קכח, ב

דוקא) (וזהו ענין יחוד או"א עילאין ויחוד או"א תתאין שהוא יש"ס ותבונה כמ"ש למעלה בענין בינה ותבונה30 באריכות ובחי' יש"ס הוא ו"ק דאבא ותבונה ו"ק דאימא שנק' או"א תתאין ויש עוד יש"ס למעלה גם מאו"א עילאין שהוא ו"ק דח"ס דא"א31 ותבונה ו"ק דבינה דא"א שמשם נמשך שורש יחוד או"א עלאין בבחי' ג"ר שבהן כו') והנה כאשר נמשך מאו"א מוחין לזו"נ בשביל תולדות הנשמות צריך להיות היחוד באו"א בפנימי' המוחין בשרשם בב' מזלות דא"א (והיינו בני כו' במזלא תליא32 כו') כמ"ש במ"א שזהו ענין אל עליון עליית אור פנימית אבא כשמקבל ממזל ונוצר כו' אז גומל חסדים טובים בבחי' יסוד שנק' קונ' הכל להוליד תולדו' בזו"נ וזהו וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם33 כו' והמשל בזה ידוע כמו איש שהוא חכם מופלג ביותר כאשר יודע לעומק השכל ממקור חוצבו דוקא אז יכול להיות משפיע לנמוך ביותר גם לתינוק קטן לעשות צירופים חדשים באופן השכלת השכל ההוא לא כהוויתו דוק' וכן ביכולתו לחדש שכל אחר להוליד מחדש מחמת זה השכל משא"כ מי שאינו חכם מופלג ואינו תופס רק החכמה והשכל דברים כהוויתן לבד די להפקיע להשיגו לעצמו בלבד אבל לא יוכל להוליד חדשו' ממנו כלל וכ"ש שלא יוכל להוריד ולהשפיל הסבר השכל להבינו לתינוק כו' ונמצא שבחי' נה"י דחכמ' שהוא בחי' יסוד הכח המשפיע למקבל תלוי בכח המשכיל מקור חוצב השכל מאין ליש דוקא כו' וכך הוא בענין תולדות הנשמות מבחי' נה"י שאינו מוליד כ"א בתוס' כח במקור המוחין שלו מלמעלה מעלה מן השכל כו' והוא הטעם שבשביל תולדות נשמות ע"י יחוד או"א צריך להיות מלמעלה ממקור המוחין דאו"א שזהו מבחי' מזלות דח"ס שהוא למעלה גם מחכמה ובינה דא"א עצמו כנ"ל והיינו טעם ליחוד פנימית דאו"א בליל שבת קודש מפני שהוא בשביל להוליד נשמות שלכך אז דוקא זמן זיווגא דחכימין34 שהן ת"ח שנק' קודש ושבת שרשו בקודש העליון בחי' פנימית אור אבא כנ"ל וד"ל:

(כז) והנה אחר שנתבאר דרך פרט קצת בענין אורות דאו"א ובחי' יחודם בפנימית וחיצוניות כנ"ל מעתה יש לבאר פרטי ענין אורות דז"א שנק' ישראל ויעקב35 וכל פרטי היחודי' דזו"נ שנק' יחוד ישראל ולאה או יחוד יעקב ורחל כו' כידוע. אך תחל' יש להבין הקדמה בענין אורות וכלים בכלל ובפרט דהנה ידוע פי' מה שאמר דאיהו וחיוהי חד הן אורות ואיהו וגרמוהי חד36 הן בחי' הכלים ומצד בחי' האורות דע"ס בכלל ובפרט נק' ע"ס בלי מה בלי מהות37 וכמ"ש ולאו מכל אינון מדו' כלל38 כו' אך מצד בחי' הכלי' הן בבחי' מציאת דבר מה וז"ש אפיק י' תיקונין וקרינן לון עשר ספירין כו' לאחזאה כו' לאנהגא בהון עלמין39 כו' וכן מה שכללות ע"ס דאצי' נק' בד' שמו'40 ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ע"ב במילוי יודין41 בחכ'42 וס"ג44 ביודי"ן וא'43 בבינה45 ומ"ה במלוי אלפין בז"א46 וב"ן במילוי ההי"ן במל'47 כידוע ובל' הזהר כלל הע"ס נק' רזא דשמא קדישא48 בלבד כידוע הכל הוא רק מצד בחי' הכלים דוקא כידוע. וביאור הדברי' ידוע על מאמ' דתלת שליטין לעילא49 מוחא ולבא וכבדא כו' שהן בחי' ג' כלים לנר"ן נשמה במוחא50 ורוח בלבא ונפש בכבדא כו' אבל בחי' חי' יחידה הוא למעלה מהגבלת כלים51 כו' ובבחי' הכלים כלול מראש תוך סוף שהוא פנימי' הכלים ואמצעית הכלים וחיצוני'52 הכלים כו' וכידוע בענין רמ"ח איברים דמלכא53


