Chabad - Lubavitch Exhibition
ה"ב

בוט-םש-לעבה
ותדלוהל הנש 300
ח"נשת - ח"נת

תודיסחה תכורעת

תוכורעתה םלוא - שטיוואבויל תיירפס


וספדנש תודיסח ירפס םיגצומ הכורעתב
"בוט-םש-לעב"ה תוקלתסהל ןושארה לבויב
ע"קת - כ"קת
םייולת תוריקה לע
תודיסחה ילודג ינפ ראות ירויצהחיתפ
י"חב ,בוט-םש-לעבה תדלוהל הנש 300 ואלמי ח"נשת לולא י"ח יעיברה םויב
.ח"נת לולא
תיירפס לש תוכורעתה םלואב תדחוימ הכורעת תחתפנ ,הזה לבויה תארקל
."תודיסחה תכורעת" - שטיוואבויל
תוקלתסהל ןושארה לבויב וספדנש תודיסח ירפס םיגצומ תאזה הכורעתב
(ע"קת - כ"קת) - "בוט-םש-לעב"ה


,בוט-םש-לעבה לש אלוליהה םוי - תועובשה גח תארקל תחתפנ הכורעתה
.בוט-םש-לעבה לש תדלוהה םוי ,לולא י"ח דע ת"יהזעב םייקתתו
*
םוש ספדנ אל (כ"קת - ד"צת) שודקה "בוט-םש-לעב"ה תפוקת ךשמ לכב
(ג"לקת-כ"קת) שטירזעממ דיגמה ברה תפוקת ךשמ לכב םג .תודיסחב רפס
תודלות" אוה ספדנש ןושארה תודיסחה רפס .תודיסחב רפס םוש ספדנ אל
.מ"קת תנשב ,ץעראקב הנושארל ספדנש ,"ףסוי בקעי
םינשה ןיב וספדנש םינושארה תודיסחה ירפס ,ןכ םא םיגצומ הכורעתב
.תודיסח ירפס תספדה לש ןושארה רודה תפוקת איהש ,ע"קת - מ"קת
ילודגמ המכ םנמא .תודיסחה ירואיב םה םירכזנה םירפסה לכ טעמכ
םיגצומ ,אשונה רוריב תומילשל .הלבקו הכלהב םירפס םג ובתכ תודיסחה
.הכורעתב ולאה םירפסה םג
ילודג י"ע ובתכנש ,םירפס האממ רתוי וספדנ תאזה הפוקתה ךשמב
,תאזה תדחוימה הכורעתב םיגצומו ,הירפסב םיאצמנ םבור .תודיסחה
.ח"נשת - ח"נת ,בוט-םש-לעבה תדלוהל הנש 300 תאלמל תשדקומה
ןיול רעבוד םולש
הירפסה להנמ


