קלב, ב

פרט מכללות אור ההיולי הזה ירד ברבוי השתלשלות בעצמותו עדיין בבחי' א"ס עד שבא זה הרצון לבחי' נו"ה בחיצוניות כלי הלב דהיינו חיצוניות מדו' שבמל' דא"ס הגם ששם למעלה מעלה מבחי' הגבלת אורו' בכלי' כו' אלא הכל בבחי' א"ס ממש כששיער בעצמו12 כו' ואח"כ נתצמצם וירד ע"י בחי' קו בע"ס דעגולים כו' עד בחי' כתר דא"ק שהוא מקור הרצון הנעלם שבא לידי גלוי רצון לרצון בכתר דע"י כו' עד בחי' רצון ותענוג שבאו"א שמתצמצמי' ברצון ושכל והשגה ג"ר דחו"ב כו' עד בחי' מדות ז"ת דבינה עד בחי' קטנות מוחין דנה"י דאו"א בז"א כנ"ל ומשם מתצמצם עוד בג' מדריגות דחב"ד חג"ת דז"א כו' עד בחי' חיצוניות הכלי' דנו"ה שבבחי' הבל החזה כו' שם מסתיים אור הרצון הפשוט שהיה כלול בהעלם עצמו' חפץ חסד ההיולי כו' והרי מכל רבוי פרטי ההשתלשלות הזאת נעשה ונמשך בבת א' מרצון שעלה בהעלם העצמות עד שבא במורגש בהבל הלב משום דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד פי' איהו בחי' עצמו' אא"ס ממש וחיוהי בחי' ע"ס דהעלם וגלוי כשלהבת כו'13 עד ע"ס דז"א כו' וגרמוהי בחי' הכלים דז"א חד הכל בבחי' א"ס עדיין כי גם שבחי' הכלים המגבילים למדות חיצוניות דלב דז"א הן בתכלי' הקטנות לגבי ערך רוממות עצמות המדות שבבחי' מל' דא"ס מ"מ נחשב בחי' סוף לראש וכמ"ש קורא הדורות מראש14 כו' וסיומן בסוף הוא בבחי' קטנות המדות דז"א ולכך נק' ז"א קטנות הפנים כאנפי זוטרי דתינוק קטן לגבי בחי' אנפי רברבי15 זקן שקנה חכמה16 כו' שזה תכלית הקטנות במוחין וזה תכלית הגדלות מ"מ משתווי' בערך אדם רק שזה נק' אדם קטן וזה נק' אדם הגדול כו' אבל ציור אופניו א' הוא כי בקטן מדותיו ג"כ ע"פ שכל ורצון הנעלם כו' רק שבא בתכלי' הקטנות מאד ובאדם הגדול מדותיו גדולי' עפ"י רוחב שכלו ורצונו הרמה ונשגבה ביותר כו' כך ערך קטנות המדות דז"א שהם המדו' שמצומצמין בקטנו' השכל דנו"ה כו' לגבי בחי' א"א שנק' אנפי רברבי גדלות הפנים והמוחין דזקן שקנה חכמה ממקור החכמה הנעלמה שלמעלה מקרומא כו' שהוא בחי' שכל הנעלם שברצון הנעלם כו' שהוא שרש הנאצלים כו' וכן גם המדות שברצון ושכל הנעלם דא"א הוא בבחי' קטנות הערך לגבי בחי' אדם הגדול יותר והוא בחי' א"ק שנק' אדם דבריאה כו'18 (וכידוע דז"א נק' אדם דעשיה וא"א נקרא אדם דיציר'17 וא"ק אדם דבריאה ובכ"א יש ע"ס בהעלם וגלוי כו' וכמ"ש לכבודי שהוא מל' דא"ס בראתיו19 א"ק יצרתיו ע"י וא"א אף עשיתיו בחי' ז"א שנאמ' בו נעשה אדם בצלמינו20 כו') והוא עד"מ ציור קוין שעושין בקטנות לדבר גדול כמו דמיון המפה לכדור הארץ כו' שעכ"ז יש בציור זה הכל לא נעדר אפי' כקש"י כו' רק שהוא בקטנות מאד ומה שמצוייר בו קו קטן בכדור הארץ הוא אורך נהר ת"ק פרסא21 וכה"ג כו' וכך עד"מ המדות דקטנות דתינוק לגבי מדות דזקן בן ע' כו' וכמו כח המוליד בדומה לו כו' (וכמ"ש במ"א בענין בוצין בוצין22 כו') וכך הוא בחי' המדות דאדם דאצי' דגם שבאים בצמצום היותר אחרון לגבי בחי' המדות דא"ק וא"א כו' אבל מ"מ הכל א' רק שבא מן בחי' האריכות היותר מופלג אל הקיצו' היותר מופלג (וז"ש מה שמו מה שם בנו23 מה שמו מ"ה דא"ק מה שם בנו בחי' ז"א כו' וכמ"ש בכמה דוכתי) והיינו כללות ההתבוננו' בכל אשר חפץ ה' בעצמות אא"ס ממש עשה בשמים שהוא בחי' ז"א24 אש ומים25 חו"ג26 דקטנות דאצי' כו' (עד בחי' שמים


12) כששיער בעצמו: נסמן לעיל קטז, ב.

13) כשלהבת כו': ס"י פ"א מ"ז.

14) קורא הדורות מראש: ישעי' מא, ד. וראה לעיל קכג, ריש ע"ב.

15) כאנפי זוטרי. . אנפי רברבי: ראה חגיגה יג, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקא. קונטרסים ע' שמג.

16) זקן שקנה חכמה: תו"כ קדושים יט, לב. קידושין לב, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תשמ.

18) כו': גזיא: ניתוסף: (כמ"ש באות) והניחו מקום פנוי ? ראה לעיל אות יז. יג: ניתוסף: כמשי"ת.

17) א"ק שנק' אדם דבריאה. . דיציר': נסמן לעיל קכב, ב.

19) לכבודי. . בראתיו: ישעי' מג, ז [ושם: ולכבודי ? ראה לקמן קמה, ב. הנסמן בשע"ת קו, ד].

20) נעשה אדם בצלמינו: בראשית א, כו.

21) נהר ת"ק פרסא: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רט.

22) בוצין בוצין: ברכות מח, א. ראה גם סידור ערב שבת קסד, ד. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רז.

23) מה שמו מה שם בנו: משלי ל, ד [ושם: ומה שם ? ראה לקמן קלג, א. לעיל צה, ב. קד, ב. הנסמן בתו"ח ויצא קעה, ב הערה 25].

24) בשמים. . ז"א: ראה זהר בשלח סב, ב. (אד"ז) האזינו רפח, א.

25) בשמים. . אש ומים: חגיגה יב, סע"א.

26) אש ומים חו"ג: ראה ס"י פ"א מי"א? מי"ב ובמפרשים שם. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תצח. דברים ח"ד ע' א'שצב.