יא, ב

בחיצוניות שבו שנחלק לג' קוין חח"ן מימין כו' כמ"ש בפרד"ס בשע' הצינורות וכידוע בע"ח שכאשר הכתר נמנה עם הי"ס הוא מן בחי' חצוניות שבו זהו בחי' אני שידוע מפני שנעשה שרש לנאצלים וכשאינו נמנה עמהם הוא הנק' אין בחי' כתר שבכתר כו' וביאור הדברים הנה יובן עד"מ מבשרי אחזה כו' בהיות ידוע שנפש האדם כלולה מה' מדרגות נרנח"י ונר"נ מלובש בג' כלים מוחא ולבא כו' ובחי' חי' יחידה נק' מקיפים שבלתי מוגבלים בכלים כלל והוא ענין ל' מ"ם דצלם כו' ובאור הענין ידוע שבחי' נר"נ הרי הנשמה משכנה בכלי המוח בבחי' או"כ צורה וחומר כאור הראיה במזג חומר העין כך אור השכל משכנו בחומר כלי המוח וגם מקיף שבו הוא לפ"ע האו"כ כו' וכמ"כ משכן הרוח בלב הרי הרוח שורה בלב בבחי' או"פ בכלי כצורה בחומר וכמ"ש תוכן לבות ה' תוכן רוחות כו' ואין לב א' דומה לחבירו ואין שכל והשגה של זה דומה לזה כמ"ש נודע בשערים כו' וא' בזהר בכל חד לפום מה דמשער בשכלו ולבו שנק' נשמה ורוח וכן בחי' נפש שהוא המעשה שהדם הוא הנפש ואדם א'ד"ם והיינו בג' כלים אלה מוח ולב ומעשה שהן בחי' כלים לנר"נ ובצלם אלקים כו' כך הוא למעלה בחי' נר"נ דאדם העליון דאצי' שנק' מוחא ולבא כו' וכידוע דאור החכמה דז"א דאצי' שוכנת בכלי שהוא מוחא ומדות חג"ת דאצי' בלב אדם העליון כמו ויאמר ה' אל לבו כו' ודרך כלל או"א דאצי' נק' חו"ב וז"א הוא בחי' המדות שבלב ומל' הוא בחי' הדבור והמעשה כו' אבל למעלה מבחי' חו"ב דאצי' שהוא בחי' כ"ע הוא למעלה מהתלבשות או"כ וזהו כמו בחי' מקיפי' דנר"נ שבאדם התחתון שנק' חיה יחידה שאין משכנה בבחי' כלי מוגבל בבחי' צורה וחומר כלל וביאור הדבר ידוע שזהו בחי' אור הרצון והתענוג שבנפש האדם למטה שאין להם בחי' כלים כלל שישכנו בהם ואע"פ שאור הרצון משכנו בכל אברי הגוף כי גם אברי האדם נשמעים לרצונו אבל אינו שורה בהם בבחי' או"כ כלל כי א"א לומר שמהות המחשבה ורצון מלובש ברגל להניעו כשרוצה כי אין ערך חיות הרגל להיות כחומר לצורה אור הרצון הרוחני כלל וגם גידי המוח שהרצון מלובש שם אינו בגדר כלי אליו כמו הרגל ומ"מ ע"פ הרצון שבמוח יתנהג כל תנועה שבאברים וכן התנהגות המדות שבלב יהיה ע"פ הרצון וכן גם במדות שבשכל לחו"ג כידוע ומבואר במ"א וא"כ שורה הרצון בהשוואה א' בכל כחות הגוף מן השכל עד תנועת חצוניות שברגל בשוה וזהו הנק' מקיף כללי שסובל ומלובש בתוך הכל בשוה ומושלל מהם בבחי' מקיף על הכל וכמ"כ אור התענוג שמתלבש בשכל ובמדות ובמעשה בכל א' בפ"ע כמו בראי' ודבור וריח וכו' ולא בבחי' או"כ כלל וכלל ואמנם זהו בחי' מקיף דחי' שהוא עכ"פ שורה בהשוואה א' כו' (וכמו החרדה שנפל על אנשים שהיו עם דניאל דמזלייהו חזי ועשה רושם בגופם במוחם ולבם וכן התעוררות תשובה מצד מזלי' שהוא אור המקיף דחי' וכה"ג) אבל מקיף דיחידה הוא למעלה גם מהיות בחי' מקיף בהשראה בגוף כידוע והוא בחי' מ"ם דצלם שדבוק למעל' ואינו בא ולמטה בגוף כלל וכמ"ש במ"א באריכות וזהו את השמי' ואת הארץ אני מלא בשוה שזהו בחי' סובב הכללי ונק' כתר עליון שהוא בחי' ממוצע ונק' בחי תחתונה שבעצמות כנ"ל והוא שרש וראש לנאצלים כו' והיינו כמו ב' מדרגות דחיה יחידה הנ"ל דמה שכ"ע מקיף כללי לאבי"ע זהו כמו בחי' מקיף דחי' באדם ששורה בראש וסוף בהשוואה א' כו' ולגבי עצמות אא"ס הוא רק בחי' האחרונה שעצמות המאציל מתנשא ומרומם לבדו כו' ונק' סדכ"ס דלמת"ב כלל אפי' מחשבה הקדומה שסוקר הכל כא' שהוא סובב הכללי דרצון ותענוג אין לו בו תפיסא כלל וכמ"ש עושה פלא וכו' וכמו בחי' מקיף דיחידה כו' וד"ל ולמטה באדם התחתון ידוע שהן ב' מיני רצון א' רצון מורכב בשכל ולב ומעשה בהשוואה א' והוא כמקיף דחי' הנ"ל שמעורר למעלה ג"כ מקיף וסובב דכ"ע אבל לא בכלים דנר"נ כ"א ברצון שלמעלה מן הטעם כו' בזה ממשיך תוס' אור מהעלם דכ"ע בע"ס דאצי' בחכמה ומדות עד שנמשך תוס' אור