ו, ד

כנ"ל ואם הי' פנימית התורה נבדל בערך מבחי' חיצוניות התורה במה שבפנימיות ארוכה מארץ כו' משא"כ בחיצוניות שבאה בגבול דוקא א"כ תורה זו הנגלית לנו ע"י משה כמ"ש תורה צוה לנו משה בין בספר תשב"כ שנק' מחוקק במדה וגבול ובין בספור בתשבע"פ כו' איך יאמר בו יבא טוב לקבל פנימית התורה טעמי מצות ע"י משיח כידוע אלא ודאי מוכרח לומר דפנימיות וחצוניות שבתורה אדרבה במדרגה ושרש וכח א' ממש באו מעצמות אא"ס כנ"ל דלכך א' יבא טוב דהכל א' ממש וד"ל): ולהבין שרש ענין פני נשר הנ"ל במ"ש ישאהו על אברתו כו' ואשא אתכם אל כנפי נשרים כו' הנה ידוע בשרש ענין הרחמים שהוא בבחי' קו האמצעי דת"י שעולה עד קצה העליון יותר מב' הקוין תת"נ ובג"ה כו' דהיינו שעולה עד בחי' כתר שבכתר שאין ב' הקוין הנ"ל מגיעים לשם ושם הוא בחי' פנימית ועצמות אא"ס דזהו עיקר יתרון מעלה בריח התיכון דקו האמצעי שמבריח מן הקצה לקצה יותר מב' הקוין כידוע (וביאור הדברים ידוע שברחמים יש ב' מדרגות א' שבא מדה זו דרחמים בשעור וגבול כמו ב' המדות דחו"ג שבב' הקוין שהוא לעשות לפנים משה"ד מצד הרחמים שכולל ב' הקוין דחו"ג יחד ואמנם גם זה יש לו גבול דיותר מכפי המדה שיחייב מדת הדין ויגבר ביותר על החסד לא יועיל מדת הרחמים ויוגבל אורו באופנים פרטיים ע"פ הוראת אור השכל דחו"ב שרש הג' מדות וזהו בחי' ת"ת קו האמצעי דישראל בחי' ז"א שנק' רחמים סתם (ונק' וי"ו אות אמת דכולל חו"ג כו') ואמנם בחי' רחמים רבים דא"א הנק' כתר הוא ברצון שלמעלה מן השכל וכמו ר"ר העצמיים על עצמותו שלמעל' מטעם ושכל שלא יוגבל אורו במדות דחו"ג דודאי גם ברצון יש חו"ג שלמעלה מן הטעם כמו תכלית שנאה דעמלק שלא עפ"י שכל ותכלית אה"ר כו' ולכך הרחמים דשם ג"כ למעלה מהגבל' אבל גם שם יוכל להיות הר"ר מוגבל מצד כח הדין המגביר ביותר כמו תכלית שנאה שיגבר שלא ירחם לעולם והרי אנו אומרי' ברחמיך הרבים כו' אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך כו' משום שיש בזה חילוק מדרגות דהיינו בחי' הכתר וכתר שבכתר דבכתר עצמו יוכל להיו' גם הרחמי' רבים בגבול שלא יאבה סלוח כאשר ירבו לפשוע ביותר מכפי המדה כמו שמצינו בכמה כתובים כו' אך בחי' כתר שבכתר הוא רחמים עצמיי' כאב על בנו ילד שעשועיו כמ"ש המו מעי לו כו' דגם אם ירבה לפשוע עד שימאס וישנאנו בתכלית יגברו רחמים העצמיי' כו' מפני שנחשב מעצמותו ממש וכמו שע"ע ירחם לעולם בבלתי שינוי כלל וכלל כו' ובלתי התעוררות כו' וכמ"כ כתיב טרם יקראו ואני אענה שלא צריך התעוררות כלל כמו שע"ע ממש כו' לכך בטרם יקראו כבר בצרתם לו צר ממש כמו ילד שעשועיו בטרם יקרא ויצעוק מצערו ירגיש האב ולא ימתין עד שיקראנו וירפאנו ויושיענו מצרתו כו' וכך יובן במ"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' בחי' ר"ר שבעצמות ממש שזהו בשוה ממש לבחי' עצמותו וזהו ואביא אתכם אלי ממש שזהו יתרון מעלת קו האמצעי דרחמים שעולה בבחי' העצמות ממש שהוא בחי' כתר שבכתר כנ"ל וזהו מ"ש ופני נשר לארבעתן כמו פני אדם לארבעתן כו' ומטעם זה וד"ל ומה שאמר ישאהו על אברתו וכן על אברתו וכן על כנפי כו' דזהו עליית קו האמצעי למעלה מעלה בעצמותו כנ"ל ומה שמבריח לקצה התחתון היינו כנשר יעיר קינו על גוזליו כו' שמתפשט ר"ר העצמיים הנ"ל למטה מטה גם להעלות משאול תחתית ממש כו' דהא בהא תליא דלםי ערך עומק רום למעלה כך עומק תחת להרים בחי' שפלות היותר למטה כו' כמ"ש במ"א וד"ל]: