבת יבצקב םיחדינה תומוקמל וחלשנש םיחולשל ףסונב
ןוגרא תא ו"טשת תנשב ,(5 'מע ה"ח שדוק תורגאל אובמ האר) ק"הראב "ד"בח תדוגא יריעצ"
םהל הוותמ (טכת'ג תרגא א"יח שדוק תורגא) תדחוימ תרגאבו ,ב"הראב "ד"בח תדוגא יריעצ"
.ידוהיה רעונה לש םיבחר םיגוחב תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב ,תטרופמ הדובע תינכת
,(7 'מע םש אובמ האר) "ד"בח תונבו ישנ תדוגא" ןוגרא תא םג יברה דסי ,א"ישת הנש התואב
.טרפב רשכה ךוניחו תורשכ ,החפשמה תרהטו ,ללכב תודהי ינינע קזחל הלומעת להנל
תרגסמבש ,"ףטה תא 'וג להקה" בותכה דוסי לע ,"'ה תואבצ" ןוגרא תא יברה דסי א"משת תנשבו
הרותה ךרדב םקזחלו םדדועל ,םהירבח לע םינטקה תודליהו םידליה םג ועיפשי הזה ןוגראה
.תודיסחהו
םהיבאל לבת יווצק לכב לארשי ינב תובבל תא יברה שבכ הזה ףעוסמהו רוסמה אבצה תועצמאב
.םימשבש
לע זומת ב"י תחישב זירכה רשאכ ,ח"ישת ץיקב הליחתה וזה תוחילשה תוליעפ לש התבחרה רקיע
תורגאבו תוחישב .תולבגההו םירדגה לכ תצירפ - "תצרפו" לש ןפואב תונייעמה תצפה תלומעת
תרגא ח"יח שדוק תורגא האר) תאזה השירדה תא יברה שיגדה ט"ישת תנשו ח"ישת ץיק לש תובר
.(םש תורעהב ןמסנבו ,אמקת'ו
ותדלוה םוי ,ןסינ א"יב זירכה רשאכ ,ב"לשת תנשב הליחתה תאזה תוליעפה תובחרתהב בלש דוע
זא .הביחרהלו התוא ריבגהל ךירצ ,הזה ליגב תיביסנטניאה תוליעפה תא טאהל םוקמבש ,םיעבשה
תנש ,האבה הנשה ךשמב םיחולשה ודסייש םישדח תודסומ 71 - "תודסומ א"ע דעו" תא יברה דסי
.יברה לש -71ה
לע זירכה יברה רשאכ ,ה"משת תישארב תבשב הליחתה תוחילשה תוליעפב תפסונ תובחרתה
ףאו ,וריעב תודהיה תצפהב קוסעיש ףסונ חילש הנמי חילש לכש ,"חילש השוע חילש" תינכות
האר) ולא םישדח םיחולש לש הנושארה הנשה תואצוהמ םישילש ינש ןממי אוה רשא עידוה
.(461 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה
הזה שדחה עצבמה תא עצבל ךיא הצע סכטל ,דחוימ סנכל םלועבש םיחולשה ישאר ופסאתה דימ
זאמו ,770 - העונתה לש הזכרמל תוכימסב םייקתי סנכהש הרוה יברה .חילש השוע חילש לש
היה ליגרו ,ולסכ ח"רל םיכומסה םימיב "ימלועה םיחולשה סוניכ" םייקתמ הנשו הנש לכב ,ךליאו
.הזה סנכה תינכותל תדחוימ בל תמישו תדחוימ החיש שידקהל יברה
;תוחילשה אשונל םירושקה תונומתו םירפס םיגצומ ,הזה יללכה ןושארה הגוצתה ןחלשב
ידימלתל ,ח"למה תוחילש ;הילרטסואו הקירפא ,הפוריא ,ק"הראל ועסנש םינושארה םיחולשה
.ק"הראבו ב"הראב םיחולשה יסוניכו ,ץיקב הבישיה
ד"בח תונבו ישנ תדוגא ,ד"בח תדוגא יריעצ תודסומל םירושקה סופד ירבד הזה ןחלשב םיגצומ םג
.ד"בח תוליעפ לש ירקיעו לודג קלח להנתמ םתרגסמבש ,'ה תואבצו

ד"בח תיב
דחאל ,ימוקמה רעונה רובע הרותה חורב ךונח תודסומ דסייל איה חילשה לש הנושארה המישמה
תדה תדמעהל רושקה לכו ,םוקמב תדה תודסומ תבחרהו סוסיבב םיימוקמה םינקסעה תא ןגראלו
.הלא םיחדינ תומוקמב הלית לע
ןינב הנוב וא הנוק היה ללכ ךרדב ךא ,ותיב ךותמ תאזה תוליעפה לכ תא להנמ חילשה םימעפל
יזכרמה תיבה אוה .תאזה הנידמב וא ריעבש תוליעפה רקיעו ישארה דרשמה ובש ,הז ךרוצל דחוימ
תודהיב תונושארה םהיתועיספ תא עוספלו תודהיה לע דומלל ,רעונהו ריעה ישנא םיאב וילאש
.הרותה
"שטיוואבויל תיב" ומש ארקיש זא הרוה יברה .הילגנאבש ןודנולב הזכ ןינב הנקנ ח"ישת תנשב
יברל חלשנ היינבה םויס םע .(דועו ולתת'ו .העשת'ו ח"יח .דצת'ו תרגא ז"יח שדוק תורגא האר)
ערואמה לגרל חלשש תדחוימ תרגאב עיבה התוא ,הבורמ חור תחנ ול בסהש ,ןיינבה לש חתפמה
.(הלקתת'ו תרגא םש)
בישה יברה .יברה ידיל רסמנ בהזה חתפמו סל'גנא-סולב ןושארה "ד"בח תיב" חתפנ ט"כשת תנשב
בתכמ בתכ ףאו ,הנידמה לש הבחורלו הכרואל חתפית ד"בח יתב תרשרש רשא ,חתפמה ירסומל
.(24-25 'מע ,ג"לשת הינרופילק ,תודסומ א"ע םובלא האר) הז ערואמ לגרל דחוימ
.יברל חתפמ חלושו "ד"בח תיב"ל ןינב שידקמ חילש לכש ,עובקל רבדה השענ םינשה ךשמב
עצבמל תאז עבק ו"משת הכונחד 'ה רנב תדחוימ החישבו ,ד"בח יתב דוסי תא דאמ דדוע יברה
וא ודסייש ולא םע ףסכ םוכסב ףתתשי אוה םגש רמאו ,(400 'ע ה"כח תוחיש יטוקל האר) דחוימ
.םתוחילש םוקמבש "ד"בח תיב" תא וביחרי
רשא ,םתיב רדחב דחוימ טלש עובקל 'ה תואבצ ידליל יברה הרוה ףא ז"משת שגיו פ"ש תחישב
.(208-212 'מע ז"משת תויודעוותה האר) "ד"בח תיב" אוה הזה רדחה וא תיבה
גצומ םקלח ,ד"בחה-יתב לש תוחתפמו םילדומ ,תונומת יברל חולשל םיליגר ד"בח יתב ילהנמ
.הז הגוצת ןחלשב
תווצמה קנט
תא ץיפהל ותרטמש ,חילשה לש ותוליעפל קיפסמ וניא "ד"בח תיב" הזה יזכרמה תיבה םנמא
תשמשמה ,תדחוימ תינוכמ שכור חילשה היה הז ךרוצל .היהתש הנפ לכל תונייעמה תאו תודהיה
רסמ תא איבמ הדי לעו ,"תדיינ הכוס"לו "תדיינ הירפס"ל ,םידומילל םידליה תא ליבוהל ידכ םג
.תחדנ הניפ לכל תודהיה
םיארקנ םכותמ םילעופש ולאו ,"תווצמה קנט" םשה תא יברה ןהל ץמיא ד"לשת תנשב
."םיטסיקנט"ה
י"ע הקדצל תורטש וא תועבטמ קלחל יברה 'יה ליגר ,תאזה תוליעפל ותרקוה תא תוארהל ידכ
."םיטסיקנט"ה
.יברל וחלשנש ולאה םיקנטה לש םילמסו תוחתפמ ,תונומת םיגצומ הזה הוארה ןחלשב
ץיק תונחמ
תובישי תחיתפ י"ע ,ידוהי ךוניח ול קינעהל ,ידוהיה רעונה תלצה איה חילשה לש בלה תמושת רקיע
.ב"ויכו ןושאר םוי ירועיש ,םידלי ינג ,רפס יתבו
,לודגה שפוח תפוקת איה דליה לע רתוי הקומעו הבר העפשה םנמא .םידומילה תנש ךשמב תאז לכ
