ד, ג

שרש ומקור להמשכת כללי' החכמ' הזאת אינו אלא שיהיה מציאת אותה החכמה בעולם וכאשר יומשך ממקור המשפיע כל החכמות המציאה של חכמת הרפואה בעול' נק' המשכה זו המשכה פרטי' וכן כאשר יומשך המציא' דחכמת התכונה בעולם המשכה אחרת היא ואמנם הגם שנק' פרט לגבי מקור שממנו טבע כל מיני מציאות חכמה בעולם אבל כאשר נמשך מציא' חכמת הרפואה הרי היא נק' מקור לפרטיו' השכליי' והחלוקי' שנמצאו בה לכל משכיל ומחדש בה וכן חכמ' התכונה נק' מקור כללי להפרטיו' שכליי' שמתחדשין בה כו' וכמ"כ אדם שלם בכל חכמ' כחכמ' שלמה הרי נק' מיני החכמו' שמשפיע בשם נתיבות פרטיי' והמה כלליי' כ"א כולל כמה מיני שכליי' כו' ועד"ז יובן בל"ב נ"ח דציצית שע"ז נא' וזכרתם את כל מצות כו' לפי שהוא בחי' נתיבות חכמ' עלא' שכולל כל פרטי חכמ' אלקי' שבכל מצוה ומצוה כידוע דטעמי מצות שרשם בח"ע דרך פרט וכללות ההמשכה שזהו הנק' מקורם הנעלם הן ל"ב חוטי' דציצית שזהו בחי' המשכו' מקיפי' במוחין ד"ק שהוא ח"ת וכן בח"ע דאבא וז"א כו' שהוא עוטה אור כשלמ' רק שהטלית מקיף כללי והחוטין שע"ג כנף נק' נתיבות כמשל המשכות מציאות חכמ' כנ"ל ולכך שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות עד שיזכרו על כל כו' וזהו למעלה מבחי' מקיפים דמוחין דאו"א דז"א בד' בתים שהוא רק חו"ב שבא בגלוי להתחלק בחו"ג כו' משא"כ בטלית שמקיף ראשו וכללותו כמ"ש לבושיה כו' וזהו ענין ד' גוונין שבד' כנפות כנ"ל שנק' הארת פנים שהאור המאיר בפנים הוא בא מבחי' פנימי' ועצמות דוקא כידוע בענין חכמת אדם תאיר פניו כמו צהבו פניו דר' כו' שלא ע"י הסתר מסך ולבוש הנ"ל ומלבד זה הנה הוא אור והמשכ' היולית שמחמתו וכחו ישכיל בכל חכמה כשרואה פני רבו כמ"ש במ"א בענין יראה כל זכורך כו' (וז"ש יאר ה' פניו פני אדם עלאה ותתאה עד הפנים דמל' שמקבל ד' גוונין העליונים בד' כנפות כמ"ש ופרשת כנפיך כו' כנף גי' ק"נ והן ק"נ נהורין דאבא כו' וזהו כמשל הנ"ל וד"ל) (וזהו וראיתם בראיה דתכלת בחי' פני אדם קדמאה דכליל ג' גוונין חג"ת שהוא כשנחלק לג' קוין אח"כ כמשל הנ"ל בהמשכת כמה מיני חכמות כו' וד"ל) ולפ"ז עוטה אור כשלמה וכן לבושיה כתלג כו' אינו בבחי' הסתר וצמצום כלבוש דשערות בת"ד אלא אדרבה הוא תוקף האור העצמי המאיר באור הפנים כו' (וכמ"ש במ"א בענין כתנות אור באלף בתורתו של ר"מ כו' שנק' זיהרא עלאה כו' וזהו היפוך המבואר למעלה בלבוש דמחשבה להיות רק הארה דהארה כו' דא"כ אין זה דומה לענין הארת פנים דיאר ה' פניו כו' ומ"ש עוטה אור כשלמה לבוש היינו שיאיר ממנו הפנימית דוקא וכמו פנימיות אור התורה כנ"ל וד"ל) והנה שרש ענין הד' כנפות מבואר למעלה שהן ד' גוונין עליונים כו' והענין הוא שזהו ד' מדרגות דחגת"ם שהן ד' פנים שבמרכבה פני אריה פני שור הוא בחי' חו"ג ופני נשר בחי' ת"ת ופני אדם הוא בחי' מל' דכליל כולהו וז"ס ופני אדם לארבעתן וזהו בחי' מל' דאצי' שנק' אדם תתאה שרוכב על המרכבה דבריאה וכמ"כ המל' מרכבה עלאה דז"א כו' עד מרכבתא עלאה דאדם קדמאה שהוא בחי' אור אבא ומרכבה שלו בחי' חגת"ם דז"א כו' ופני אריה בחי' חסד דז"א כו' (שהמדות הן כמו בחי' מרכבה לגבי השכל שבראש כמו שהדבור נק' מרכבה לגבי המדות כענין רוכב על כרוב קל כו' והדבור שהוא במל' אדם תתאה נק' רוכב על המרכבה דבריאה כמ"ש במ"א בפי' א"ד בם סיני כו') והנה התכלת היה מלמעלה כדי שיראו אותו וזכרתם היינו בחי' המל' דהתכלת דומה לים כו' כנ"ל ומשום דאבא יסד ברתא דנעוץ תחילתן בסופן וסופן כו' שהוא פני אדם קדמאה דאור אבא כו' ע"כ אמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שזהו מצות המלך דבחי' המל' וממילא יזכרו על ידה על כל מצותי משום דשקולה מצות ציצית כנגד כל המצות ולהבין כ"ז הנה הקדמה הכללית לכ"ז הוא