קמו, ב

החיצונים דמל' דמל' דעשיה שהוא רק עפ"י רצונו הפשוט שבעצמות אא"ס ממש וכמו שאנו אומרי' ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו דוקא דהיינו כרצונו הפשוט17 שבעצמותו ממש מטעם הנ"ל ופי' במשמרותיהם היינו גם בבחי' היכלות דק"נ18 דעשי' שהמזלות הקבועים ברקיע היינו בבחי' נוגה דעשי' כי ע"ס דעשי' בבחי' או"כ והיכלות כו' הכל הוא בבחי' ביטול היש לאין בתכלית כידוע דבהיכל ק"ק דעשי' שם יחוד זו"נ דעשי' כמו בבהמ"ק שלמטה כו' ונשמות ומלאכים דעשי' הן בתכלית הביטול כמ"ש וצבא השמים לך משתחוים19 וכמו האופנים וחיות דעשיה וגם חומר20 וכלי האופנים בבחי' הביטול בתכלית וכמובן במרכבת יחזקאל בחיות ואופני'21 דיצי' וכך גם במרכבה דסוסים שחורים ואדומים דזכרי'22 בזמן הגלות שהמל' מלובשת בע' שרים23 דנוגה דעשי' גם הם בתכלית הביטול כסוס לגבי רוכב וכמו הנה ה' רוכב24 על עב קל כו' וכמ"ש בזהר כעננים למרכב25 כו' וע"ד שא' היתפאר הגרזן על החוצב בו26 כו' והגם שיש בהם חילוקי מדריגות בהשתלשלות רבות עד אותן שמקבלים ע"י ריבוי מסכים מבחי' אחוריים דאחוריים דאלקים ממ"ח צירופים האחרונים שנק' אדמת בני חם27 בתכלית ההסתר והצמצום בכמה מיני מסכים והבדלות עד שנק' לבוש שק ועור כמו אלביש שמים קדרות28 ושק אשים כסותם כו' כידוע וכמו שא' המבדיל29 כו' מ"מ נאמר מלך אלקים על גוים30 כו' מי לא ייראך מלך הגוים31 כו' שמלכותו בכל משלה וראי' מבלעם שהי' מבחי' רע דנוגה בחי' דעת דקליפה32 כמ"ש ויודע דעת עליון33 כו' אמר לא אוכל לעבור את פי ה'34 לעשות קטנה כו' (וגם מאתונו בחי' נוק' דז"א דקליפה35 שהיא יותר קשה (כמשי"ת שבאזלעו"ז36 בחי' הנוק' יותר קשה37 מכולם כו') כתיב ותט האתון38 כו' וגם בלעם אמר אם רע בעיניך אשובה לי39 כו') והגם שיש מהם שהן בבחי' יש נפרד גמור לומר כחי ועוצם ידי40 כו' כמו שר של מצרים שאמר לי יאורי41 כו' וכמאמרז"ל יודעים את רבונם42 ומתכוונין למרוד בו הנה זהו מבחי' ג' קליפות הטמאות לגמרי וגם הם נכנעים לפרקי' כאשר יפקוד ה' עליהם כמבואר בנבואת הנביאים על כמה שרי אוה"ע43 כו' אבל בבחי' נגה גם בבחי' נגה דעשי' שרובו רע ומיעוטו טוב44 המה בבחי' ביטול תמיד כמו הגלגלים והמזלות שהן ע' שרים דכתיב בהם ג"כ וצבא השמים לך משתחוים ואומרים שירה בכל יום45 כו' וכידוע בענין הטעם לסיבוב התמידי דחומר הגלגלים שהוא רק מצד השיר' שאומרים בחי' הצורה ונפש הגלגל בהשתחוואה רוחנית כו' וכמ"ש במ"א וד"ל:

(נד)46 ולהבין דרך פרט בהשתלשלות דאזלעו"ז כו' בע"ס דקליפה דאבי"ע כו' הנה יש להקדים בשרש בחי' הקליפה מהו דהנה ידוע בטעם שם קליפה כמו קליפת הפרי שהוא הפסולת שבכל דבר שבא מצד תערובת טו"ר כו' מסיבת שבה"כ כו' ז' מלכים שמתו ונפלו למטה כו' וקליפה קדמה לפרי47 כמו בצמיחת כל פרי שהקליפה תצמח תחלה וכמו


17) ומסדר את הכוכבים. . כרצונו הפשוט: נוסח תפלת ערבית. ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' נג. ע' סז. ע' צ. ע' קסג. ע' של.