.יוליבה תומוקמו בוחרה לש תוילילש תועפשהל זא םיפושח םידליהמ םיבר רשא
תדחוימ החישב (ז"טשת ץיק) םינבלו (ג"ישת ץיק) תונבל דחוימ ץיק הנחמ יברה דסי הז עקר לע
שפוחה ימיב ללכבו ץיקה תונחמבש שחומב םיאור רשא ,יברה ראיב ז"טשת תועובשה גחב
.םידומילה ןמזב רשאמ רתוי הברה תו\םירענה לע לועפל םילוכי ,םידומילמ
."הנומא הנחמ" םשב ארקנ תונבה לשו "לארשי ןג" םשה תא יברה עבק םינבה לש הנחמל
תדחוימ החיש רביד ףאו ,ץיקה תונחמב רקבל תדחוימ העיסנ יברה זא ךרע תדחוימ הרקוה תואל
.םידליה ינפל
ץיקה תונחמב יברה ירוקיב לע רפוסמ ףא םש ,"אשד תואנב" רפסב רפוסמ ןאכ רומאה לכ לע
.כ"שת-ז"טשת םינשב
ול שיש ,ץיק הנחמ רדסמ חילשה רשא ,םלועב ד"בח יזכרמ לכל טשפתה דימו .י.נב ליחתה רבדה
.האבה םידומילה תנש ךשמב םירכינ היתוריפו ,םידליה לע הקומע העפשה
,הדנקו ב"הראב ,ןדוסיל תונושארה םינשב ץיקה תונחמ לש תונומת םיגצומ הז הואר ןחלשב
.הילרטסואו הקירפא םורד ,הפוריא ,ק"הראב

רמועב ג"ל תכולהת
תולבל םיאב םניא וליפאו חילשה לש ךונחה תודסומב דומלל םיאב םניאש םיבר םידלי שי םנמא
.חוכשל רוסא ולאה םידליה לע םג .ץיקה הנחמב
דחוימ עצבמ להינ "ךונח ינינעל זכרמ"ה שארב דמע יברהש העשב ,ותואישנ ינפלש םינשב דוע
ףאו ,לארשי ילודגמו הרותהמ םירופיס םהינפל רפסל ,תותבשב םידלי ליהקהל ,"תבש תוביסמ"
.לארשי יגהנמו יניד לע םהל רפסל
דומיל לע םיברב ריהצהל ,ריעה לש יזכרמה בוחרב תדחוימ הכולהת םינגראמ ויה ןמזל ןמזמ
םידעוצ םידליה ויה ,תווצמלו הרותל םירושקה םידחוימ םיטלש םע .תווצמה תרימשו הרותה
.יברה לש שודקה ויפמ תוררועתהה ירבד תא ועמשש רחאל ,בוחרב
.םירואבו תונומת םע תדחוימ תרבוח רואל זא האצי .ג"שת תנשב רבכ המייקתה תאזכ הכולהת
םאונ ,יזכרמה בוחרל אצוי יברה .רמועב ג"לב תמייקתמ תאזה הכולהתהש רדסוה ןמזה ךשמב
ןגב תדחוימ תינכות תארקל תווצמהו הרותה יטלש םע םידליה םידעוצ םשמו ,םידליה ינפל
.ירוביצה
ב"הראב ,ךליאו ג"שת תנשמ ליחתמ ,ולאה תוכולהתהמ תונומת םיגצומ הזה הוארה ןחלשב
.הכולהתל םירושקה םידחוימ םיטירפ ןכו ,הפוריאו ק"הרא ,הדנקו

תבש
,לארשיב תבו השא לכ רשא ,תדחוימ האירקב יברה אצי ,ד"לשת לולא ד"כב תדחוימ החישב
ליחתמ ,ןיאושנה תנוע ינפלש תונבה םגו ,בוט םויו שדוק תבש תורנ תקלדה תוצמ םויקב לדתשת
.ךוניח ליגמ
תופשב הרבסה רמוחו ,םלועב ד"בח יזכרמ י"ע ורצונש םיטומפ לש םיבר םיגוס םיגצומ הז ןוראב
.תבש תורנ תקלדהב ליחתהל תוצורה תונבו םישנל םקלחל ידכ ,תונוש
.שדוק תבשה תווצמ ראשל םירושקה וא ,הזה עצבמה יצירעמ י"ע ושענש םינוש םיגצומ כ"ומכ

חספ
