קלד, ב

שמטבע הטוב להטיב32 לזולתו דוקא כך בחי' יסוד נק' צדיק וטוב כמ"ש אמרו צדיק כי טוב33 וצדיק צדקות אהב34 כו' להחיות רוח שפלים35 כו' וכמ"ש טוב ה' לכל36 כו' (וטוב גימ' י"ז37 שהוא א"ה ו"ה ר"ת38 דאת השמים ואת הארץ דהיינו דאחיד בשמיא וארעא כו' שזהו בחי' התקשרות המשפיע במקבל כידוע ומבואר במ"א ונק' ג"כ שלום וברית כמו בפנחס הנני נותן לו39 את בריתי שלום כמ"ש במ"א בהפרש שבין פנימי' יסוד ז"א כיוסף לחיצוניות יסוד שהוא בחי' נח40 צדיק תמים כמ"ש בזהר) והיינו ו' זעירא שהוא בחי' הקיבוץ ואסיפת אור ושפע של המדות דיעקב הנ"ל. וזהו אלה תולדות יעקב יוסף בחי' התולדה של המדות ע"י יוסף דוקא שהוא אור הזרוע לצדיק ח"י עלמין כו' וכתיב צדיק כתמר41 כו' כארז בלבנון ששרש יסוד ז"א הוא ביסוד דא"א וע"י42 שלמעלה מן השכל כו' כי נעוץ תחלתן בסופן כי יסוד נק' סיומא דגופא כו' וע"כ עיקר התענוג בכלות השפע דוק' וכידוע בענין ויכל אלקים43 כו' (והיינו שהיה יוסף יפה תואר44 כו' מעין שופרי' דיעקב45 בחי' ת"ת דז"א ושופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדם קדמא'46 בחי' א"א וא"ק כו') ומ"ש אלה תולדות היינו בחי' ו"ק דז"א שכלול כ"א מו' שעולה גי' אלה47 אך אין תולדה בלא תוס' מוחין חדשי' מאו"א ע"י בחי' הגדלות דכחב"ד שבז"א כנ"ל (ובזה יש ג"כ בחי' ההתבוננות אחת כוללת מן הרבה פרטי' בכלל א' שהוא מיסוד דמל' דא"ס עד בחי' יסוד ז"א (ע"ד הנ"ל בז"א בכלל שהוא סוף עולם האין סוף48 כו') וכמ"ש וידבר שלמה מן הארז אשר בלבנון49 בעצם התענוג הפשוט שבעצמות אא"ס כשעלה ברצונו הפשוט אנא אמלוך50 כו' עד בחי' האזוב אשר בקיר שהוא בחי' וי"ו זעירא דקטנות יסוד ז"א בהשפעתו והתקשרותו במל' שנק' קיר51 וכמ"ש ויתפלל כו' אל הקיר52 וכן נעשה נא עליי' קיר53 שהוא בחי' המל' כמ"ש בזהר והיינו צדיק כתמר דסליק לע' שנין54 דא"ק ששם כארז בלבנון ישגה בבחי' א"ס ממש וד"ל) (וגם עוד מבואר במ"א שיוסף נק' יתום מאמו55 ולא מאביו כו' ר"ת יתום יפ"ת כו'56 וענין יתום מאמו היינו לפי שבחי' יסוד אימא קצר57 ומסתלק ונעלם בתולדות המדות כנראה בחוש שבהתפעלות המדות מסתלק השכל כו' ולזה א' דבינה רק עד הוד דז"א אתפשט'58 ולא עד יסוד ז"א שזהו רק עד בחי' ההודא' שבאה מצד השכל ולא בבחי' יסוד דז"א שהוא בחי' ההתקשרות עצמיות שבלב שבו מאיר מבחי' יסוד אבא בחי' התקשרות בעצם אור המושכל קודם שבא להשגה והיינו לבי ראה הרבה חכמה59 כו' ראיית השכל שבלב בשר ביסוד ז"א דוקא והוא בחי' הביטול שנמשך בהבל חזה הלב כמ"ש בר"מ בעין השכל דבלבא אתחזי כולא60 כו' לפי שיסוד אבא ארוך61 משל אימא ונמשך עד בחי' יסוד ז"א גם לאחר שנסתלק אור הבינה ע"כ נק' יתום מאמו ולא מאביו וכו' וכמ"ש ביאור זה במ"א באריכות והיינו ג"כ ענין אלה תולדות יעקב בחי' טיפת יסוד אבא הוא יוסף יסוד ז"א כו' וד"ל):

(לז) ומעתה יש להבין בענין יחוד דישראל ויעקב בלאה ורחל. וביאור ענין לאה ורחל ידוע שזהו ענין מח' ודבור62 והיינו ענין ב' ההי"ן63 דשם הוי' כמ"ש בזהר תרין נוקבין פריש שלמה64 כו' אתי מלבנון כלה65 כו' ה' ראשונה שם הגדולה לאה וה' אחרונה שם הקטנה רחל66 כו' ותחלה יש להקדי' בענין הקול קול יעקב67 שיש קלא פנימא' דלא משתמע68 כו' להיו' ידוע בענין יום ליום יביע אמר69 שזהו אש מים רוח חג"ת כמו הקול שהוא מורכב מאמ"ר70


32) שמטבע הטוב להטיב: נסמן לעיל כב, א.

