יא,ב

המשיב את הנפש דהיינו לבחי' עצמות הנפש ממש כמו שתשוב רוחו אליו כו' עד שתשוב להוסיף אור בכלי המוח דחכמה שבראש ששם הנשמה וזהו שאמר בריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כי אין הגוף מקבל חיותו רק ע"י מאכל שנהפך לדם אבל הנשמה חיותה מן עצם הנפש ע"י הריח שמשיב את הנפש כו' כי פעולת הריח הוא להיות ראשית גלוי אור הנפש במוח שבראש ולא תהיה בהסתלקות מן המוח והיינו מה שתשיב את הנפש שתשוב להתגלות במוח מן ההעלם בגלוי חיות ואור יותר והוא למעלה הרבה מן החיות שע"י המאכל (שאף ע"פ שע"י המאכל יתחזק גם כלי המוח היינו רק בחיצוניות המוח שהוא חומר לצורה השכליי' בבחי' או"כ והוא שרש הלחם דקרבנות דכתיב לחמי לאישי כו' כלחם שמחזק המוח וכידוע בענין ג' שליטין מוחא כו' וע"כ שרש הלחם ואוכלים בחכמה אבל בחי' מקיף דחי' ויחידה הוא בבחי' הריח שמשיב לעצם הנפש והוא הקטרת שלמעלה מן הקרבנות שז"ש שהנשמה נהנית כו' שהוא בחי' פנימית ומקור להאיר בכח מ"ה דחכמה כו' וד"ל:

(כו) וזהו ענין המצות שהן כמו ענין הקטרת שהרי המצות הן בבחי' עשיה גשמית בבחי' דומם בעלמא כו' שהוא מה שמקבל עול מ"ש לעשות רצון המלך בלבד בלי טעם וכונה רק לעשות נח"ר למלך שא' ונעשה רצונו כו' וכנ"ל דטעמי מצות כו' הנה מזה יעלה ויגיע למעלה כמו בחי' הריח שמשיב את הנפש כמאמר ז"ל נח"ר לפני שאמרתי כו' נח"ר זה היינו כמו ריח הקטרת שמשיב בירידה והשבה מלמעלה מהעלם העצמות לידי גלוי ביותר כנ"ל כך ע"י המצות נק' ריח שמשיב לעצמות אא"ס ב"ה שיהי' נמשך בתוס' אור מבחי' העלם עצמותו לגלוי ביותר בשם הוי' שזהו עיקר ענין המצות להוסיף אור חדש בשם הוי' וכמ"ש במ"א בענין מצוה שהוא בחילוף א"ת ב"ש בשם הוי' והמ' והצ' עתה בלבוש מסתיר ולע"ל יתגלה כו' וממילא נמשך תוס' אור בכללות ההשתלשלות דאבי"ע שהן ד' אותיות דשם הויה בכלל יו"ד באצי' ה"א בבריאה כו' וד"ל וזהו צדקה תרומם גוי צדקה שישראל עושין היינו כללות המצות שעושין בבחי' עשי' גשמי' שנק' צדקה כנ"ל תרומם אותם למעלה מעלה מבחי' החכמה מטעם הנ"ל דנעוץ תחלתן בסופן כמ"ש סוף דבר כו' והוא ענין הריח שנז' במצות מעשיות בפ"מ כידוע בפי' וירח את ריח בגדיו שהן לבושים דמצות וכן וריח שלמותיך כו' כמו הריח שמשיב את הנפש שהוא להיות מקור לאור החכמה כו' וז"ש בצדקה תכונני כו' וכן ויהי נועם ה' כו' ומעשה ידינו כוננהו כו' דסוף מעשה עבמ"ת כידוע וזהו דיפה שעה אחת בתשוב' ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב דהתשובה שנהפך הרע לטוב הוא ג"כ כמו הסממנים דקטרת כנ"ל וד"ל ובכל זה יובן סדר המערכה שדם התמיד קודם לב' נרות היינו כמו אהבה דבכל לבבך שהוא העלאת דם שבחלל השמאלי קודם לנרות שעי"ז יומשך אור החכמה במדות שבלב שזהו אהבה דבכל נפשך שנקרא הדלקת הנרות בנשמות משום דרוח אייתי רוח כו' כנ"ל ונרות קודם לקטרת היינו אהבה דבכל נפשך נפש השכלית שעי"ז יגיע לאהבה דבכל מאדך במעשה הצדקה שהן כללות מעשה המצות בפ"מ דוקא שזה כמו ריח הקטרת שהמצות בלא טעם הם כמו הריח דקטרת שמשיב את הנפש שהוא למעלה מעלה גם מן אור החכמ' כו' וזהו ג' מדריגות בעליות זו למעלה מזו דם התמיד ונרות וקטרת שהן ג' מדריגות דבכל לבבך ובכל נפשך וכל מאדך כנ"ל וד"ל:

(כז) והנה מעתה יש להבין עוד בסדר המערכה מה שא' דקטרת קודמת לאיברי התמיד הרי איברי התמיד אחר הקטרת ודם התמיד קודם לנרות וקטרת ויש הפסק בין דם התמיד לאיברי התמיד בנרות וקטרת ולמה הפסיק בין זריקת דם להקטרת אבריו בנרות וקטרת כו' אך הנה יש להקדים