18) ומסדר. . במשמרותיהם. . היכלות דק"נ: ראה גם שע"ת כ, א ובהנסמן במ"מ לשם.

19) וצבא השמים לך משתחוים: נחמי' ט, ו.

20) חומר: תוקן ע"פ אגד. ובמהדורת טשערנאוויץ: תואר.

21) במרכבת יחזקאל בחיות ואופני': יחזקאל פ"א.

22) דסוסים שחורים ואדומים דזכרי': זכרי' ו, ב.

23) בע' שרים: ראה לעיל מ, א ובהנסמן במ"מ לשם.

24) הנה ה' רוכב: ישעי' יט, א.

25) כעננים למרכב: זהר בא מג, א.

26) היתפאר הגרזן על החוצב בו: ישעי' י, טו.

27) ממ"ח צירופים. . אדמת בני חם: ע"פ ברכת אמת ואמונה. ראה פע"ח (שער חג המצות) שכ"א, פ"ה. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שכז. וש"נ. דברים ח"ג ע' א'סא. וש"נ. לעיל ל, א. מט, א.

28) אלביש שמים קדרות: ישעי' נ, ג. ראה גם סידור שער המילה מה, ג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תתצו. וש"נ.

29) המבדיל: נוסח הבדלה. ראה גם שע"ת קיג, סע"ג ואילך.

30) מלך אלקים על גוים: תהלים מז, ט.

31) מי לא ייראך מלך הגוים: ירמי' י, ז.

32) מבלעם. . דעת דקליפה: ראה זהר בלק קצד, א. ע"ח (שער הארת המוחין) של"ב, פ"ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תרמג. וש"נ.

33) ויודע דעת עליון: בלק כד, טז.

34) לא אוכל לעבור את פי ה': בלק כח, יח [בדילוג].

35) מאתונו. . נוק'. . דקליפה: ראה זהר בלק קז, א. מאו"א מערכת אתון סקל"ח.

36) שבאזלעו"ז: קהלת ז, יד. ראה ביאוה"ז פקודי נט, ב. לעיל ו, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תצה. וש"נ. שע"ת סט, א ובהנסמן במ"מ לשם.

37) הנוק' יותר קשה: ראה זהר פינחס רלא, ב. מאמרי אדה"א נ"ך ע' לג. וש"נ.

38) ותט האתון: בלק כב, כג.

39) אם רע בעיניך אשובה לי: בלק שם, לד.

40) כחי ועוצם ידי: עקב ח, יז.

41) שר. . לי יאורי: יחזקאל כט, ג. ראה גם לעיל לו, ב. מט, א. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' ערה. וש"נ. במדבר ח"ב ע' תתיד.

42) יודעים את רבונם: ראה תו"כ בחוקותי כו, יד. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' צח.

43) אוה"ע: תוקן ע"פ אג: ד: בעכו"ם.

44) נגה דעשי'. . טוב: ראה ע"ח (שער ציור עולמות) שמ"ג בהקדמה. (שער סדר אבי"ע) שמ"ז, פ"ד. (שער קליפות נוגה) שמ"ט, פ"ו.

45) ואומרים שירה בכל יום: ראה גם תו"ח בראשית א, ג ובהערה 42.

46) (נד): אגוזיאיב: (נג).

47) וקליפה קדמה לפרי: ראה זהר (סבא) משפטים קח, ריש ע"ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ס"ע רט. וש"נ.