לה, א

וד"ל:

(אך הנה עדיין אינו מובן מ"ש כאחד נבראו איך שייך לשון בריאה במשפיע ומקבל יחד כו' וכן מ"ש הללו את ה'1 מן השמים כו' עד כי הוא צוה ונבראו ובהללו מן הארץ מסיים כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים ארץ קדמה לשמים כו') דהנה ידוע שיש ב' מדריגות בע"ס א' ע"ס דאו"י שכתר קודם לכולן והב' ע"ס דאו"ח2 שהמל' קוד' ולמעלה משניהם הוא מ"ש קורא אני כו' כמו קורא הדורות מראש3 כו' דלשון קריאה היינו בחי' המשכה מן ההעלם דעצמות לגלוי בלב' וז"ש קורא אני כו' יעמדו יחדיו ע"ס דאו"י ואו"ח כו' והענין הוא כידוע בענין אנת הוא חד4 ולא בחושבן י"ס כו' דלאו מכל אינון מדות כלל ע"כ שניהם כאחד יבואו מבלי קדימה לאחד על זולתו שזהו מבלי שימצא ראש וסוף5 כמשל העיגול שאין בו מעלה ומטה6 כלל ומה שנמצא ראש וסוף היינו בקו הנמשך מעליונו של עיגול לתחתיתו כידוע וד"ל וביאור זה ידוע במ"ש אל יתהלל חכם7 בחכמתו גבור בגבורתו כו' כ"א בזאת יתהלל8 כו' שהזכיר ב' דברים השכל וידוע אותי ולעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ דוקא כי באלה חפצתי נאם ה' ופי' חכם בחכמתו כו' ידוע שהן בחי' הג' קוין דאצילות חח"ן ובג"ה ודת"י שהן הג' מדריגות דחכם וגבור ועשי'9 והיינו בבחי' ע"ס דאו"י דוקא שלא לזה היה עיקר המכוון שבעצמות דלאו מכל אינון מדות כלל כו' כ"א בזאת יתהלל כו' בזאת הוא בחי' המל'10 שעומדת תחת קו האמצעי דת"י11 כו' ובריח התיכון מבריח כו' לפנימית הכתר דוקא ששם אא"ס העצמות כידוע וז"ש השכל וידוע אותי דוקא והוא מ"ש לעשות חסד ומשפט12 וצדקה בארץ דוקא שהוא בחי' או"ח מלמטה למעלה דסוף מעשה שבארץ דוקא עבמ"ת כנ"ל שלזה הטעם ארץ קדמה כו' וז"ש כי באלה חפצתי במח' תחלה כו' ומסיים נאם ה' שהוא בחי' המל'13 וד"ל. והיינו לפי שבחי' או"ח דחסד כו' בארץ ג' קוין דתורה ועבודה וגמ"ח שהעולם עומד14 עליהם הוא שחוזר לקדמותו ממש כנ"ל. (ולכך בהללו מן הארץ מסיים הודו על ארץ ושמים כו' כי עי"ז נשגב שמו לבדו כמו שעבמ"ת וד"ל) ואמנם כ"ז עלה בעצמותו כא' ולא שקדמה ארץ ג"כ לפי שמהו"ע נשגב לבדו (רק הודו לבד על ארץ כו' ובשמים שנקרא משפיע וכל צבא השמים אמר צוה ונבראו רק כדי שיהיה לו דירה כו' ולא בשביל עצמם כו') וז"ש לע"ל והיה אור הלבנה15 כאור החמה כו' וכתיב לא יבא עוד שמשך16 וירחך לא יאסף כו' אך כ"ז בחי' משפיע ומקבל רק שיהיו שניהם שוין כמו שהיו שני המאורות הגדולים17 כו' אבל ה' יהיה לך לאור עולם היינו למעלה מאור השמש והירח (שזהו כמו ענין שמים וארץ כו') דכתיב ביה השמים ושה"ש לא יכלכלוך18 כו' ואמנם ענין שניהם שוין בקומתן19 היינו כמו שזו"נ הן כלולים במקור א' שהוא בחי' כתר א' לשניהם והוא בחי' ת"ת דבינה ולמעלה מעלה הוא בחי' ת"ת דא"א עד רום המעלות יש כתר א' לשניהם וע"ד שהיה בשמש וירח למטה עד שטענה הלבנה20 וכי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד כו' שהוא ת"ת דאימא בחי' כתר


1) הללו את ה': תהלים קמח, א ואילך.

2) ע"ס דאו"י. . דאו"ח: ראה ע"ח (שער מ"ן ומ"ד) של"ט דרוש טו. תו"ח וירא קג, ד ובהערה 39. שע"ת ח"א כז, א. לקמן סז, ב.

3) קורא הדורות מראש: ישעי' מא, ד.

4) אנת הוא חד: ת"ז בהקדמה (יז, א).

5) מבלי שימצא ראש וסוף: ראה קהלת ג, יא.

6) העיגול. . מעלה ומטה: נסמן לעיל יג, ב.

7) אל יתהלל חכם: נסמן לעיל כה, ב.

8) כ"א בזאת יתהלל: ירמי' ט, כג.

9) חח"ן. . דחכם גבור ועשי': ראה גם לעיל כה, ב.

10) בזאת. . המל': ראה ת"ז ת"ו (כא, ב ואילך). שערי אורה לר"י גיקטלייא ש"א (יד, ב). פרדס (שער ערכי הכינויים) שכ"ג מערכת זאת. מאו"א מערכת זאת ס"ג.

11) המל'. . דת"י: נסמן לעיל כד, ב.

12) לעשות חסד ומשפט: נסמן לעיל כה, ב.

13) נאום ה'. . המל': ראה גם קהלת יעקב בערכו.

14) דג' קווין. . שהעולם עומד: אבות פ"א מ"ב.

15) והי' אור הלבנה: ישעי' ל, כו. ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תקצג.

16) לא יבא עוד שמשך: ישעי' ס, כ.

17) שני המאורות הגדולים: בראשית א, טז. ראה סה"מ תקס"ה שם.

18) השמים ושה"ש לא יכלכלוך: מלכים-א ח, כז.

19) שניהם שוין בקומתן: נסמן לעיל כד, ב.

20) שטענה הלבנה: ראה חולין ס, ב.