חתפמ
בוט-םש-לעבה
שטירזעממ דיגמה ברה
ט"שעבה ידימלת
האנלופמ ףסוי בקעי יבר ק"הרה
האנלופמ חיכומ ביל הירא יבר ק"הרה
אהרטסואמ תוילגרמ ריאמ יבר ק"הרה
בוקשארמ יתבש יבר ק"הרה
אנילודמ םהש השמ יבר ק"הרה
שטירזעממ דיגמה ברה ידימלת
בוליהארבמ השמ םהרבא יבר ק"הרה
קסנ'זילמ ךלמילא יבר ק"הרה
קסניפמ יולה ריאמ ר"ב רזעילא יבר ק"הרה
ץיזאלזמ ןימינב יבר ק"הרה
רימאטיזמ ףלאוו באז יבר ק"הרה
בונאטס-ץישלוהמ ךולב ףסוי יבר ק"הרה
אנבורמ יולה יקסאי ףסוי יבר ק"הרה
[יביי בר] אהרטסואמ ףסוי בקעי יבר ק"הרה
ץירוקמ קיזייא קחצי יבר ק"הרה
בושטאלזמ רעבוד רכשי יבר ק"הרה
ץינ'זוקמ לארשי יבר ק"הרה
בושטידראבמ קחצי יול יבר ק"הרה
קסבעטיוומ לדנעמ םחנמ יבר ק"הרה
ליבאנרעשטמ םוחנ םחנמ יבר ק"הרה
קסראוועשפמ השמ יבר ק"הרה
בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר ק"הרה
שילזיימ לאיזוע יבר ק"הרה
"האלפה"ה לעב סחנפ יבר ק"הרה
"אינת"ה לעב ןקזה ר"ומדא ,ןמלז רואינש יבר ק"הרה
דיגמה ברה לש וידימלת ידימלת
בוזירטסמ ביל 'ירא םהרבא יבר ק"הרה
בוחילעז-אטפאמ ןהכה ןרהא יבר ק"הרה
דארגינראטמ ץיברוה רזעילא יבר ק"הרה
בלסורימ לדנעמ הירכז יבר ק"הרה
ךולב לאירבג םייח יבר ק"הרה
ןהכה רזוע םייח יבר ק"הרה
שטיבהארדמ ןמחנ לארשי יבר ק"הרה
בושטידראבמ קחצי יול יברב ריאמ יבר ק"הרה
בלסרבמ ןמחנ יבר ק"הרהםינושארה םיסופד - תודיסחה ירפס
בוט-םש-לעבה.(כ"קת זוביזעמ - ח"נת פוקוא) בוט-םש-לעב לארשי יבר ק"הרה ונרומ
ב"נקת תנשב קר עיפוהל וליחתה בוט-םש-לעבה לש ויתורותמ םיטוקיל
ףסוי בקעי יבר ק"הרה ודימלת ירפס תעפוה ירחא הנש הרשע םיתשכ)
:(האנלופמ

1
.ב"נקת בובל ,םירקי םיטוקיל
.וידימלתו ט"שעבהמ תרות יטוקל


2
.ד"נקת בוריזעמ ,םירקי םיטוקיל

3
.ד"נקת אווקלאז ,א"ח בוט םש רתכ

4
.ה"נקת אווקלאז ,ב"ח בוט םש רתכ

5
.ה"נקת אווקלאז ,ש"בירה תאווצ
שטירזעממ דיגמה ברה
.(ג"לקת ילופינא - ?) שטירזעממ דיגמה ברה רעבוד יבר ק"הרה ונרומ
בקעי יבר ק"הרה י"ע ,םינושארה תודיסחה ירפס ינש תספדה ירחא דימ
,שטירזעממ דיגמה ברה לש וירפס תא םג סיפדהל וליחתה ,האנלופמ ףסוי
:בוט-םש-לעבה לש ומוקמ אלממו ודימלת

6
.א"מקת ץעראק ,בקעיל וירבד דיגמ
.םירמא יטוקל

7
.ד"מקת ץעראק ,בקעיל וירבד דיגמ

8
.ב"נקת בובל ,בקעיל וירבד דיגמ

9
.ד"נקת אהרטסוא ,בקעיל וירבד דיגמ

10
.ד"סקת ץעראק ,הרות רוא

11
.ח"סקת בושטידרב ,בקעיל וירבד דיגמט"שעבה ידימלת

האנלופמ ףסוי בקעי יבר ק"הרה


.בוט-םש-לעבה דימלת
.(ד"מקת האנלופ - ?)
תא ראבלו איבהל הברמ וירפסב .תודיסח ירפס סיפדהש ןושארה 'יה אוה
.ט"שעבה ירבד

12
.מ"קת ץעראק ,ףסוי בקעי תודלות
.הרותה לע

13
.א"מקת ץעראק ,ףסוי תרופ ןב
.םישודיחו ת"וש ,תודיסח

14
.ב"מקת ץעראק ,חנעפ תנפצ

האנלופמ חיכומ ביל הירא יבר ק"הרה

.בוט םש לעבה דימלת
.(ל"קת האנלופ - ?)

