טו, ב

ההיפוך המנגד כלל (וע"ד המבואר במ"א בענין שמן המור שנק' גבורות דאבא דהיינו מה שיש בכח החכמה להשיג האמת של ההשכלה נק' חסד שבחכמה ומה שיש בכח החכמה שלא יסבול הטעו' ושקר המנגדו נק' גבורות דאבא והכל א' וד"ל) וזהו וראיתם אותו כו' ולא תתורו כו' ע"י ראיה דתכלת דוקא שהוא אימת עמ"ש שלימה לסור עיניו מכל רע מצד עוצם הפחד אלקים וזהו מתוך שמכירים ומבינים מן העונש הגדול שנמשך מכורסייא דדינא והוא אשא תכלא דתכלת גודל עוצם יקר תפארת מלכות כנ"ל וזהו שע"י וראיתם אותו דתכלת ממילא ולא תתורו אחרי לבבכם כו' וד"ל ואחר כל הנ"ל יובן יותר ענין מחלוקת קרח ועדתו על אהרן דוקא כנ"ל כי הנה מבואר למעלה בענין חוטי לבן שבציצית שהוא מקור הממשיך מאור החסדים המקיפים העליונים וכך היא ענין המשכות חסדים ר"ר העליונים שנמשך ע"י שערות דדיקנא דאהרן כה"ר שביכולתו לירד ולהאיר עד למטה מטה גם בחשך דקליפה ולכך הוזהרו הכהנים שלא יגלחו פאת זקנם כנ"ל וע"ז נתקנא קרח ביותר ורצה לשמש בכה"ג באופן אחר דהיינו שלפי מדרגתו בשרשו בקו השמאל יהי' יתרון מעלת הגבורות על החסדים דאו"י להיות מאיר מבחי' מקיפים דאו"ח דבחי' הגבורות דוקא שזהו שרש הלוים ויהיו הלוים כהנים והוא מפני שטענת קרח הי' על עיקר ענין כה"ג שהוא תוקף האור החסד שנמשך ומתפשט למטה ומפני תוקף האור החסד שנמשך ומתפשט למטה ומפני תוקף האור כי רב הוא מאד יאיר גם במחשכים להשיב רבים מעון כנ"ל ולהמתיק כל דין וקטרוג הקשה לטוב וחסד כו' כנ"ל ולזאת יש ביכולת כח הגבורה ביתר שאת באופן אחר והוא כשיאיר אור כח הדין הנורא ביותר מבחי' מקיפים דקו השמאל שהוא בחי' התכלת שנק' כורסייא דדינא כנ"ל שמפני עוצם היראה ופחד אלקים כי נורא הוא מאד יברחו החצונים והמס ימסו כדונג כו' וכמו לע"ל דכתיב ובאו במערו' צורי' כו' מפני פחד ה' ומהדר גאונו כו' וכה"ג אנו אומרי' ובכן תן פחדך כו' ואימתך כו' ויראוך כו' (והוא יותר עליון מקו הימין שימין העליון תרעץ אויב כו' כמו בהמתקת הדינין בחסדים כי זהו מתוק הדין בשרשו וכנ"ל בענין הקטורת) ולזה שאל ממשה טלית שכולה תכלת אם חייבת בציצית שלדעתו במקיפים דתכלת א"צ לחוטי לבן כלל להאיר את החושך כי ידחו ממילא ולילה כיום יאיר מטע' זה וד"ל (ודן ק"ו אם בטלי' שאר מיני' וגם בלבד חוט א' תכל' פוטרו כי העיקר הוא מ"ש ונתנו על ציצית כו' פתיל תכלת וראיתם אותו דוקא כ"ש טלית שכולה תכלת דא"צ אפי' לחוטי תכלת כי א"צ להמשכת חוט כלל מפני שתפטור א"ע כי היראה ופחד מרחוק דוקא ולא מקרוב כו' וד"ל) אך קרח שגה ברואה כי גם שבדרך זה הי' יכול להיות כה"ג כאהרן בשרשו בקו הימין אמנם לא יהיה דבר זה כ"א לע"ל דוקא שיבורר עה"ד טו"ר לגמרי ולא יהי' שום צד אחיזה לחצונים מקו השמאל כלל וכמ"ש ואת רוח כו' ובלע המות כו' אז יהיו הלוים כהנים שיהי' יתרון מעלה לבחי' הגבורות על החסדים כמעלת הזהב על הכסף כו' ואמנם עתה נהפוך הוא שהלוים יהיו טפלים לכהנים ונכללים הגבורות בחסדים שזהו לאכללא שמאלא בימינא דוקא שזהו יסוד כל התו"מ וכמ"ש בזהר דקרח רצה להחליף תקינא דלעילא כו' וכמ"ש וילוו עליך וישרתוך והוזהרו הלוין לגלח בתער על כל כו' שלא יקבלו מהם החיצונים כנ"ל ולזה ירד קרח ועדתו בחיים שאולה לפי שהשאול יש לו אחיזה בהם בחייהם שלא כדרך במות הטבעי כו' (וזהו שאמרו מחלוקת לש"ש מחלוקת הלל ושמאי שאלו ואלו דא"ח להיותם כלולים הגבורות בחסדים בקו האמצעי עד ששניהם דא"ח ממש אעפ"י שהן ב' הפכים חו"ג כו' ע"כ סופה להתקיים כו' אבל מחלוקת קרח ועדתו שלא לש"ש כו' מפני שנפרד קרח במחלוקתו מן החסדים דימין ולא נכללו בקו האמצעי שזהו הנק' לש"ש ע"כ אין סופה להתקיים כי ירדו שאולה כו') והיינו מ"ש באהרן בשלום ובמישור כו' כנ"ל וד"ל: