יג,א

שבלב אל הפנים מלמטה למעלה עד שיצהבו ויתאדמו פניו ברוב אורה ושמחה הרבה יותר מצהבת פנים שע"י המצאת שכל וחכמה חדשה הנ"ל (וכמ"ש במ"א ע"פ ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן דמשמן דחכמה נקרא הצהלת אור פנים לבד כו') והענין הוא כידוע שיש בלב פנימית וחיצוניות ופנימית הלב מתאחד בפנימית המוח דוקא וחיצוניות הלב בחיצוניות המוח כמו השגת שכל והתבוננות בחיצוניות המוח יוליד אהבה בחיצוניות הלב כידוע אבל אינם קשורים כא' תמיד כי יוכל להיות שיתפעל במוח ולא יתפעל בלב כלל כידוע לכל מיגעי' בהתבוננות בגדולת הבורא שלא יפעול התפעלות הלב מזה רק לפרקים מפני שבחיצוניות מוח ולב אין יחוד וחיבור כ"כ אבל בפנימית הלב יש יחוד וחיבור וקשר תמידי עם פנימית המוח והיו לאחדים ממש כמו שאנו רואים שמיד שיתפעל אדם בפנימית המוח מיד יתפעל בפנימית הלב והוא כאשר יוקלט בפנימית כח השגתו באלקות בהתפעלות הביטול מיד יוקלט פנימית התפעלות הביטול הזה עצמו בלב כמו לבי ובשרי ירננו כו' וכן ולבי ראה הרבה חכמה ונקרא עין השכל שבלב וכן התפעלות פנימית נקודת הלב יעשה מיד התפעלות פנימית המוח מבלי יגיעה כלל משום שמתאחדים כא' ממש (משא"כ מהשגה חיצוניות שבמוח כו') וכן לענין השמחה בפנימית הלב עושה התפעלות פנימית המוח (וראי' מבשורה טובה שבאה בהפלגה פתאום ללב כבשורה דיצחק לשרה פרחה נשמתה וכן בבשורה דיוסף ליעקב נאמר ותחי רוח יעקב כו' לפי שפנימית הלב נוגע בעצם הנפש ממש שלמעלה מכלי המוח כו' ונקרא תעלומת הלב (שהוא בחלל הימני ששם רוח החיים כו') ואע"פ שיין המשמח הוא רק בדם הוא הנפש שבחלל השמאלי שעולה מלמטה למעלה שמשמח הלב מחומו וחריפותו מ"מ עי"ז נפתח נקודת הלב ומוסיף כח במוח החכמה לחדש שכליים יותר מכפי כחו בעצם חכמתו כמו אגברו חמרא אדרדקי כו' וכמו יין ישן לזקנים שמגלה כל הפנימית ונק' תרין ריעין דלא מתפרשין שאין קדימה לא' על זולתו כלל וכמ"ש הנסתרות מוחא ולבא בפנימיותם כו' ונמצא השמחה בפנימית הלב עושה קיבוץ הדמים שיעלו בפנים מלמטה למעלה (בבחי' או"ח) שיאירו פניו ביותר מאור הפנים שע"י החכמה (שנק' או"י) ובמ"ת היו שניהם כא' שהרי באור פניך כו' האירו פניהם מלמעלה למטה כנ"ל ועל כל דיבור פרחה נשמתן מרוב שמחה ותענוג מלמטה למעלה) מפני שפנימי' כ"ח מ"ה שבנפשם עשה פנימי' השמחה ותענוג בלבם עד שלא יוכלו להכיל רוחם ומזה ראיה דפנימית הלב מתאחד עם פנימית המוח בין מלמטה למעלה בשמחת הלב ע"י יין המשמח או בשורה טובה בין מלמעלה בשמחת הנפש בפנימית המוח שנמשך ללב או כמו במ"ת שראו את כו' וכמו בדוד שהיה מפזז כו' (או כמו ונשמח בד"ת וכמו שאמר ר"ש חדאי נפשאי שזהו רק באור החכמה משא"כ שמחה ש"מ כמשי"ת) או כמו שמחת בית השואבה בניסוך המים וכה"ג וד"ל:

(לא) וזהו שמן וקטרת ישמח לב ויש להבין למה דוקא שמן וקטרת ומה שייכי' זע"ז כו' אך הנה ידוע שהריח הוא המשיב את הנפש כנ"ל שזהו בעצמות הנפש ממש עד שיאיר אור בתוס' בחכמה שבראש ומיד מן המוח נמשך ללב חיות חדש ונמצא הריח עושה במוח ולב יחד השבת הנפש שזהו חיבור פנימי' המוח עם פנימי' הלב יחד כנראה בחוש בטבע הריח החזק כאשר משיב את הנפש משיב הנפש במוח ולב כא' משא"כ שמחה ותענוג שבחכמה הנ"ל שיאיר אורו במוח תחלה ואח"כ נמשך ללב לשמחו וזהו שמן וקטרת ישמח לב והל"ל לשון רבים ישמחו לב ולמה א' ישמח לב דמשמע ע"י חיבורם יחד ישמח לב והענין הוא שזהו בחי' נרות וקטרת הנ"ל שהוא ענין ב' מיני הארת פנים הנ"ל בבחי' או"י