15
.ח"נקת ץעראק ,הירא לוק
.ס"שה תודגאו הרותה לע


אהרטסואמ תוילגרמ ריאמ יבר ק"הרה
.בוט םש לעבה דימלת
(נ"קת אהרטסוא - ז"סת ךרעל)

16
.א"נקת האנלופ ,םיביתנ ריאמ
.ת"וש :א"ח
.ט"שעבה ידימלתמ ,ץיוואלזאימ בוד קחצי יבר ויחאמ 'יח ופוסב

17
.א"נקת האנלופ ,םיביתנ ריאמ
.הרותה לע :ב"ח

18
.ה"נקת האנלופ ,רשיהו בוטה ךרדה
.ע"וש יניד לע םינמיס
.זעובו ןיכי דוסמ יעיברה רנה

בוקשארמ יתבש יבר ק"הרה
.בוט םש לעבה דימלת
.(ה"קת בוקשאר - ו"טת)

19
.ד"נקת ץעראק ,ל"זיראה תנווכ םע הנשה לכמ הלפת רדס

20
.ח"מקת בובל ,תומלועה תוילעו ןוקית תוללכ רדס

אילודמ םהש השמ יבר ק"הרה
.בושטאלזמ לכימ לאיחי יבר ק"הרה לש ונתוחמו בוט םש לעבה דימלת
.(פ"קת אנילוד - צ"ת ךרעל)

21
.א"סקת ןילופ - היסור ,השמ ירבד
.הרותה לע
שטירזעממ דיגמה ברה ידימלת
[םידימלתה לש ב"אה רדס יפל]

בוליהארבמ השמ םהרבא יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת

22
.נ"קת בוריזעמ ,םישודק םימ
.ת"וש תצקו םישדק רדס לע

קסנ'זילמ ךלמילא יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ז"מקת קסנ'זיל - ז"עת)

23
.ח"מקת בובל ,הנשוש יטוקיל
.אביקע יברד תויתוא :ומעו .ךלמילא םעונמ ב"ח

24
.ד"נקת אטיוואלס ,ךלמילא םעונ

25
.ד"סקת האנלופ ,ךלמילא םעונ

26
.ב"סקת האנלופ ,םהרבא תירב
.ךלמילא יבר ק"הרהמ םדאה תוגהנה ופוסב


קסניפמ יולה ריאמ ר"ב רזעילא יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ה"נקת רחא - ?)

27
.ז"מקת וואלקש ,הדשה חיש
.םישורד

28
.ה"נקת וואלקש ,הדשה חיר
.םישורד
.א"ח

29
.[ה"נקת] וואלקש ,הדשה חיר
.םישורד
.ב"ח


ץיזאלזמ ןימינב יבר ק"הרה
לכימ לאיחי יבר ק"הרה לש קהבומה ודימלתו שטירזעממ דיגמה דימלת
.בושטאלזמ
.בוט-םש-לעבה תורותמ וירפסב איבמ
.(ב"נקת - ?)

30
.ג"נקת בובל ,םידוד תבהא
.םירישה ריש לע שוריפ

31
.ד"נקת בובל ,ןימינב תקלח 'יפ םע פ"שגה

32
.ו"נקת ץיבוקנימ ,ןימינב תחתמא
.תלהק תלגמ לע


רימאטיזמ ףלאוו באז יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ז"נקת רימאטיז - ?)

33
.ח"נקת ץעראק ,ריאמה רוא
.םידעומו הרותה לע

34
.ו"סקת ץעראק ,ריאמה רוא

בונאטס-ץישלוהמ ךולב ףסוי יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(נ"קת - ד"פת)

35
.ב"נקת בובל ,ףסוי יזנג
.הרותה לע


אנבורמ יולה יקסאי ףסוי יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ס"קת - ?)

36
.ג"סקת ץיוואקנימ ,ףסוי דוסי
.תוריפס רשעו תומשה לע ןוקירטונו 'מיג

37
.ג"סקת ץיוואקנימ ,ףסוי יטוקל
.ס"שה לע םישודח


[יביי בר] אהרטסואמ ףסוי בקעי יבר ק"הרה
.שטירזממ דיגמה דימלת
.(א"נקת - ח"צת)

38
.ב"נקת אטיוואלס ,יביי בר
.דועו הרותה לע

39
.ח"סקת אהרטסוא ,יביי בר

ץירוקמ קיזייא קחצי יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ח"מקת - ג"יקת)

40
.ו"נקת בובל ,םלוע תנוהכ תירב

בושטאלזמ רעבוד רכשי יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה ברהו בושטאלזמ לכימ לאיחי יבר ק"הרה דימלת
.(ה"נקת - ?)

