יג, ב

וכך יובן כאן ויובן ג"כ ענין ב' מצות הנ"ל בפי' מצה זו שאנו אוכלי' ע"ש מ"ה כו' ויש להקדים לזה ענין א' המבואר במ"א בענין מילוי דה"א דמצה15 ה"ה16 שהוא מל' דא"ס שבהעלם במל' דאצי' וביאור זה יובן ע"פ הקדמה בענין יראה עילאה ויראה תתאה17 שזהו שאמ' בר"מ דו"ר רחימו ודחילו18 והענין הוא דיראה עילאה הוא במל' דא"ס19 שז"ש ובמורא גדול זו גלוי שכינה דפי' מורא גדול לשון זכר להיות שהוא שפע אימה ופחד מצד גלוי אור העצמו' כמו שהוא ממש שנק' שמו הגדול שקודם הצמצום דקו"ח כו' שהמקבל הגלוי זה נק' יראה לשון נוק'20 אבל העושה וממשיך ליראה זו נק' מורא לשון זכר והוא גדול בבחי' גדלות העצמות ונק' יראה זו ירא' עילאה ויראה אותיות ראיה21 שהוא עד"מ כרואה את המלך במהו"ע שתפול עליו אימתו בביטול עצמי בלתי הכנה כלל שמצד עצמו' רוממות המלך באה לו אימה זו אבל טרם שנכנס להיכל המלך פנימה הוא מתבונן בדעתו רוממות המלך שמתבטל מכח הכנת עצמו שנק' בטול היש לבד כידוע זהו יראה תתאה שום תשים עליך מלך22 שזהו הכנה לירא' עילאה בראי' המהות כו' שזהו מורא גדול שכולל כל מיני יראה שבמקבלים שכאשר אפס קצה גדולתו מתגלה אין היראה באה רק לפי המדה וזהו בבחי' ממכ"ע בכלל דצמצום דקו"ח אבל התגלות כל מהו"ע כמו שהוא קודם הצמצום בעצמו' גדולתו שאין חקר שנק' מל' דא"ס נק' מורא גדול וזו גלוי שכינה כמו שהוא בעצמותו כו' וזהו שנגלה עליהם מלך מלכי כו' בחי' מל' דא"ס עצמו שהאיר בכנ"י גם בהיותם משוקעים בנש"ט דמצרים23 משום דקמי' ממש כחשיכה כאורה24 וגם חשך הקליפות דנש"ט לא יחשיך כו' כמשל העיגול שאין בו מעלה ומטה25 ומתחת לארץ הוא כמו בשמים ממעל ממש בשוה כידוע וזהו ופסח ה' על הפתח26 בבחי' דילוג גדול כמ"ש במ"א וד"ל אבל יראה תתאה הוא במל' דאצי' בבי"ע שנברא העולם מאין ליש גמור רק שהיש בטל לאין בקבל' מ"ש שזהו כמו טרם שנכנס להיכל המלך כנ"ל שעושה בנפשו בחי' ביטול היש לבד שאין זה ביטול עצמי כעומד ורואה במהות המלך ומ"מ זה גורם לזה והא בהא תליא משום דנעוץ תחלתן בסופן27 כו' וכידוע דסוף מעשה בביטול היש עבמ"ת במל' דא"ס שז"ש אני ראשון כו' אני אני הוא כנ"ל והיינו ענין מילוי דה' דמצה שיש בה' זה ה' בהעלם והוא בחי' מורא גדול דמל' דא"ס בראי' המהות שיש בהעלם ביראה תתאה דביטול היש דה' אחרונה משום דנעוץ כו' וזהו מצה זו שאנו אוכלים קודם חצות שהיא בבחי' יראה תתאה קבלת מ"ש לבד היינו ע"ש שלא הספיק בצקת כו' שהוא בחי' ביטול העצמי דאחר חצות בירא' עילא' שבראי' המהות כשנגלה עליהם מלך מלכי כו' משום דהא בהא תליא ממש וד"ל ועד"ז יובן גם כאן בבחי' ומדריג' יותר עליון והיינו הך שהרי ענין האמונ' הוא רק ביטול והמשכת כל המהות שלמעלה מן הטעם (כקבלת מ"ש ביטול חיצוני שמבטל א"ע עכ"פ רק שהוא בחיצוניו'


15) מילוי דה"א דמצה: ראה סה"מ תקס"ט ע' נח. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' כו. ויקרא ח"א ע' מ. וש"נ. שם ע' רצג.

16) דה"א דמצה ה"ה: אוצ"ל: דה' דמצה ה'.

17) יראה עילאה. . תתאה: ראה גם סה"מ תקס"ט ע' נט.

18) דו"ר רחימו ודחילו: ראה זהר (רע"מ) נשא קכג, סע"א. מאמרי אדה"א בראשית ע' לד. וש"נ. תו"ח בראשית כא, ג ובהערה 22. שע"ת כו, א ובהנסמן במ"מ לשם.

19) דיראה עילאה הוא במל' דא"ס: ראה סה"מ תקס"ט ע' נה ואילך.

20) מורא. . זכר. . יראה לשון נוק': ראה סה"מ תקס"ט ע' נט. שע"ת ח"א לד, ג ובהנסמן במ"מ לשם.

21) ויראה אותיות ראי': ראה סידור שער הל"ג בעומר שו, א. שע"ת ח"א לו, ג. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' נא. וש"נ. לקמן מה, א.

22) שום תשים עליך מלך: פ' שופטים יז, טו.

23) בכנ"י. . בנש"ט דמצרים: ראה ז"ח יתרו לא, א. סידור ערב שבת קסג, ד. מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א ע' רצא. תקס"ט ע' מז. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רסב. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' לב. תו"ח לך צא, ד ובהערה 48.

24) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

25) העיגול שאין בו מעלה ומטה: ראה לקמן לה, א-ב. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תמז. וש"נ. שע"ת כג, א ובהנסמן במ"מ לשם.

26) ופסח ה' על הפסח: נסמן לעיל יא, ב.

27) דנעוץ תחלתן בסופן: ראה ס"י פ"א מ"ז.