33) אמרו צדיק כי טוב: ישעי' ג, יא.

34) וצדיק צדקות אהב: תהלים יא, ז [ושם: כי צדיק ה'].

35) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

36) טוב ה' לכל: תהלים קמה, ט.

37) וטוב גימ' י"ז: ראה לקו"ת להאריז"ל ר"פ וישב. מאמרי אדה"א בראשית ע' רצד. וש"נ. ע' שכח.

38) א"ה ו"ה ר"ת: בראשית א, א. ירמי' כג, כד. ראה השמטות לזח"א רנא, א. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכה. וש"נ.

39) הנני נותן לו: פינחס כה, יב.

40) בההפרש. . כיוסף. . נח: ראה זהר ר"פ נח. וראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים שם ובהנסמן לשם.

41) צדיק כתמר: תהלים צב, יג.

42) יסוד ז"א. . וע"י: ראה גם לעיל קכח, א ובהנסמן במ"מ לשם.

43) ויכל אלקים: בראשית ב, ב. ראה סידור שער המילה קלט, ב ואילך. לקו"ת תזריע כ, ד.

44) יוסף יפה תואר: וישב לט, ו.

45) יוסף. . מעין שופרי' דיעקב: ראה ב"ר פפ"ד, ח.

46) ושופרי' דיעקב. . דאדם קדמא': ראה ב"ב נח, א. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' לה. מאמרי אדה"א בראשית ע' קפא. במדבר ח"א ע' קנא. וש"נ. תו"ח ויצא קסג, ד ובהערה 59.

47) ו"ק דז"א. . גי' אלה: ראה גם לקו"ת פקודי ד, ג. תו"ח נח נו, ב ובהערה 15.

48) בז"א. . סוף עולם האין סוף: ראה לעיל קלא, ב ואילך ובהנסמן שם.

49) וידבר שלמה. . בלבנון: מלכים-א ה, יג [ושם: וידבר על העצים ? ראה תו"ח ויחי רמט, ב ובהערה 19].

50) אנא אמלוך: נסמן לעיל קטו, א.

51) במל' שנק' קיר: נסמן לעיל קכח, א.

52) ויתפלל כו' אל הקיר: מלכים-ב כ, ב [ושם: ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל. ועד"ז ב]ישעי' לח, ב.

53) נעשה נא עליי' קיר: מלכים-ב ד, י.

54) כתמר דסליק לע' שנין: ראה זהר ויקרא טז, א. כד, א. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' רכה. וש"נ.

55) שיוסף נק' יתום מאמו: ראה ע"ח (שער הצלם) שכ"ו פ"ג. ביאוה"ז תשא נד, ג. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א בהוספות [מהדורת תשמ"ט] ע' 21. מאמרי אדה"א בראשית ע' רצד. נ"ך ע' קיח. וש"נ.

56) ר"ת יתום יפ"ת כו': ראה ע"ח שער הכללים ספ"ד. הנסמן באוה"ת בהעלותך כרך ו ע' א'תשסו.

57) יסוד אימא קצר: נסמן בסמוך בהערה יסוד אבא ארוך.

58) דבינה. . הוד. . אתפשט': ראה זהר (רע"מ) פינחס רכג, ב. אמ"ב שער התפילין קכ, ד. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תקפה.

59) לבי ראה הרבה חכמה: קהלת א, טז [ושם: ולבי ? ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקמט. וש"נ].

60) בעין השכל. . כולא: נסמן לעיל קיא, א.

61) יסוד אבא ארוך: ראה ע"ח שער הכללים פ"י. סידור שחרית לשבת קפז, ד. פיה"מ מג, ב. ג. מאמרי אדה"א נ"ך ע' קיח. וש"נ.

62) לאה ורחל. . מח' ודבור: נסמן לעיל קלג, ב.

63) לאה ורחל. . ב' ההי"ן: ראה זהר (רע"מ) פינחס רמד, ב. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' רכב.

64) תרין נוקבין פריש שלמה: ראה זהר (אד"ז) האזינו רצ, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' תכח. וש"נ.

65) אתי מלבנון כלה: שה"ש ד, ח.

66) שם הגדולה. . רחל: ויצא כט, טז.

67) הקול קול יעקב: תולדות כז, כב.

68) קלא פנימא' דלא משתמע: ראה זהר בראשית נ, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שח. וש"נ.

69) יום ליום יביע אומר: תהלים יט, ג. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תעב. וש"נ.

70) הקול. . מאמ"ר: ראה זהר (רע"מ) בא מג, ב. תצוה קפד, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ס"ע תרנא. וש"נ. תו"ח בראשית לט, ד ובהערה 26.