30) בענין בינה ותבונה: לעיל קי, א ואילך.

31) יש"ס. . ותבונה. . דא"א: ראה גם הגהת צמח בע"ח (דרוש עגו"י) ש"א ע"ה. לקמן קלג, א ובהנסמן במ"מ לשם.

32) בני כו' במזלא תליא: ראה מועד קטן כח, א. ביאוה"ז פקודי נז, א. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תט. דברים ח"ד ע' א'תל. וש"נ.

33) אל עליון. . לבני בניהם: נוסח תפלת העמידה. ראה פע"ח (שער העמידה) ש"ט פ"ג. סה"מ תקס"ח ח"א ע' שסג.

34) בליל שבת. . זיווגא דחכימין: ראה זהר בהקדמה יד, סע"א. תרומה קלו, רע"א. ויקהל רד, ב.

35) דז"א שנק' ישראל ויעקב: ראה לקמן קלג, א ובהנסמן במ"מ לשם.

36) דאיהו וחיוהי חד. . וגרמוהי חד: ראה ת"ז בהקדמה (ג, ב). אגה"ק ס"כ.

37) ע"ס בלי מה בלי מהות: ס"י פ"א מ"ב ובמפרשים שם.

38) ולאו מכל אינון מדו' כלל: ראה ת"ז בהקדמה (יז, ב).

39) אפיק י' תיקונין. . עלמין: ראה ת"ז שם (יז, א-ב).

40) בד' שמו': ראה ע"ח (שער טנת"א) ש"ה רפ"א. (שער דרושי אבי"ע) שמ"ב רפ"א.

41) ע"ב במילוי יודין: ראה ע"ח (שער טנת"א) ש"ה פ"א. (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח פ"א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'קצב.

42) ע"ב. . בחכ': ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח פ"ב. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שנג.

44) וס"ג ביודי"ן וא': אגוזיאיביג: וס"ג במילוי ההי"ן ? ראה גם תו"ח וירא צז, ד ובהערה 48.

43) וס"ג ביודי"ן וא' [ וא"ו]: ראה זהר (רע"מ) פינחס רמו, ב. לוח השמות במק"מ סוף בראשית קכו, ב. ע"ח (שער אח"פ) ש"ד פ"ג.

45) וס"ג. . בבינה: ראה ע"ח שער הכללים פ"ח. הנסמן במאמרי אדה"א שמות שם.

46) ומה במלוי אלפין בז"א: ראה ע"ח (שער לאה ורחל) של"ח פ"א. פ"ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תמה. וש"נ.

47) וב"ן במילוי ההי"ן במל': ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח פ"ג.

48) ובל' הזהר. . דשמא קדישא: ראה זהר יתרו סז, ב ובמפרשים שם. הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' שנ. וש"נ.

49) דתלת שליטין לעילא: ראה זהר תרומה קנג, א. (מדהנ"ע) תולדות קלח, א. ז"ח רות פ, א.

50) לנר"נ נשמה במוחא: ראה אב"ע משפטים כג, כה. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' שכא. שמות ח"ב ע' תקמג ואילך.

51) חי' יחידה. . כלים: ראה ע"ח (שער הפרצופים) ש"ל פ"ב. (שער פנימיות וחיצוניות) ש"מ ד"א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רנג. שמות ח"ב ע' תקמח ואילך.

52) הכלים. . פנימי'. . ואמצעית. . וחיצוני': ראה ע"ח (שער המוחין) ש"כ פ"ה.

53) רמ"ח איברים דמלכא: נסמן לעיל ד, ב.