יג, ד

בהתלבשות גשמיות ה"ז הי' בא בבחי' דילוג אור השפע מח"ע העצמית שאין כל עליות דנ"א יובלות מגיע כנ"ל נתגלה בשעה זו שאמר אנכי מי שאנכי כו' ונתלבש בי' דברות הללו רק שנק' נתיבות ח"ע כנתיב ההולך חוץ וכמו השערה כנ"ל וד"ל וזהו מלא כה"כ בי' הדברות שנק' כבודו העצמי שהוא פנימית ח"ע שבעצמו' שאין כבוד אלא תורה כנ"ל רק שהי' זה בדרך דילוג גדול מעצמות פנימית חכמתו לבא בדבור כו' וזהו מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד והיינו כאשר מתלבש בתורה ומצות המלך נק' מלך הכבוד בגלוי דל"ב נ"ח הנ"ל וזהו קדוש ה' ומלא כה"כ וד"ל וזהו ג"כ ענין ל"ב חוטין דציצית שהן חוטי לבן וחוטי תכלת שכוללין ל"ב נ"ח דתורה שכוללת רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת והן י' הדברות ה"ח בה' מ"ע כו' ואנכי ולא יהיה כו' כוללם יחד ואח"כ מתחלקי' בדרך פרט כמו ענין מקיף דיחידה שנבדל לגמרי ומקיף דחי' בא דרך פרט כנ"ל כך ל"ב נ"ח בוקע ממקיף דמקיף שהוא הטלית בל"ב חוטין דציצית ואח"כ מתחל' במקי' דחי' בדרך פרט כפי' ציו' אדם בנר"נ היינו רמ"ח מ"ע רמ"ח אברין תפילין בראש וכה"ג עד צדקה שהוא במעש' שנק' סוף והיינו כמו משל הנ"ל ברצון ומחשבה שבאדם שבאה בהתלבשות בהעלם בדרך פרט בכל אבר כו' שזהו למעלה בחי' סובב דאת השמים כו' אני מלא וכתיב ואשים דברי בפיך לנטוע שמים שבודאי המקיף דתו"מ בכל פרט ברמ"ח מ"ע כו' הוא מקיף למקיף דסובב כ"ע הבא בהשתלשלו' כידוע אבל ל"ב חוטין דטלית נמשכין ממקיף דמקיף דתו"מ שבציור אדם וד"ל ובכל זה יובן מה שמתעטפי' בטלית קודם התפלה וא"א להקדים התפילין קודם הטלית לפי שהטלית והציצית הן היותר כללי שמשם מקור למקור לתו"מ שבנר"נ כו' דהקפת הטלית הוא פרישו דמ"ש דלעילא שהוא בחי' התנשאות בעצמות כמ"ש ה' מלך גיאות לבש וכענין המאמר הקדב"ה מתעטף בטלית כו' שלמעלה מבחי' אדם בנר"נ ומתחלק אח"כ בפרטות בציור אדם בתו"מ שנק' תורת האדם וכן בפרטים רבים בהלכות שבתשבע"פ בבחי' ו"ק דנוק' שהן שיתא סדרי משנה זרעים מועד כו' וכמ"כ בסדורא דצלותא מב"ש עד ש"ע שזהו התחלקות סדר מדרגות מנמוך לגבוה כמו שידוע שהן ד' מדרגות דאבי"ע הכל נכלל בהקפת הטלית שכוללם יחד ונמשך ע"י ל"ב חוטין שמאירים במל' דאצילות בבחי' מקיף בב' ציציות שלפניו מאיר בבחי' מקיף במוחי' דנוק' שיהי' כח ועוז ליחד יחוד דק"ש ותפילין וכה"ג בציצית שלאחריו וד"ל:

[כב] והנה מעתה יש להבין שרש ענין מחלוקת קרח על אהרן מה שייך לענין ציצית בטלית שכולה תכל' כנ"ל דהנה כתיב וע"י יתיב לבושי' כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקא הרי מדמה בחי' שער רישי' דע"י כעמר נקא והענין הא דכמו שבל"ב חוטין דמקיף דטלית שהוא לבושי' כו' הוא בחי' המשכות של המקיף דמקיף כנ"ל כך בחי' שער רישי' הוא בחי' בקיעת אור המקיף דגלגלתא [שלמעלה הרבה ממקיף דמוחי' דחב"ד כו'] ולכך נק' ג"כ בשם ציצית כמו ויקחני בציצית ראשו כו' והוא מ"ש בכה"ג כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' על הראש בבחי' מקיף דמקיף הנ"ל בטלית רק שע"י שמן הטוב שע"ג הראש נמשך ובא להתחלקות פרטיות יותר והוא לבחי' דיקנא דכה"ר כו' וזהו יורד עד הזקן זקן אהרן שיורד משם עוד עפ"י מדותיו למטה מטה ביותר וענין שמן הטוב ידוע שהוא בחי' ח"ס שבעצמות ממש שנמשך בהעלם ומקיף ע"ג הראש בכללות כמו ענין ל"ב נ"ח דחוטין דטלית ומתחלק אח"כ לפרטיות המשכות שהן י"ג מדה"ר שנמשך בדיקנא דכה"ר כידוע וע"ז נתקנא קרח ויש להבין תחלה שרש ענין ובחי' אהרן כה"ר שנקרא שושבינא דמטרוניתא כידוע דהנה ידוע בשרש הכהנים שהן מבחינת קו הימין דחח"נ כו' ושרש כה"ג הוא בבחי' רב חסד העליון