קלט, א

בסקירה אחת כו' שכלול ג"כ מג' מדריגות מדו"מ (שנק' בי"ע1 כי המח' בבריאה והדבור ביצי' והמעשה בעשי' וכמ"ש בראתיו יצרתיו2 כו' כידוע) עד בחי' הרצון שבמח' סתימאה דא"ק וע"י וא"א כו' שבא למטה בסדר השתלשלות בדרך פרט כמשל באדם למטה שיורד הארת אור עצם המח' העצמי' הנעלמה בעצמו' הנפש בגלוי ברצון ושכל ומדות כו' עד בחי' המחשבה שמלבשת המדות שבלב שנק' לאה שכלול מג' מדריגות מחדו"מ כו' כנ"ל ולמעלה היינו עד בחי' אותיות מחשבותיו של מדותיו שבאצי' שנק' ז"א שע"ז אמר ויאמר ה' אל לבו3 אמירה זו במחשבה כו' ולפעמים נשאר הדבר במח' עלאה דז"א שנק' אדם4 העליון כמו וינחם ה'5 כו' שחזרה זו במח' שלא הביאה לדבור ולמעשה כלל כענין ליבא לפומי' לא גליא6 וכמו צדיק ורשע לא קאמר7 כידוע וד"ל (ודרך כללות הכל בחי' ג' מדרגות במחדו"מ א"ק במח' בחי' אדם דבריאה ובחי' ע"י וא"א בבחי' דבור אדם דיצי' ובחי' ז"א נק' בחי' אדם דעשי'8 ובדרך פרט גם בז"א כלול מג' מדרגות בי"ע מחדו"מ כו') ונמצא מובן למשכיל בכללות מכמה ריבוי פרטי' מבחי' מעשה דמח' העצמי' בעצמו' אא"ס עד בחי' עשי' שבמח' דז"א דאצי' וז"ש כל אשר חפץ ה' במח' העצמית עשה9 מאין דאצי' לבריאה כו'10 ) והנה עד"ז יובן בענין ד' רבתי דאחד11 שהוא בבחי' מל' דתבונה שמבחי' אחוריים דאימא כו' והוא ענין קשר של תש"ר12 כו' כידוע הרי יובן דרך פרט בבחי' ז"א שנק' אחד בבחי' אחדות דע"ס דאצי' (בבחי' אדם דעשי' בכללות) שזהו בחי' השרש דמח' דלאה13 הבא בבחי' אותיות וצירופים הנק' מח' שבמח' (אך נקרא דלי"ת רבתי שהוא בחי' גדלות הדבור14 להיות מבואר למעלה שיש ב' מדריגות בזה ובאמת גם זה בחי' דבור שבמח' יחשב מה שחושב המושכל בצירופים גם שלא להביא בדבור כלל והוא דלי"ת רבתי דא"ח ט"ס דז"א15 כו' שכל מדה וספירה באה באותיות וצירופים דמח' דלאה כו' מכח ושרש המחשבה בחי' מל' דתבונה כו' ולכך צריך להאריך בדלי"ת16 להיותו שרש בחי' המל' בד' סטרי עלמא שביחו"ת דבשכמל"ו17 כו') וגם הנה מובן דרך כללות במחשבה הקדומה עד במח' הפשוטה דאחדות הפשוטה בעצמותו ממש בבחי' סדכ"ס18 דלית מח' ת"ב19 אפי' מח' דא"ק כו' דדלי"ת רבתי הוא כשעלה באותיות מחשבתו ורצונו הפשוט כו' שהוא בא מבחי' מל' דתבונתו העצמו' כו' וד"ל (ומ"ש בע"ח דעקבי לאה נכנסין תוך ראש רחל כו' וכמארז"ל מה שעשתה ענוה20 עקב לסולית' עשתה יראה עטרה לראשה כו' היינו בחי' דבור שבמח' שנעשית מח' שבדבור שזהו עקב ענוה כי המחשב' בהעלם ואין והדבור בגלוי ויש כו' ונעשית עטרה וכתר לרחל בחי' הדבור כי בחי' כח ושרש וראש לדבור הן צרופי אותיות שבמח' שאם יופסקו יופסק הדבור כידוע וז"ש עקב ענוה יראת ה'21 כו' וכמ"ש במ"א):