41
.ח"נקת אנבוד ,יניע תב
.ת"ושו ס"שה לע 'יח

42
.ח"נקת אנבוד ,קדצ רשבמ
.הרותה לע

ץינ'זוקמ לארשי יבר ק"הרה
.קסנ'זילמ ךלמילא יברו שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ה"עקת - ג"צת)

43
.ד"סקת רהאוודיוואנ ,הלוגה ראב
.ץינ'זוקמ דיגמהמ םירואיב ופוסב

בושטידראבמ קחצי יול יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ע"קת - ק"ת)

44
.ו"סקת אווקלאז ,יול תשודק

45
.ד"נקת בוריזעמ ,"תוריכז"ה לע שוריפ

46
.ט"סקת בושטידראב ,ל"נהמ תורעה םע תוינשמ
.דעומ רדס

47
.ט"נקת ץיוואקנימ ,תובר שרדמ
ספדנ אל לעופל םנמא .ד"אבמ צ"יולר ק"הרה שוריפ וב ספדנש רמאנ רעשב
.םש

קסבעטיוומ לדנעמ םחנמ יבר ק"הרה
ז"לקת תנשב םידיסח תצובק שארב הלע .שטירזעממ דיגמה דימלת
.ק"הראל
.(ח"מקת הירבט - צ"ת ךרעל)

48
.ד"נקת בוריזעמ ,שדוקה תרגא
.רודמאמ אקייח םייח יברו קסילאקמ םהרבא יבר ק"הרהמ םיטוקיל םעו

49
.ס"קת אווקלאז ,שדוקה תרגא

ליבאנרעשטמ םוחנ םחנמ יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ח"נקת - ץ"ת)

50
.ח"נקת אטיוואלס ,םיניע רואמ
.םיטוקילו הרותה לע

51
.ח"נקת אטיוואלס ,בל חמשי
.ס"שה תודגא לע

52
.ס"קת אווקלאז ,בל חמשי

53
.ע"קת האנלופ ,םיניע רואמ
.ל"נה בל חמשי ומעו

קסראוועשפמ השמ יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ו"סקת - ?)

54
.ע"קת שטירזעמ ,השמ ינפ רוא
.תוליגמ שמחו הרותה לע

בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר ק"הרה
:תודלותה לעבו שטירזעממ דיגמה ידימלתמ ,בוט-םש-לעבה דכנ
.(ס"קת זוביזעמ - ח"קת)

55
.ע"קת ץעראק ,םירפא הנחמ לגד
.הרותה לע

שילזיימ לאיזוע יבר ק"הרה
שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ו"מקת - ד"קת)

56
.ג"סקת אווקלאז ,יבצה תראפת
.הציב 'סמ לע 'יח

"האלפה"ה לעב סחנפ יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ה"סקת טרופקנרפ - צ"ת)
הלגנב וירפס םנמא .ו"פקת תנש דע ספדנ אל הרותה לע "תופי םינפ" ורפס
:אוה םהמ דחא ,וייחב סיפדה

57
.א"סקת ךביפוא ,הנקמה
.ןישודיק מ"ע 'יח

"אינת"ה לעב ןקזה ר"ומדא ,ןמלז רואינש יבר ק"הרה
.שטירזעממ דיגמה דימלת
.(ג"עקת אנעיפ - ה"קת ינזאל)
רפס ,ןקזה ר"ומדא ק"כ לש ורפס םיברב םסרפתה ,ב"נקת תנשב רבכ
.וסיפדהל הצר אל ןקזה וניברש אלא .אינתה
דואמב ס"טה ובר ומכ ובר" רשא דע ,תוקתעהה ובר םינש המכ רובעכ
.סופדל ורסמל ןקזה וניבר םיכסה זאו ,(המדקהה ןושלמ) "דואמ
תוכלה :הכלהב םהמ םינש .תורודהמ המכב וייחב וספדנ וירפסמ השולש דוע
.ןינהנה תכרבו הרות דומלת
ספוט ףא וניאר אל םנמא ,"ל"זיראה חסונ פ"ע הלפת רודס" אוה ישילשה
.ונממ