תשרפ תבש תודעוותהב ךכ לע זירכהו ,ותואישנל תונושארה םינשב יברה ליחתה הזה עצבמה תא
.(243 'מע א"ח תוחיש יטוקל האר) ד"ישת שדוחה
ול שיש ימ לכ רשא ,הוצמ ףא 'יה "יליח רשיי ול"ו ,שקבמ אוה יכ יברה זירכה תודעוותה התואב
.חספל "הרומש-תוצמ"ב םתוכזל לדתשיש ,םישנא לע העפשה
םידממל עיגה רשא דע עצבמה תא ביחרהו ,הנש לכב הזה עצבמה תא ררועל יברה הברה זאמ
.לבת יבחרב םידוהי יפלא תואמל "הרומש-תוצמ" םיקלחמ הנש לכב רשא ,םיימלוע
תוליבח חלוש 'יה ףאו ,הנש לכב חספ ברעב וילא םיאבה לכל תוצמ קלחל 'יה ליגר ומצע יברה ףא
.םקלחל ידכ ,םלועב ד"בח יזכרמל "הרומש-תוצמ"
ברקתהל םיליחתמש םריע ישנאל םייבמופ םירדס ןגראל ,םיחולשה םיגהונ יברה הארוהל םאתהב
.(851 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה האר) תודהיל
תא םהל םיארמו רעונה תא םיפסאמ חספה ינפלש םימיב ."חספה תייווח" םידליל םינגראמ ףא
.המגודל רדסה תכירעו תוצמה תייפא רדס
.הזה ןוראב םיגצומ ,עצבמל םירושקה םיטירפ
.ןיע יביהרמ תורטועמו תורייוצמ ,תושדחו תוקיתע תודגה וב םיגצומ כ"ומכ

םידעומ
,רפוש לוק תעימשב לארשי-ינבמ םיבר תוכזל םילדתשמ הנשה שארב .ולש עצבמהו דעומ לכ
,ב"משת ה"ר תחיש האר) רהוסה יתבו םינקז בשומ ,האופר יתבבב םיאצמנהו םילייח דחוימבו
.(8 'מע ב"משת תויודעוותה
.(15 'מע ח ןוילג תורשקתה האר) ד"ישת תנשב יברה דסי תוכסה גחב םינימה תעברא עצבמ תא
,םינימ 'דה לע ךרבל ב"ויכו בוחרב םירבועה ןימזהל" דנ 'מע ב"יח שדוק תורגאב ראותמ הז עצבמ
."הבר החלצהב היהו ב"ויכו הארבה יתבב רוקיב רקיעב ןאכ ופיסוה ]ז"טשת[ וז הנשבו
תאירק עומשל נ"כהיבל ואובי ,שממ ףט וליפא ,םידליה לכש ,דחוימ עצבמ יברה דסי תועובשה גחל
יטוקל האר) מ"שת ןויס ח"רעב תדחוימ החישב יברה זירכה הזה עצבמה לע .תורבדה תרשע
.(50 'מע ג"כח תוחיש
םירושקה םיעצבמה לכו ,יברה דסיש הרות עצבמ רושק וילא ,הרות ןתמ גח אוהש תועובשה גח
:הרות רפס תביתכלו הרותה עצבמ תבחרהל
הרותה דומיל י"ע םלועה תא "שובכל" האירקב יברה אצי א"לשת טבשב ו"טב תדחוימ החישב
.(312 'מע ו"ח תוחיש יטוקל האר)
זא וחתפנ .לבת יבחרב שדוק ירפסל תוירפס דסייל וידיסחל יברה הרוה ג"לשת ירשת 'ו תודעוותהב
.י.נב ד"בח תדוגא יריעצ י"ע הדסונ ןהמ תחא .תונוש תונידמב ד"בח יתבב תושדח תוירפס תורשע
.שודקה ברה ויבא ש"ע "קחצי יול תיירפס" םשה תא הל קינעה יברה רשא
דסיש "הרות עצבמ" תבחרהל רושקה ,דחוימ עצבמ לע יברה זירכה ד"לשת רבדמב פ"ש תחישב
ירפסב ותיב תא אלמל לדתשי דחא לכש ונייה ,"הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב" עצבמ אוהו ,זא
.הרות ירועישב הבריו ,שדוק
