קכ, א

הפכי' העלם מכל מה שעליון הימנה בערך וגילוי הכל למקבלים נמצא ממנה דוקא והוא בחי' הקו שנמשך מן הרשימו שהוא כצורת ו' שראשו י' והולך ונמשך למטה כמ"ש במ"א באריכות ובכל זה מובן כללות ענין הצמצום דמק"פ ובחי' הרשימו והקו שהוא רק בחי' הגבלה בעצמו' כדי שיומשך הכל בגלוי וז"ש כי עמך מקור חיים1 באורך העצמי נראה אור אור של תולד' שהוא בחי' הקו וכמשי"ת בעז"ה וזה כל האדם להעמיק דעתו בכ"ז וכיוצא בו מפני שמזה דוקא יבוא לכלל היחוד האמיתי בהתקשרו' נפשו בחיי כל החיים העליונים שהוא עצמות אא"ס ממש מטעם הנ"ל וד"ל:

(יד) ומעתה יש להבין בבחי' הקו והחוט שנמשך מבחי' הרשימו הנ"ל דרך פרט ותחלה י"ל בו בענין כללותו שהוא בחי' ההיפוך ממש מבחי' הרשימו הנ"ל כי הנה הנקודה מורה ההעלם והסתלקות הכל עד שלא נשאר רק כנקוד' א' וגם נקודה או רושם זה מורה בחי' העדר ההתפשטות למטה דוקא דהיינו ענין העדר ההמשכ' וההתגלות לאורך ורוחב כצורת הי' שאין בו תוך וחלל2 כו' כידוע. והנה בענין צמצום שלו מלמעלה דהיינו מה שנשאר בבחי' נקודה לבד יוכל להיות שיהיה מזה להיפוך מפני שמחמת זה יוכלל בו הכל בקיצור ורמז וכה"ג ואדרבה זהו עיקר סיבת כל גלוי ההשפע' כנ"ל אבל מה שמנקודה זו מורה העדר ההתפשטות לגמרי למטה לכאורה זהו ודאי נק' צמצום גמור ואמיתי להעלי' ולהסתיר לבלתי יבוא האור למטה וא"כ איך יומשך מנקודה זו היפוכו ממש שהוא בחי' המשכה והתפשטות דקו כו'. אך הנה ידוע שבאמת הנקודה והקו אינם ב' הפכים שהרי הקו נמשך מן הנקודה ומחיבור נקודות יחד נעשה קו3 כו'. אך הענין הוא כידוע שהנקודה הוא כמו בחי' ההיולי לגבי הקו וכמו כל בחי' היולי או חומר פשוט שאע"פ שהוא בהעדר ההתפשטות דוקא אין זה הכרחי כלל רק מצד עצם מהות ההיולי מפני שהוא למעלה עדיין מבחי' התפשטות ולזאת לא ירד מעצמותו וכמו היולי של חיות החי בגלוי בעודנה כלולה בעצם שאינה מתפשטת להחיות כו' וכהיולי של כח התנועה בעצם טרם שמתפשט להניע וככח הצמיחה טרם שמתפשט להצמיח וככח השכל טרם שמתפשט להשכיל וכה"ג רבים בדומה הרי יובן שהעדר ההתפשטות הזאת לא נקרא צמצום אמיתי מצד עצמו אדרב' הרי הוא כח ההיולי העצמי שממנו נמצא הכל בהתגלות והתפשטות וכה"ג יובן בבחי' נקודה לגבי הקו שהעדר התפשטות' הוא רק מצד היותה בבחי' העצמיות שלמעלה מבחי' ההתפשטות עדיין והגם שבאה ע"י צמצום הכל עד שלא נשאר רק כנקודה א' כנ"ל אך ה"ז עצמו מורה שכל בחי' העצמיות כלול בה ולהיות כן בלתי מתפשטת למטה וכמשל התלמיד לפני רבו דאיידי דטריד למבלע ונעשה כנקודה בצמצום כל עצמותו כו' לא פליט4 להשפיע לזולתו בהתפשטות אמנם אחר קבלתו אדרב' מזה הצמצום שהיה בבחי' נקודה הוא שנמשך ממנו כל ההשפעה והתפשטות לזולתו5 כו' וכמ"ש במ"א ומכ"ז יובן שהקו הנמשך מן הנקוד' הוא רק כמו בחי' התפשטות מן היולי העצמי אמנם מה שנמשך בבחי' קו קצר הנה מבואר במ"א שכמו שהנקודה בחי' היולי לגבי הקו כך הקו בחי' היולי לבחי' אורך ורוחב דשטח6 להיות ידוע שהקו הגם שהוא בא בבחי' המשכה והתפשטות7 מלמעלה למטה אבל אינו ענין פרטית אופן המשכה כלל רק מה שנמשך האור מלמעלה למטה8 בלבד שעי"ז נמצא בחי' מעלה ומטה מהמשפיע אל המקבל


1) כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י.

2) הי' שאין בו תוך וחלל: ראה זהר בלק קצא, א. מאמרי אדה"ז תקס"ד ס"ע קעז ואילך. תקס"ח ח"א ע' רצה. לקו"ת בלק עא, ד. מאמרי אדה"א במדבר ח"ד ע' א'תקלא.

3) ומחיבור נקודות יחד נעשה קו: ראה סה"מ תרנ"ב ע' צז. ע' ק ואילך. תער"ב ח"א ס"ע רמה ואילך.

4) דאיידי דטריד למבלע. . לא פליט: ראה חולין קח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתצה. תו"ח נח סג, ג הערה 44.

5) אחר קבלתו. . והתפשטות לזולתו: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' ריב. תקס"ח ח"א ע' תקלט.

6) הקו בחי' היולי. . דשטח: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקעג. ראה גם סה"מ תרנ"א ע' כד. תרנ"ב ע' צז. תרנ"ט ע' מט.

7) שהקו. . בבחי' המשכה והתפשטות: ראה סה"מ תרנ"ב ע' צז. ע' קא.

8) שהקו. . שנמשך האור מלמעלה למטה: ראה סה"מ שם ע' קד.