(מד)22 ומעתה יובן ג"כ שרש ענין ההתחלקות דאותיות המח' מבחי' ה"ג מנצפ"ך כו' ולמעלה מעלה גם במח' העצמית ומח' הקדומ' ומח' סתימא' דא"ק וא"א כו' עד מח' דז"א ע"ד הנ"ל בפרטיות הענין באדם התחתון ששרש התחלקות הצירופי' באי' מלמעל' ממקור ההשגה דבינה עצמה כו' וזהו ענין מאמר סתום ומאמר פתוח23 כמו ויאמר אלקי'24 אלקים ק"ך צירופים25 דמח' סתימאה שבעצמות ממש נק' מאמר סתום בעצמות סדכ"ס כו' עד רום המעלות כמו אלקי' הבין דרכה26 כו' ובחי' אלקי' הזה הוא בחי' הצמצום


1) מדו"מ. . בי"ע: ראה מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רב. וש"נ. לקמן קמה, ב.

2) בראתיו יצרתיו: ישעי' מג, ז.

3) ויאמר ה' אל לבו: נח ח, כא.

4) דז"א שנק' אדם: ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח פ"ה.

5) וינחם ה': בראשית ו, ו.

6) ליבא לפומי' לא גליא: מדרש תהלים פט, א. קה"ר פי"ב, ו.

7) צדיק ורשע לא קאמר: נסמן לעיל קלה, א.

8) א"ק. . אדם דבריאה. . דעשי': נסמן לעיל קכב, ב.

9) כל אשר חפץ ה'. . עשה: תהלים קלה, ו.

10) כו'): א: כו'.

11) ד' רבתי דאחד: נסמן לעיל קי, ב.

12) ד'. . קשר של תש"ר: ראה זהר (רע"מ) פינחס רלו, ב. פע"ח (שער התפילין) ש"ד פ"ה. לקו"ת להאריז"ל תשא לג, כג (וראית את אחורי).

13) ד' רבתי דאחד. . דלאה: ראה פע"ח (שער הק"ש) ש"ח פי"ג.

14) דלי"ת רבתי. . גדלות הדבור: ראה גם הנסמן במאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'כד.

15) דא"ח ט"ס דז"א: ראה פע"ח (שער הק"ש) ש"ח פי"ב.

16) צריך להאריך בדלי"ת: ראה ברכות יג, ב.

17) שביחו"ת דשכמל"ו: זהר בראשית יח, ב. פסחים נו, א.

18) סדכ"ס: ראה זהר בהקדמה ב, א. ועוד.

19) דלית מח' ת"ב: ת"ז בהקדמה (יז, א).

20) מה שעשתה ענוה: ראה ע"ח (שער לאה ורחל) של"ח פ"ג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רנג. וש"נ. תו"ח ויצא קעג, ג הערה 20.

21) עקב ענוה יראת ה': משלי כב, ד.

22) (מד): אגוזיביד: מג. ז: לא נסמן אות.

23) מאמר סתום ומאמר פתוח: שבת קד, א. ראה גם להלן (קלט, ב). לעיל לב, ב. פד, ב. קג, א. קלה, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' ריג. וש"נ. שע"ת צא, ב ובהנסמן לשם.

24) ויאמר אלקי': בראשית א, ג.

25) אלקים ק"ך צירופים: ראה ע"ח (שער הזיווגים) שט"ו פ"ו. (שער השמות) שער מ"ד פ"ה. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קלז.

26) אלקי' הבין דרכה: איוב כח, כג.