וניתובר לש הרות ישודיח זוכירל דחוימ ןוכמ דוסי יברה זירכה ו"לשת א"נמ 'כ תודעוותהב
קינעה כ"חאש ,דחוימ ץבוקב רואל םתאצוהו .י.נב דחא זכרמו םילשוריב דחא זכרמ םע ,וניאישנ
."הרות לידגי" םשה תא ול
לש ח"אד ישורד תנכהל דחוימ ןוכמ תחיתפ לע עידוה ח"לשת תועובשה גחב תדחוימ החישב
ר"ומדא ירמאמ" ,"ןקזה ר"ומדא ירמאמ" תרדס תא זאמ ךרע הז ןוכמ .סופדל וניתובר
ירפסו ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדאל "לאומש תרות" ,קדצ חמצה ר"ומדאל "הרותה רוא" ,"יעצמאה
וכרענש םישדח םיכרכ םייתאמכ ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדאו ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש םירמאמה
.וספדנו י"תכמ
לכב אינתה רפס תא סיפדהל יברה הרוה הנש התואלש בקע 'רפ ק"ש יאצומב תדחוימ החישבו
.םלועבש תונידמה
ופתתשיש ,םילשוריב דחוימ הרות רפס בותכל ליחתהל יברה הרוה א"משת ןסינ שדוח תוחישב
ה"ר ברעל רואב תדחוימ החישבו .תויתוא תיינק י"ע הוצמ רב ינפלש לארשי ידלי וב ודחאתיו
רובע "םימימת יכמות" תבישי י"ע דחוימ הרות רפס בותכל ליחתהל יברה הרוה ,ב"משת
.תודימלתה רובע "הקבר תיב" דסומ י"ע דחוימ הרות רפסו ,הידימלת
השולשב ,ימויה ם"במרה דומיל תנקת לע יברה זירכה מ"דשת חספ לש ןורחאב תדחוימ החישב
.(229 'מע ז"כח תוחיש יטוקל האר) תווצמה רפסו ,םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש :םילולסמ
.וללה םיעצבמהמ דחא לכל םירושקה םיגצומ הזה ןוראב
סט ,רוע לע בותכ ,קיתע הרות רפס לש ףד :םירכזנה םידעומל םירושקה םיטירפ וב םיגצומ כ"ומכ
.דועו תורפוש ,הרות רפסל דיו

הכונח
םינגראמ ףאו הכונח תורנ תקלדה תווצמב לארשי ינב תא דדועל םוקמ לכל םיאצוי הכונחב
.אסינד אמוסרפב ,ריע לש הבוחרב ,ץוחב תורנה תקלדה
תורנ וקילדי ידוהי תיב לכבש ,תולדתשהה תא ריבגהל יברה הרוה ד"לשת בשיו תשרפ תבשב
ישנא תא תוכזל ןכו ,ןקילדהל תורנו תורונמ םנחב םהל וקלחי - תויורשפאה ול ןיאש ימו ,הכונח
.(196 'מע ד"לשת שדוק תוחיש האר) הכונחב תורנה תקלדה תווצמב ק"הראב רשא אבצה
.הכונחה ימי תפוקתב הנש לכב הזה עצבמה לע יברה ררוע ךליאו זאמ
םוסרפב תורנה תקלדה רשאכ ,"תוארהלו תוארל" לש דחוימ עצבמ םג ףסונ תונורחאה םינשב
םירבוחמ םלוכ רשאכ ,-770ב יברה לש תורנה תקלדה םע תחא-תבב תמייקתמ תולודגה תונידמב
.ןיוולה י"ע הזל הז
.הזה ןוראב םיגצומ ,עצבמל םירושקה םיטירפ

םירופ
יריעצ" יגיצנ רשאכ ,ק"הראב הנש לכ םימייקתמש םילודגה םיעצבמהמ דחא אוה םירופ עצבמ
לארשי ינב תא תוכזל רהוסה יתבו האופר יתב ,אבצה תונחמב םירקבמ "ד"בח תדוגא
.םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמ ,הליגמה תאירק ,םירופ תווצמב םהיתובכשל
ישאר םינברה ,תודסומה לכל יללכ בתכמב ,ולש תוריכזמה י"ע יברה הנפ א"כשת רדא תלחתב
םירופה תווצמ תא םייקמ דלי לכש חיטבהל דחוימ עצבמ ןגראל ,םירוהו םירומ םיכנחמ תובישי
ךוניחבש יתודסומל יתעצה" רובצ ישיאל ךכ לע בתכ ףאו ,(חצקת'ז תרגא כ"ח שדוק תורגא האר)
חולשמ םמצעב ומייקי םהמ םינטק םג רשא בוטו תוצמב םיבייוחמה תורענו םירענהש ולדתשיש
."םינויבאל תונתמו תונמ
תורגא ,ב"כח שדוק תורגא האר) םירופה ימי סורפב ,הנש ידימ יברה בתכו רביד המוד ןכותב
.(םש תורעהב ןמסנבו ,הרת'ה ,חעש'ה
.םינשה לכ ךשמב דחוימ ןפואב הזה עצבמה לע ררועל יברה הברה ןכ
.הזה ןוראב םיגצומ ,עצבמל םירושקה םיטירפ
תואמ ינפל וספדנ וא ובתכנש ,הירפסה ףסואבש םימי תוקיתע תוליגמ הזה ןוראב םיגצומ כ"ומכ
ג"עש הקבדמב ןתוא ראיתו ,היסורב שכר ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רשא ולאכ םג ;םינש
.הלגמה

החפשמה תרהט
ןושארה ורוקיב תעב ,צ"רת תנשב רבכ ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ליחתה הזה עצבמה תא
.תובחר תובכשב הזה אשונב תורובה תא ותוארב ,ב"הראב
תודלות 'סב רפוסמ העש התואב תובר תורייעב דסיש החפשמה תרהט קוזיחל םישנ תדוגא לע
.אי קרפ ב"הראב ד"בח
ו"טב תדחוימ החישב .םיעובקה םיעצבמהמ דחאל ה"לשת תנשב יברה ועבק וניתפוקתב םנמא
בחר הרבסה עצבמ ליחתהל יברה הרוה (259-260 'מע ג"יח תוחיש יטוקל האר) ה"לשת זומת
.החפשמה תרהט קוזיחל
הברה דועו ,החפשמה ןונכת דגנ תדחוימ הלומעתל ,תדחוימ האירקב יברה אצי מ"שת אשנ פ"שב
.ץיק ותואב תוחיש המכב ךכ לע ררועל
ינולע .םיאושינו הדיל ,הוקמ ,החפשמה תרהטל םירושקה םידחוימ םיטירפ םיגצומ הזה ןוראב
י"ע ונבנש הרהט תואווקממ יברל וחלשנש תוחתפמ .םישדחו םיקיתע ,הדילל תולעמה ריש
.החפשמה תרהטל רושקש המ לכו ,םיחולשה
תינברה תדילל ט"זמ תכרב בתכמ ,יברה תנותח לש תוירוקמ תונמזה הזה ןוראב םיגצומ כ"ומכ
ר"ומדא ונב ק"כ יאושינל בתכש הנמזה ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ הבס י"ע ,א"סרת תנשב
.יברה י"ע ןישודיק רודיס תנומתו ,ע"נ צ"יירהומ

םיעצבמ
םוקמ לכב לארשי ינב תא םהב תוכזל ,הרותה תווצמ לכב קוסעל יברה שרד ,םיגחה יעצבמ דבלמ
.םהש
,ןיליפת עצבמ 'יה ,םימיה תשש תמחלמ תפוקתב ,ז"כשת ץיקב וילע זירכה יברהש ןושארה עצבמה
ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו רומאכ ,םהילע םימקה לע לארשי ינב ןוחצינל איבמ םג אוהש
.שארבש ןיליפת ולא ,םהילע
.ו-ד"לשת םינשה ךשמב יברה דסי ,ןגרואמו רדוסמ ןפואבו "םיעצבמ" םמשב ,ולאה םיעצבמה תא
