יב,א

תחלה להבין בתוס' ביאור בשרש ענין המצות שנקרא בשם צדקה כנ"ל דהנה כתיב וילבש צדקה כשריון כו' וכובע ישועה בראשו כי כמו שהשריון עשוי מקשקשים רבים שמתחברים ומתדבקים זעג"ז והיו לאחדים ממש והרי תחלה הי' כ"א חלק בפ"ע רק שנתחברו זעג"ז ובזה נתחזק השריון להיות למגן ומחסה מן החיצים לקבל בתוך חלקין הדבוקים לבלתי יבא החץ בגוף להמיתו כך הוא המשל מן לבוש הצדקה שנק' בשם שריון קשקשים ממש כי הנה על כל פרוטה ופרוטה שנותן לעני להחיותו בזה מעורר ר"ר העליונים שכל המרחם כו' וה"ז כמו המגן והצנה לחסות בו מן המקטרגים העליונים שזורקים חיצים להמית האדם ואמרו שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול דהיינו שמתחברים יחד מכל צדקה וצדקה שמכל פרוטה ופרוטה להיות כמו שריון קשקשים כנ"ל כי בנתינת הפרוטה יש ביטול רצון במה שנותן מחיי נפשו לעני מצד הרחמנות ונמשך עליו ר"ר בכל פרוטה ופרוטה ואח"כ מתחברים הכל לחשבון גדול ונעשה כמו מגן בחילוקי קשקשים דבוקים שהדיבוק הזה חזק מאד להגן מן קטרוג חיצי החיצונים וז"ש והלך לפניך צדקך כמו המגן שהולך לפני האדם להגן עליו וכן כצנה רצון תעטרנו כו' וכמו שאמר במצות מגנא ומצלא כו' כך הצדקה מצלת מן המות כמ"ש וצדקה תציל ממות ברוחניות וגשמיות כו' וזהו וילבש צדקה שלבוש הצדקה הוא כשריון קשקשים שיכול לעמוד בו נגד כל המקטרגים כנ"ל ומזה יובן עכ"פ שגם המצות שנק' בשם צדקה כנ"ל גם הם בבחי' שריון קשקשים דוקא והוא לפי שגם המצות הן בהתחלקות רמ"ח מ"ע ופרטי פרטיהן עם שס"ה ל"ת ופרטיהן שעל כל מצוה ומצוה יש יחוד עליון שנקרא צדקה צדק ה"א כמ"ש וצדקה תהי' לנו כו' ובהתחברן יחדיו ידובקו נעשים כמו מגן ומחסה כשריון קשקשים ממש שעי"ז נעשה שומר להגן מכל קטרוגי החיצונים וכמ"ש שומר מצוה לא ידע דבר רע ומגנא ומצלא בעידנא דעסיק בה כו' עכ"פ וז"ש וילבש צדקה מן המצות כשריון וד"ל (דכמו שיש בצדקה ביטול רצון להחיות רוח שפלים ועל כל פ' ופ' כו' כך ע"י בחי' הביטול רצון לעשות רצון קונו בכל מצוה נמשך בחי' צדקה העליונים לפנים משוה"ד להחיות העולמות שנקרא צדק ה"א ונעשה בחי' מקיף כללי כמגן כמ"ש כי אתה ה' מחסי כו' ומגן זה כמו שריון קשקשים יותר חזק לענין המלחמה ממקיף דאור החכמה שנקרא לבוש של אור כמ"ש עוטה אור כשלמה כו' הגם שמצות ת"ת מגין אפי' בעדנא דלא עסיק בה כו' וכמ"ש בשכבך תשמור עליך כו'):

(כח) והנה יש להבין מ"ש בסיפא וכובע ישועה בראשו מה ענין כובע ישוע' בראשו ללבוש השריון קשקשים שעל גופו והנה יש להקדי' ביאור הפ' מ"ש עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ויש להבין מה שייכות יש לעטרת תפארת שיבה שתמצא בדרך צדקה דוקא דמשמע שמבחי' הצדקה דוקא נעשה עטרת תפארת שיבה וזה פלא לכאורה אך הנה יש להבין תחלה פי' תפארת שיבה כי השיבה היא לתפארת לפני' וכמו הדרת פנים זקן הרי הידור ופאר הפנים נמשך מן השיבה שהוא הזקן וא"כ הי' צריך לומר תפארת פנים שיבה כמו שא' הדרת פנים זקן ועוד מהו שא' עטרת תפארת שיבה ומשמעות פשוטו שהשיבה היא תקבל תפארת נק' תפארת שיבה וזהו עטרת תפארת של שיבה כו' שהוא מקור הדרת פנים של זקן ושיבה כו' והיינו ענין וכובע ישועה בראשו שממנה נמשך הארת ותפארת פני' של שיבה כמו שאנו רואי' בחוש שהזקן כאשר ילבש הכובע בראשו יאירו הוד פניו בשיבה ונקרא תפארת שיבה הרבה יותר מן הדרת פנים שנמשך מצד הזקן עצמו וכמו ומגבעות תעשה כו' ולתפארת כו' וד"ל וזהו שנקרא עטרת תפארת פי' עטרת לתפארת שיבה שבאה מכובע ישועה שבראשו דוקא וזהו עטרת