ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב, ב

בבני חיי ומזוני וכל דבר הנוגע עד הנפש וכו' אבל אם לא ישים אליו לבו בק"ש לא יפעול רצון ה' בתפלה בח"י ברכות כלל וכלל וכו' וכמו שיובן מכל אשר יבואר בפתיחה הכוללת תמצית כל הענינים שבחיבור זה דשמע ישראל שכתבתי לכל אשר יחפוץ וישתוקק לקרב ולדבק נפשו בפרטיות הדברים שמדברי' ביחו' אלקו' ביח"ע ויח"ת וישמע חכם ויוסיף דעת ותבונה למצוא ביגיעתו בזהר וכתבי האריז"ל כל פרטי הכונות ואם באמת הכל עולה אל מקום א' והוא אחדות הפשוטה דוקא ולא לעלות במעלות ומדרגות כונות ושמות ויחודים הנהוג בין המקובלי' כי לא חפץ ה' באלה כ"א בכונה אחת לבד לקשר נפשו אל אמתת עצמותו ית' דוקא (וע"ז א' כי האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים) וכל לבבות דורש ה' יש שמגמתו רק לבא אל עומק הכונה והיחוד שע"פ הקבלה לבד לומר רזי לי רזי לי כו' ואין לבבו נכון באמת ובתמים לעצמותו ית' לבד ונמצא זהו היפך עיקר המצוה הזאת שבק"ש שהוא אליו דוקא ואם ימצא איש שמטעה א"ע בכל כיוצא בזה הלא ה' בוחן לבות יודע וחוקר כליות ולב ואין כל דבר נסתר ונעלם מאתו כו' ע"כ אמרתי הגם שמי אנכי כי באתי עד הלום להוכיח רבים ושלמי' אשר ידעתי ערכי הדל באמת לאמתו אך לאנשים כערכי מחוייב אני להודיע האמת שלא ילכו בגדולות ונפלאות להטעו' עצמחם בכונות פרטיות שלא לה' אחד המה רק לחשוב חשבונות רבים להשביע נפשם לבד ולא זו הדרך ישכון בה אחדות ה' שהוא דוקא בבחי' הבטול והעדר הרגשת עצמו מכל וכל כידוע וכאשר ידוע לכל אשר חפץ בקרבת אלקים שכל שהנפש שפל' ונמוכ' ביות' שם ישכון אא"ס ב"ה כמ"ש מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח כו' אל מי אבינו אל עני כו' וכידוע דעמ"ר אינו שורה אלא בעמ"ת וכמ"ש כי רם ה' ושפל יראה וכך א' בלומדי תורה לא תמצאנה בגסי הרוח כו' וגם בענין גלוי אח"פ ביחוד דק"ש ודאי לא תמצא רק בתכלית הענוה והשפלות וכמ"ש יהב חכמתא לחכימין חכמ' עלאה בטול העצמי לאין האלקי מצד עצם הנשמ' אינו נותן מדה זו רק לחכימי' שהוא ח"ת בטול הישות והגסות וז"ש רז"ל כל מי שיש בו חכמה וכו' ולהיפך מי שמגביה עצמו לומר רזי לי כו' א"א בשום אופן שיטעום טעם מאור חיי החיים א"ס ב"ה כי ודאי תועבת ה' כל גבה לב ודי בזה ומובן ממילא לכל איש כערכי כונתי הרצויה בזה כי אין כאן במה להתגדל כידוע לרגילים בדא"ח כאלה מנעוריה' רק מפני