להבין שרש ענין חבלי משיח

רכג

(א) להבין שרש ענין חבלי משיח, הנה כתיב כמו הר"ה תקריב ללד"ת [תחיל] כו' שהגלות נמשל לבחי' עיבו"ר והגאולה נמשל לבחי' ליד"ה כמ"ש במשיח אני היום ילדתי"ך כו', וזהו כמו הרה תקריב ללדת כו' כמו המעוברת לסוף ט' חדשים תחיל תזעק בחבל"י' שנק' חבלי לידה כידוע, כך בסוף זמן הגלות כשמגיע סמוך לגאולה אשר עת ישועה קרובה לבא שהוא בבחי' ליד"ה שאחר תשלום העיבור שבזמן הגלות אז נק' חבלי ליד"ה, והוא ענין חבלי משיח שיצירו לישראל ומן המיצר שנק' עת צרה ממנה דוקא יושע כו', והוא סימן לאתחלתא דגאולה כידוע, אך זהו דוקא לאחר גמר ותשלום כל זמן משך העיבור שהוא לסוף ט' חדשים ממש, אבל קודם לזה גם שהיא הרה ויש לה צער הריון אין זה נק' צער לידה כלל כי אין לה חבלי לידה כלל רק דוקא סמוך ללידה ממש אז יאחזוה חבלי לידה כדי שתוליד, והוא הסימן שהגיע זמנה לילד אבל כל זמן שלא יש לה חבלי' עדיין לא תוכל לילד כי לא הגיע זמן הלידה עדיין לפי שלא נשלם עדיין זמן העיבור, ונמצא ענין החבלי' הוא לתועלת הלידה דוקא בהגיע זמנו שהוא לאחר תשלום העיבור והעיבור הוא היפך הלידה שהעיבור הוא עצירת והעלאת וסתימת הולד בבטן אמו למעלה במדור העליון בג"ח האחרונים דוקא כידוע, ובזמן הלידה מתהפך ויוצ"א ממדור העליון למטה לבא בגילוי לחוץ דוקא, שזהו היציאה מן המיצר שדוחק ויוצא שלזה צריך חבלי' דוקא והחבלי' הן עושין להיפך מענין הלידה, אבל מחמת זה דוקא נעשה הלידה וכידוע שהחבלי' הוא אחיזת כאב גדול בצדדי הולד למנוע יציאתו שזהו עיקר הכאב כו', אך עי"ז דוקא נמשך הכח והעוז ללידה ולזה נק' החבלי' משב"ר כמו היושבת על המשב"ר כו' וכמ"ש כי באו בנים עד משב"ר וכח אין ללידה כו' שזהו כמתמי' על שאין כח ללידה אחר שיש חבלי לידה שנק' משב"ר כו' והוא בעת צרת ישראל בימי יחזקיהו מלך יהודה שהיצר לו סנחרב מלך אשור כידוע, וכך בענין חבלי משיח סמוך לביאתו דוקא יהי' בחי'