קכט, א

דט"ס של בחי' ז"א1 שט' פעמי' ט' עולה פ"א וג' פעמי' טפ"ט נגד ג' מדריגות שבכלים רת"ס הנ"ל עולה רמ"ג וה"ח המגדילים הוא רמ"ח2 והוא כללות ענין כלים דז"א שנק' גופא דמלכא וגם לבושין תקינת לון דמנהון פרחין נשמתין3 כו' שהן לבושין דמח' כו' כמשי"ת הכל ואמנם הנה ענין אור וכלי דרך כלל הגם שיש בו הרבה אופנים שוני' מאד אך כללותו הוא ע"ד אור וחיות הרוחני של ראיה רוחני' כשמתלבש וממוזג בהגשמה בכלי חומר העין בבחי' ראי' גשמית שיש בזה ב' דברים הא' שינוי המהות מרוחניות לגשמיות שהראות גשמי4 יתפוס בגשם משא"כ ברוחניו' אור הראי' וכן אור וכח השכל הרוחני הממוזג בגשם כלי המוח עד שנק' התחכמות וכח התנועה בתנועת הגשם וכה"ג בכח הצמיחה רוחני' שמורכב ומלובש בצמיחה גשמי' בגשם הצומח והב' ענין ההגבלה ושיעור שבחומר הכלי מוגבל ונמדד בשיעור כמו בראי' גשמי' עד ס' מילין5 כו' וכן ענין התחכמות ותנועת הגשם מתפשטים בהגבלה מצומצמת דוקא עד שיכלה כחם המוגבלת כמו שתקצר גשם השגת כלי המוח ויכלה כחו מצד קוטן הכלי וכן יוקטן ויופסק כח תנועה הגשמי' שמכח היד בפעולה או בהגבהת משאוי וכה"ג מצד הגבלת הכח המניע (משא"כ מצד עצם כח הרוחני של המניע התנועה שאין בו הגבלה והפסק וראי' מהגבהת משא כבד הבא בבהלה פתאומי' ביתר הרבה מכחו מצד בחי' המקיף כידוע) וכך הוא כל ענין חומר וצורה6 שהחומר מלבד שהוא בא בשינוי המהות הנה הוא מגביל לצורה אבל החומר הוא מעין ודוגמת הצורה7 כמו חומר כלי העין לראות וחומר כלי המוח להשכיל וכה"ג אבל החומ' נעשה מהתעבות והגשמה של הצורה הרוחני' מסוף כל המדריגות שבו כמו מסוף המדריגה דרוחניות הצמיחה נעשה כח צמיחה בגשם וכמו סוף של חיות הרוחני דנפש מלובש בדם כמ"ש כי הדם הוא הנפש8 כו' וכך סוף המדריגה של אור השכל הרוחני מתמזג בחומר כלי המוח וכן סוף הגשמה דרוחניו' הראי' ממוזג בחומר העין ולזאת אנו רואים שבכ"מ באין הגדלת החומר עם הגדלת הצורה כא' ממש כמו בהגדלת חומר כלי הגוף שנגדלי' ביחד עם גידול אור וחיות הצורה הרוחניו' כמו גידול הכנת חומר המוח לפי ערך גידול האור והצורה של השכל שכאשר יגדל התינוק ויצמח אור שכלו ברוחניותו ממילא יצמח כלי הכנת מוחו כמ"ש ימים ידברו ורוב שנים9 כו' שנגדל הכלי עם האור יום ויום עד ע' שנה שבא לכלל גדלות המוחין10 כידוע וד"ל:

(כח) והנמשל מדוגמא זו הוא בבחי' ג' כלים דמוחא ולבא כו' בדרך כלל עכ"פ דאור החכמה דאצי' מצד אצילותה מעצמות אור המאציל ה"ז כאור השכל הרוחני עצמו שנמשך מעצם כח החכמה שבבחי' עצמו' הנפש שמתאחד הוא עדיין במקור חוצבו ממש כשלהבת כו'11 או גם כגלוי הרצון הנ"ל מעצם הרצון דבחי' א"ק הגם שזהו כמו מראה וגוון בלבד (כמ"ש למעלה בענין קורא הדורות מראש שזהו עשר ספי' דאצי' שיצאו מהעלם דא"ק שהוא גילוי רצון בדבר נבדל כו'12 בסוף אות הי"ט) עכ"ז נק' עשר ספי' בלי מ"ה בלי מהות עדיין כי כמו שהגוון הוא ג"כ עצמי שא"א להיות גוון היפוכו לדבר בעצם כגוון התפוח בלובן להורות על עצם טעם המתיקות13 שבו וכן אור שכל ורצון מטה כלפי חסד גם שהוא בענין נבדל מאחר שהוא מורה על העצם כו' ולכך כל התהוות אורות דע"ס הן באים מבחי' אותיות עצמיים דמאצילן וכמו


1) דט"ס של בחי' ז"א: בלקו"ת שה"ש יח, א מציין ?כמ"ש במ"א בד"ה אלפי שנאן בפ' יתרו [תו"א יתרו עב, א] ועיין בזהר נח דס"ה א' ובע"ח שער א"א פ"ב".

2) שט' פעמי' ט'. . רמ"ח: ראה ע"ח (שער פרקי הצלם) שכ"ד פ"ו. לקמן קל, ב. הנסמן במ"מ לשע"ת ח"א מב, ב.

3) לבושין. . דמנהון [אג: דמנייהו] פרחין נשמתין: ת"ז בהקדמה (יז, א).

4) שהראות גשמי: אג: שהראי' גשמי'.

5) בראי'. . ס' מילין: ראה גם סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תשכז ?בס' הטבע. . עד ס' מילין". מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' שלו. וש"נ.

6) חומר וצורה: ראה מו"נ ח"א פי"ז. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'קעו. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' כג.

7) החומר הוא מעין. . הצורה: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א בהוספות ע' 3 [במהדורת תשמ"ט]. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רח.

8) כי הדם הוא הנפש: פ' ראה יב, כג.

9) ימים ידברו ורוב שנים: איוב לב, ז.

10) ע' שנה. . גדלות המוחין: ראה גם שע"ת ז, סע"א ובהנסמן לשם.

11) כשלהבת כו': ס"י פ"א מ"ז. לעיל קכג, ריש ע"ב.

12) כו': אג: כנ"ל.

13) כגוון התפוח בלובן. . המתיקות: ראה גם מאמרי אדה"א במדבר ח"ה ע' א'תתסח. ספר הערכים חב"ד ח"ד מערכת אורות דספירות פשיטותם ע' קלד ס"ה.