קיז, ב

כלולים בה בתכלית כהתכללות כח התנועה בעצם החי וכהתכללות התפשטו' החיות בעצם כנ"ל ולא יתכן בהם לומר לשון התאחדות מדברים נבדלים יחד אחר שכלולים לגמרי בעצם והיה כלא היה במציאות כלל וכלל כנ"ל. והב' בחי' התפשטות י' כחות שמוכנים לבא בבחי' גלוי כמו חפץ חסד העצמי ההיולי שבא לדבר חסד בדרך פרט גם קוד' שנמשך בפו"מ רק כשעתיד ומוכן לצאת לדבר פרט שם יתכן ענין האחדות מכמה פרטי' שבו כמו שכל ומדות שבחפץ חסד זה הנמשך מהעלמות ההיולי הכללי כו'. והג' כשנמשך ובא לאותו דבר פרט רק שעדיין לא בא מצד העדר ומניעה אבל ההכנה בעצמה כבר בשלימותה ולא חסר רק לבא בהתגלות בפ"מ דהיינו שכבר שיער היטב בעצמו בדרך פרט לאותו דבר שבא לפו"מ והיינו שיער בעצמו בכח מה שצריך להביא בפועל כמו ע"ד דוגמא הנ"ל בכח התנועה כשעתידה לצאת בגלוי בדבר פרט וכמו התפשטות החיות להחיות לגוף כשמוכן לצאת שכלולי' שם ביחוד כללי כל החיות פרטיי' ואח"כ הוא מה ששיער והכין כבר בכח התנועה איך להניע דרך פרט וכן מה ששיער התגלות התפשטות רוח החיים והוכן בו מה שעתיד להחיות בפו"מ וכמ"כ דמיון כח הצומח כשמוכן להצמיח בפו"מ שיש בזה ג"כ ענין ג' מדריגות הללו והכל הוא טרם שבא הדבר עדיין בפו"מ כמו התנועה קודם שבאה בגש' הנפעל או החיות הרוחני קודם שבא בגשם הגוף ששם משתנה ממהות רוחני' למהות גשם שהוא בחי' תנועה גשמיו' והחיות גשמיו' וכה"ג בגשם הצמיח' כו' שצריך לזה בחי' צמצום וכיווץ בגלוי זה הרוחני בתחלה כדי שיבוא מכלל רוחניות לגשמיות (כמשי"ת באות הי"ב):

(יא) והנמשל מכל הנ"ל בנפש יובן למשכיל למעלה בעצמות אא"ס שלפני הצמצום שנק' יחיד וכלול גם שם מע"ס ונק' ע"ס הגנוזות בהעלם העצמות ממש כמו בחי' חפץ חסד שכלול בבחי' עצמיות דאא"ס שמחמתו וסיבתו היה הרצון הפשוט לכל ההשתלשלות שזהו בדבר פרט כמ"ש בע"ח בהקדמ' כשעלה ברצונו2 הפשוט כו' ובודאי סיבת עליי' הרצון הפשוט בעצמותו היינו רק כי חפץ חסד הוא בעצמו ע"כ עלה ברצונו להטיב חסדו להיות מקור למקור להשתלשלות דקו"ח כו' וה"ז ע"ד דוגמא כשמחמת עצמיות המדה דחפץ חסד הכלולה בבחי' יחידה כנ"ל עולה ברצונו לעשו' טוב וחסד בדבר פרט כנ"ל שבא בגלוי מן העלמו ההיולי דחפץ חסד לכלול כל מה שיעלה בפרט ברצונו להטיב הכל בא מחמתו וכחו כו' וכמו שבגלוי רצון שבא מחמת חפץ חסד זה כלול מי' חב"ד ומדות כו' מזה מוכרח שגם בבחי' חפץ חסד ההיולי שכלול בעצמות ממש כלול מי' חכמה ומדות כו' רק שלא יתכן בהם לומר גם ענין ההתכללות והאחדות אחר שכלול בעצמות בבחי' היולי עדיין כו' וכמ"כ במדה זולתה כמו מדת הגבו' או הנצח והת"ת וכה"ג הכל הוא כלול בעצמיות דאא"ס שנק' טה"ע והוא שנק' יחיד שלמעלה מאחד פשוט כו' עד בחי' מדת המלוכה בעצמות אא"ס שנק' מל' דא"ס גם הוא כלול בבחי' היולי העצמי דעצמות אא"ס שהוא בבחי' א"ס ממש וכמו שחפץ חסד בבחי' א"ס ממש בעצמות או לחכמתו א"ס כך מדת ההתנשאות שכלול בעצמות אא"ס הוא בבחי' א"ס וכלול מי' בהעלם העצמות שהוא בחי' הרצון והתענוג וחכמה ומדות שבמדות המלוכה אך ענין אנא אמלוך שעלה ברצונו ומח' הפשוט היינו כשבא בדבר פרט לבחי' ההשתלשלות בגלוי מהעלמו ההיולי כנ"ל במדה דחפץ חסד באדם למטה וכנ"ל במשל י' כחות הכלולים


2) כמ"ש בע"ח בהקדמ' כשעלה ברצונו: נסמן לעיל קטו, א.