:םיעצבמ הרשע דע יברה םהילע ףיסוה הזה ןמזה ךשמב
הנבי - םירפס אלמ תיב ;הקדצ ;הזוזמ ;הרות םיעצבמה לע יברה זירכה ד"לשת תנש ךשמב
תנשבו ,החפשמה תרהטו תורשכ םיעצבמה לע זירכה ה"לשת תנשב .שדוק תבש תורנ ;הימכחו
.לארשי תבהאו ךוניח םיעצבמה לע זירכה ו"לשת
יברה ,"ךוניח תנש"כ ו"לשת תנש לע זירכה א"כ ,ךוניח עצבמ לע זא זירכה יברהש דבלב וז אל
םיקוספה רשע םינש תא פ"עב ןנשל םידליל הרוה ףאו ,ץיקה ךשמב תויודעוותה המכב ךכ לע ררוע
.ל"זח ירמאמו
,םידימלתה ינפל םאונ יברה היה םכשמהבש ,םידליל םידחוימ םיסוניכ םיכרענ ויה ןמזל ןמזמ
.ל"זח ירמאמו םיקוספה רשע םינש תא םתאירקל בישקמו
.הז הואר ןוראב םיגצומ ולאה םיעצבמה לכל םירושקה םיטירפ

חישמו הלואג
הזה אשונה תא ,תאזה הפינעה תוליעפה לכב רבועש ןוכיתה חירבו ינשה טוח אוה חישמל היפצה
םיכרדה םה םירומאה םיעצבמה לכ .ותואישנ תונש ךשמב רמאש החיש לכב טעמכ יברה שיגדה
.ונימיב הרהמב היהתש ,המילשה הלואגה תא םיברקמ םדי לעש
לע זירכה ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רשאכ ,א"שת תנשב היה הזה ירקעה עצבמה לש ותלחת
.(ומש 'מע ב"הראב ד"בח תודלות 'ס האר) "הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל"
לע .םייס אלו ליחתה .ונקדצ חישמ ינפ תלבקל דחוימ הרות רפס תביתכב ליחתה ב"שת תנשב
.טבש ד"ויב והומייסו ,ל"שת ףרוחב יברה זירכה ותביתכ םויס
הרותה רפסב תדחוימ תוא הנק דחא לכו ,תאזה הביתכה תא םסרפל םידחוימ םינולע זא וסיפדה
.תאזה
ינוק תמישרמ קלח ןכו ,ק"הראבו ב"הראב זא וספדנש ולאה םינולעהמ המכ םיגצומ הזה ןוראב
.העש התואב םשרנש ,תויתואה
דומיל תודוא יברה ררוע ,ו"לשת בא םחנמ שדוחה םיכרבמ ק"ש ברע 'ו םויל רואב תדחוימ החישב
יברה ררוע זא ינמ .(484 'מע ו"לשת שדוק תוחיש האר) "םירצמה ןיב" ימיב "הריחבה תיב" ינינעב
.םירצמה ןיב ימי סורפב הנש לכב הזה דומילה לע
גצומו ,יברל רסמנ הזכ דחא לדומ .שדקמה תיב לש םילדומ המכ ונבנ ,הזה דומילה לע לקהל ידכ
.תאזה הכורעתבש הניפב
'יפצהו הקושתהש לארשי ילודג ירבד תא םסרפל ררוע ,ו"משת ןושח-רמ 'זב תדחוימ החישב
.הלואגה זוריזל תמרוג הלואגל
הנה הנה"ו "ונילתכ רחא דמוע הז הנה" רשא ,םסרפלו ריהצהל יברה הברה תונורחאה םינשב
דחא לכ לע תלטומ הבוחה רשא יברה זירכה ,א"שנת ןסינ ז"כב תדחוימ החישבו ,"אב חישמ
.םיבחר יכה םידממב הלואגה תרושב תא םסרפלו ,חישמה תאיבל איבהל ותלכיבש לכ תא תושעל
וכרענש םינוש םירפס ,תאזה הפוקתב וצפוהש "חישמה תאיבל ונוכיה" יטלש םיגצומ הזה ןוראב
תאיבו הלואגל היפצה אשונל םירושקה םינוש םיטירפ ןכו ,חישמהו הלואגה אשונב וספדנו
.חישמה