58
.ז"נקת אטיוואלס ,אינת

59
.ט"נקת אווקלאז ,אינת

60
.ה"סקת אווקלאז ,אינת

61
.ה"סקת רחא אווקלאז ,אינת

62
.ה"סקת רחא אווקלאז ,אינת

63
.ו"סקת וואלקש ,אינת

64
.ד"נקת באלקש ,הרות דומלת תוכלה

65
.ט"נקת בובל ,הרות דומלת תוכלה

66
.א"סקת אווקלאז ,ןינהנה תכרב חול

67
.ג-א"סקת ץעראק ,ןינהנה תכרב חול

68
.[ד"סקת] בובל ,ןינהנה תכרב חולדיגמה ברה לש וידימלת ידימלת
[םידימלתה לש ב"אה רדס יפל]
בוזירטסמ ביל 'ירא םהרבא יבר ק"הרה
.ץינ'זוקמ לארשי יבר דיגמה דימלת
.רפסה לע ריש בתכש ,להואמ םיובלטייט השמ יבר ק"הרה לש ובר

69
.ד"סקת בובל ,הנפ ןבא
.ע"הא ע"וש לע

70
.ה"סקת רימאטיז ,םימשה תותוא
ט"ויו תבש ,ןיליפת ,הלימ תוכלה לע

בוחילעז-אטפאמ ןהכה ןרהא יבר ק"הרה
.שילזיימ לאיזוע יברו קסנ'זילמ ךלמילא יבר ק"הרה לש דימלת
.(ג"סקת רחא - ?)

71
.ס"קת אווקלאז ,םיקידצל זונגה רוא

72
.ג"נקת בובל ,תבש גנוע
.תבש 'סמ לע


דארגינראטמ ץיברוה רזעילא יבר ק"הרה
קסנ'זילמ ךלמילא יברו בושטאלזמ לכימ לאיחי יבר ק"הרה דימלת
.ןילבולמ "הזוח"הו
.(ו"סקת - ?)

73
.ז"סקת בובל ,הרותה דובכו םידגמ םעונ
.הרותה לע

בלסורימ לדנעמ הירכז יבר ק"הרה
םעונ"ה תא הנושארל ל"והו ,קסנ'זילמ ךלמילא יבר ק"הרה דימלת
.ובר תודוא ותרגא ובו ,"ךלמילא
.(ה"נקת - ?)

74
.ע"קת ןילופ-היסור ,קדצ יכרד
.תובוט תוגהנה

ךולב לאירבג םייח יבר ק"הרה
"ףסוי יזנג"ה לעב ,ץישלוהמ ףסוי יבר לש ונב

75
.ג"סקת ץיזערב דופ ,המיענ הרימא
.האילפ ישרדמו תודגא לע

76
.ט"סקת בובל ,ףונ הפי
.ףונ הפי שוריפ םע חספ לש הדגה

ןהכה רזוע םייח יבר ק"הרה
.תודיסחה ילודגמ הברה ורפסב איבמ

77
.ט"סקת אנבוד ,לוכשא לחנ
.הרותה לע


שטיבהארדמ ןמחנ לארשי יבר ק"הרה
."ףסוי יזנג"ה לעב ,ץישלוהמ ףסוי יבר דימלת

78
.ד"סקת ונרוויל ,ךלמה תדוקפ
.םידפסהו ם"במרה לע םירואיב

בושטידראבמ קחצי יול יברב ריאמ יבר ק"הרה
.(ו"סקת - ?)

79
.ג"סקת בוריזעמ ,א"ח הרות רתכ
.ם"במרו תותכסמ ,הרותה לע

80
.ו"סקת רימאטיז ,ב"ח הרות רתכ

בלסרבמ ןמחנ יבר ק"הרה
.בוט-םש-לעבה דכנ
.(א"עקת ןמוא - ב"לקת)

81
.ח"סקת אהרטסוא ,ן"רהומ יטוקל

82
.ט"סקת ד"מח ,ן"רהומ יטוקל